Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

17. Κατάθεση εγγράφων

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 01/2012 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0038/2012 - C7-0023/2012 - 2012/2013(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

PECH, AGRI, ITRE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης μεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και, αφετέρου, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, του Βασιλείου του Μαρόκου, της Νέας Ζηλανδίας, της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE, ITRE, JURI, LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στην συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης (18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Eιδική έκθεση αριθ. 14/2011 (Απαλλαγή 2011) - " Συνέβαλε η βοήθεια της ΕΕ στη βελτίωση των ικανοτήτων της Κροατίας να διαχειριστεί τη μετενταξιακή χρηματοδότηση;" (N7-0039/2012 - C7-0029/2012 - 2012/2015(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου