Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 3.Πολυετές πρόγραμμα για το δυτικό απόθεμα σαφριδιού - Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και ποσοστώσεις για το 2012 -Συμβολή της κοινής αλιευτικής πολιτικής στην παραγωγή δημοσίων αγαθών (συζήτηση)
 4.Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή
 5.Διάφορα
 6.Επιστροφή του αποκλεισμένου τμήματος της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους του (γραπτή δήλωση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Διασύνδεση των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων, καθώς και των μητρώων εταιρειών ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Συμμετοχή του Βασιλείου του Μαρόκου στα προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων ***II (ψηφοφορία)
  
7.6.Τεχνικές απαιτήσεις για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ ***I (ψηφοφορία)
  
7.7.Oρισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Baudilio Tomé Muguruza / ES * (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της Ένωσης ***II (συζήτηση)
 12.Συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ***I (συζήτηση)
 13.Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα *** (συζήτηση)
 14.Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 16.Πολιτική για το ραδιοφάσμα ***II (συζήτηση)
 17.Κατάθεση εγγράφων
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Επιστροφή του αποκλεισμένου τμήματος της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους του (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Oρισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Baudilio Tomé Muguruza / ES
Συνοπτικά πρακτικά (222 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (268 kb) Παράρτημα 1 (9 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (235 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (74 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (144 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (294 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (395 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (498 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου