Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0252(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0019/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0019/2012

Συζήτηση :

PV 14/02/2012 - 16
CRE 14/02/2012 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2012 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0043

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

16. Πολιτική για το ραδιοφάσμα ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

Ο Gunnar Hökmark παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vladko Todorov Panayotov, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Silvia-Adriana Ţicău, Marietje Schaake, Angelika Niebler, Francesco De Angelis και Petra Kammerevert.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Iosif Matula, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν οι Neelie Kroes και Gunnar Hökmark.

Παρεμβαίνει ο Paul Rübig.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου