Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 14. februára 2012 - Štrasburg

17. Predložené dokumenty

Rada a Komisia predložili nasledujúce dokumenty:

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 01/2012 - Oddiel III - Komisia (N7-0038/2012 - C7-0023/2012 - 2012/2013(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia adopĺňajú smernice 2000/60/ES a2008/105/ES, pokiaľ ide oprioritné látky voblasti vodnej politiky (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

PECH, AGRI, ITRE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí obchodnej dohody o boji proti falšovaniu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Spojenými štátmi mexickými, Marockým kráľovstvom, Novým Zélandom, Singapurskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Spojenými štátmi americkými (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, ITRE, JURI, LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa ustanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovený v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mozambickou republikou (18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Osobitná správa č. 14/2011 (absolutórium za rok 2011) - „Zlepšila pomoc EÚ schopnosť Chorvátska riadiť financovanie po pristúpení?“ (N7-0039/2012 - C7-0029/2012 - 2012/2015(DEC))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, BUDG

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia