Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 294kWORD 235k
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 3.Πολυετές πρόγραμμα για το δυτικό απόθεμα σαφριδιού - Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και ποσοστώσεις για το 2012 -Συμβολή της κοινής αλιευτικής πολιτικής στην παραγωγή δημοσίων αγαθών (συζήτηση)
 4.Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή
 5.Διάφορα
 6.Επιστροφή του αποκλεισμένου τμήματος της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους του (γραπτή δήλωση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Διασύνδεση των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων, καθώς και των μητρώων εταιρειών ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Συμμετοχή του Βασιλείου του Μαρόκου στα προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων ***II (ψηφοφορία)
  
7.6.Τεχνικές απαιτήσεις για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ ***I (ψηφοφορία)
  
7.7.Oρισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Baudilio Tomé Muguruza / ES * (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της Ένωσης ***II (συζήτηση)
 12.Συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ***I (συζήτηση)
 13.Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα *** (συζήτηση)
 14.Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 16.Πολιτική για το ραδιοφάσμα ***II (συζήτηση)
 17.Κατάθεση εγγράφων
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Επιστροφή του αποκλεισμένου τμήματος της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους του (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Oρισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Baudilio Tomé Muguruza / ES


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Θανατική ποινή στη Λευκορωσία, ειδικότερα δε οι περιπτώσεις των Dzmitry Kanavalau και Uladzislau Kavalyou

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη θανατική ποινή στη Λευκορωσία, ειδικότερα δε οι περιπτώσεις των Dzmitry Kanavalau και Uladzislau Kavalyou (B7-0075/2012

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal και Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη θανατική ποινή στη Λευκορωσία, ειδικότερα δε οι περιπτώσεις των Dzmitry Kanavalau και Uladzislau Kavalyou (B7-0076/2012

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη θανατική ποινή στη Λευκορωσία, ειδικότερα δε οι περιπτώσεις των Dzmitry Kanavalau και Uladzislau Kavalyou (B7-0078/2012

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη θανατική ποινή στη Λευκορωσία, ειδικότερα δε οι περιπτώσεις των Dzmitry Kanavalau και Uladzislau Kavalyou (B7-0080/2012

- Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θανατική ποινή στη Λευκορωσία, ειδικότερα δε οι περιπτώσεις των Dzmitry Kanavalau και Uladzislau Kavalyou (B7-0081/2012

- Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη θανατική ποινή στη Λευκορωσία, ειδικότερα δε οι περιπτώσεις των Dzmitry Kanavalau και Uladzislau Kavalyou (B7-0083/2012).

II.   Αίγυπτος: Πρόσφατες εξελίξεις

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana και Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την Αίγυπτο: Πρόσφατες εξελίξεις (B7-0077/2012

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Αίγυπτο: Πρόσφατες εξελίξεις (B7-0079/2012

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Αίγυπτο: Πρόσφατες εξελίξεις (B7-0082/2012

- Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Αίγυπτο: Πρόσφατες εξελίξεις (B7-0084/2012

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Αίγυπτο: Πρόσφατες εξελίξεις (B7-0085/2012

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Αίγυπτο (B7-0086/2012

- Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica και Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Αίγυπτο: Πρόσφατες εξελίξεις (B7-0087/2012).

III.   Θανατική ποινή στην Ιαπωνία

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana και Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με τη θανατική ποινή στην Ιαπωνία (B7-0088/2012

- Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη θανατική ποινή στην Ιαπωνία (B7-0089/2012

- Véronique De Keyser, David Martin, Γεώργιος Σταυρακάκης, Pino Arlacchi, Tanja Fajon και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη θανατική ποινή στην Ιαπωνία (B7-0090/2012

- Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Barbara Lochbihler και Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη θανατική ποινή στην Ιαπωνία (B7-0091/2012

- Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θανατική ποινή στην Ιαπωνία (B7-0092/2012

- Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη θανατική ποινή στην Ιαπωνία (B7-0093/2012).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.


3. Πολυετές πρόγραμμα για το δυτικό απόθεμα σαφριδιού - Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και ποσοστώσεις για το 2012 -Συμβολή της κοινής αλιευτικής πολιτικής στην παραγωγή δημοσίων αγαθών (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000308/2011) που κατέθεσαν οι Carmen Fraga Estévez και Pat the Cope Gallagher, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς το Συμβούλιο: Η τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την πρόταση πολυετούς σχεδίου για το δυτικό απόθεμα σαφριδιού και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (B7-0023/2012)

Προφορική ερώτηση (O-000309/2011) που κατέθεσαν οι Carmen Fraga Estévez και Pat the Cope Gallagher, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH προς την Επιτροπή: Η τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την πρόταση πολυετούς σχεδίου για το δυτικό απόθεμα σαφριδιού και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (B7-0024/2012)

Προφορική ερώτηση (O-000016/2012) που κατέθεσε ο Gabriel Mato Adrover, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς το Συμβούλιο: Mέτρα του κανονισμού για τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις για το 2012 που υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 43(3) της ΣΛΕΕ (B7-0032/2012)

Προφορική ερώτηση (O-000017/2012) που κατέθεσε ο Gabriel Mato Adrover, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, προς την Επιτροπή: Mέτρα του κανονισμού για τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις για το 2012 που υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 43(3) της ΣΛΕΕ (B7-0033/2012)

Προφορική ερώτηση (O-000004/2012) που κατέθεσαν οι Maria do Céu Patrão Neves, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Ulrike Rodust, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Συμβολή της ΚΑλΠ στην παραγωγή δημόσιων αγαθών (B7-0029/2012)

Προφορική ερώτηση (O-000029/2012) που κατέθεσαν οι João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer και Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Συμβολή της ΚΑΠ στην παραγωγή δημόσιων αγαθών (B7-0038/2012)

Οι Pat the Cope Gallagher, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Marek Józef Gróbarczyk και João Ferreira αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Οι Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Guido Milana, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabella Lövin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, John Bufton, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Alain Cadec, Κρίτων Αρσένης, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Dolores García-Hierro Caraballo, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Antolín Sánchez Presedo και Werner Kuhn.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Seán Kelly, Phil Prendergast, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda και Ricardo Cortés Lastra.

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Δαμανάκη και Nicolai Wammen.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Πολυετές πρόγραμμα για το δυτικό απόθεμα σαφριδιού

- Carmen Fraga Estévez και Pat the Cope Gallagher, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την πρόταση για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το δυτικό απόθεμα σαφριδιού και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (2011/2937(RSP)) (B7-0064/2012)

Συμβολή της κοινής αλιευτικής πολιτικής στην παραγωγή δημοσίων αγαθών

- Maria do Céu Patrão Neves, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη συμβολή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στην παραγωγή δημοσίων αγαθών (B7-0579/2011)

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Τάκης Χατζηγεωργίου και Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL σχετικά με τη συμβολή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στην παραγωγή δημόσιων αγαθών (B7-0581/2011)

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Ole Christensen, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana και Catherine Trautmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη συμβολή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στην παραγωγή δημοσίων αγαθών (B7-0584/2011)

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda και Jean-Paul Besset, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη συνεισφορά της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στις παράκτιες κοινότητες (2011/2899(RSP)) (B7-0065/2012)

- Marek Józef Gróbarczyk και Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και την παραγωγή δημοσίων αγαθών (2011/2899(RSP)) (B7-0066/2012)

- Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias και Filiz Hakaeva Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη συμβολή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στην παραγωγή δημοσίων αγαθών (2011/2899(RSP)) (B7-0067/2012)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2012.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

4. Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή

Ο τομέας των υπηρεσιών, η οδηγία για τις υπηρεσίες και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη

Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Michel Barnier και László Andor (μέλη της Επιτροπής)

Οι Antonio Tajani, Michel Barnier και László Andor απαντούν στις ερωτήσεις που έθεσαν οι βουλευτές:

Roberta Angelilli, Jutta Steinruck, Γεώργιος Παπανικολάου, Bernadette Vergnaud, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Emilie Turunen και Malcolm Harbour.

Παρεμβαίνει ο Liam Aylward ο οποίος ζητά να εμφανίζονται στις οθόνες της αίθουσας τα ονόματα των βουλευτών που έχουν ζητήσει να υποβάλουν ερωτήσεις.

Ο Wim van de Camp θέτει ερώτηση στον Michel Barnier, ο οποίος και απαντά.

Παρεμβαίνει ο Morten Løkkegaard ο οποίος τάσσεται υπέρ του αιτήματος του Liam Aylward.

Ο Wim van de Camp θέτει ερώτηση στον Antonio Tajani, ο οποίος και απαντά.

Ο Πρόεδρος αναφέρει τα ονόματα των βουλευτών που έχουν ζητήσει να υποβάλουν ερωτήσεις.

Οι Michel Barnier, Antonio Tajani και László Andor απαντούν στις ερωτήσεις που έθεσαν οι βουλευτές:

Liam Aylward, Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni και Claudio Morganti.

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή έληξε.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

5. Διάφορα

Παρεμβαίνουν οι Roger Helmer και Gerard Batten σχετικά με την έκθεση της σημαίας του Ηνωμένου Βασιλείου στους χώρους του Κοινοβουλίου και ο Corneliu Vadim Tudor σχετικά με τους θανάτους που προξενήθηκαν στην Ευρώπη εξαιτίας του πρόσφατου κύματος ψύχους (Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τη συζήτηση που διεξήχθη εδώ εχθές επί του ιδίου θέματος (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2012)).


6. Επιστροφή του αποκλεισμένου τμήματος της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους του (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση 0042/2011, την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Cecilia Wikström και Artur Zasada, σχετικά με την επιστροφή του αποκλεισμένου τμήματος της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους του, συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση (P7_TA(2012)0039) με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2012).

Παρεμβαίνει ο Artur Zasada.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


7.1. Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) ορισμένων καθηκόντων συναφών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της σύγκλησης Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραποίησης και Πειρατείας με εκπροσώπους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα [COM(2011)0288 - C7-0136/2011- 2011/0135(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Antonio Masip Hidalgo (A7-0003/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0032)


7.2. Διασύνδεση των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων, καθώς και των μητρώων εταιρειών ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 89/666/ΕΟΚ, 2005/56/ΕΚ και 2009/101/ΕΚ όσον αφορά τη διασύνδεση των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων καθώς και των μητρώων εταιρειών [COM(2011)0079 - C7-0059/2011- 2011/0038(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Kurt Lechner (A7-0022/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0033)


7.3. Πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο πλευρών [15178/2011 - C7-0003/2012- 2011/0257(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Carl Haglund (A7-0017/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0034)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


7.4. Συμμετοχή του Βασιλείου του Μαρόκου στα προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή του Βασιλείου του Μαρόκου στα προγράμματα της Ένωσης [12712/2010 - C7-0430/2010- 2010/0125(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0016/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0035)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


7.5. Εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου [16696/1/2011 - C7-0011/2012- 2010/0326(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Janusz Wojciechowski (A7-0031/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2012)0036)

Παρέμβαση

Ο Janusz Wojciechowski (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 4, του Κανονισμού.


7.6. Τεχνικές απαιτήσεις για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 [COM(2010)0775 - C7-0434/2010- 2010/0373(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sari Essayah (A7-0292/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0037)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0037)


7.7. Oρισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Baudilio Tomé Muguruza / ES * (ψηφοφορία)

Έκθεση για τον ορισμό του κ. Baudilio Tomé Muguruza ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου [N7-0002/2012 - C7-0015/2012- 2012/0801(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0036/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

(Μυστική ψηφοφορία)

(Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά) (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2012)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0038)

Παρέμβαση

Ο Hannes Swoboda (εξ ονόματος της Ομάδας S&D) ερωτά κατά πόσο είναι σκόπιμο να διεξαχθεί η ψηφοφορία (Ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει την διαδικασία που εφαρμόζεται).


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Antonio Masip Hidalgo - A7-0003/2012

Kay Swinburne, Iva Zanicchi και Paolo Bartolozzi

Έκθεση Inés Ayala Sender - A7-0036/2012
Daniel Hannan

Έκθεση Antonio Masip Hidalgo - A7-0003/2012
Antonello Antinoro, Charles Tannock, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zoltán Bagó και Emma McClarkin

Έκθεση Kurt Lechner - A7-0022/2012

Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Charles Tannock και Sergio Paolo Francesco Silvestris

Έκθεση Sari Essayah - A7-0292/2011

Charles Tannock

°
° ° °

Ο Πρόεδρος επανέρχεται στις παρατηρήσεις που διατύπωσε ο Roger Helmer πριν από την ώρα των ψηφοφοριών (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2012).


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Οι Struan Stevenson, Carlo Casini και Izaskun Bilbao Barandica γνωστοποιούν ότι δεν λειτούργησε σωστά η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στα έδρανά τους στη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Antonio Masip Hidalgo A7-0003/2012.

Οι Andreas Mölzer και Janusz Wojciechowski γνωστοποιούν ότι δεν λειτούργησε σωστά η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στα έδρανά τους στη διάρκεια των πρώτων τριών ψηφοφοριών δι' ονομαστικής κλήσεως.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.35 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της Ένωσης ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

Ο Czesław Adam Siekierski παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Agnès Le Brun, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Esther Herranz García, Daciana Octavia Sârbu, George Lyon, Marije Cornelissen, Marc Tarabella, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα, στον George Lyon, ο οποίος και απαντά, Janusz Wojciechowski, Inês Cristina Zuber, Giancarlo Scottà, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Karima Delli, Julie Girling, Tadeusz Cymański, Christa Klaß, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jacky Hénin, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Csaba Sándor Tabajdi, Vilija Blinkevičiūtė, Estelle Grelier και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Σπύρος Δανέλλης, José Bové, Alfreds Rubiks, Jaroslav Paška, Jarosław Kalinowski, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Dacian Cioloş και Czesław Adam Siekierski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2012.


12. Συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: James Nicholson (A7-0262/2011)

Ο James Nicholson παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michel Dantin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Britta Reimers, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Albert Deß, Luís Paulo Alves, George Lyon, Alyn Smith, Julie Girling, Csanád Szegedi, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Liam Aylward, Hynek Fajmon, Esther de Lange, Estelle Grelier, Valdemar Tomaševski, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Herbert Dorfmann, Wojciech Michał Olejniczak, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust και Maria do Céu Patrão Neves.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Zofija Mazej Kukovič, Ricardo Cortés Lastra, Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, José Bové, Jarosław Kalinowski, Andrew Henry William Brons, Csaba Sógor και Ana Miranda.

Παρεμβαίνουν οι Dacian Cioloş και James Nicholson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2012.


13. Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα *** (συζήτηση)

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα, με την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1, 2 και 3 και των παραρτημάτων τους, και με τις τροποποιήσεις της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: José Bové (A7-0023/2012)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα

Ο José Bové παρουσιάζει την έκθεσή του.

Ο Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Lorenzo Fontana (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, Elisabeth Jeggle, David Martin, Carl Haglund, Ana Miranda, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Martin, Marek Józef Gróbarczyk, Paul Murphy, Nick Griffin, Gabriel Mato Adrover, Bernd Lange, Ivo Vajgl, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Tannock, Struan Stevenson, Daniel Caspary, Pier Antonio Panzeri, Esther Herranz García, Josefa Andrés Barea, Jean Roatta, Gianluca Susta, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Μαρία-Ελένη Κοππά και Michel Dantin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Salvatore Iacolino, Bernadette Vergnaud, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Σπύρος Δανέλλης, Antonello Antinoro, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Pino Arlacchi, María Auxiliadora Correa Zamora και Marco Scurria.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής), Nicolai Wammen και José Bové.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- José Bové, Raül Romeva i Rueda και Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα (2012/2522(RSP)) (B7-0047/2012

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andrés Barea και Vital Moreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα (2012/2522(RSP)) (B7-0048/2012

- Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elmar Brok, Elisabeth Jeggle και María Auxiliadora Correa Zamora, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου όσον αφορά αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα (2012/2522(RSP)) (B7-0049/2012

- Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα (2012/2522(RSP)) (B7-0051/2012

- Metin Kazak και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, όσον αφορά τη συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και το Βασίλειο του Μαρόκο σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα(2012/2522(RSP)) (B7-0054/2012

- Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Νικόλαος Χουντής, João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Søren Bo Søndergaard, Younous Omarjee, Sabine Lösing και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα (2012/2522(RSP)) (B7-0055/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2012 και σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2012.


14. Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000333/2011) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Πρώτη απάντηση στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (B7-0022/2012)

Η Sharon Bowles αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση..

Παρεμβαίνουν οι Diogo Feio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Edward Scicluna, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Corien Wortmann-Kool, Gianni Pittella, Carl Haglund, Pascal Canfin, Claudio Morganti και Werner Langen ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Giegold και Elisa Ferreira.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jaroslav Paška, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas, Alfredo Pallone, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και Markus Ferber ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sylvie Goulard.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Anneli Jäätteenmäki, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Sharon Bowles και Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με τη σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (2011/2959(RSP)) (B7-0016/2012)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2012.


15. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος από την Ομάδα S&D, το Σώμα επικυρώνει τον ορισμό του Victor Boştinaru ως μέλους στην Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, αντί του Henri Weber.


16. Πολιτική για το ραδιοφάσμα ***II (συζήτηση)

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

Ο Gunnar Hökmark παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vladko Todorov Panayotov, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Silvia-Adriana Ţicău, Marietje Schaake, Angelika Niebler, Francesco De Angelis και Petra Kammerevert.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Iosif Matula, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν οι Neelie Kroes και Gunnar Hökmark.

Παρεμβαίνει ο Paul Rübig.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2012.


17. Κατάθεση εγγράφων

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 01/2012 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0038/2012 - C7-0023/2012 - 2012/2013(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

PECH, AGRI, ITRE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης μεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και, αφετέρου, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, του Βασιλείου του Μαρόκου, της Νέας Ζηλανδίας, της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE, ITRE, JURI, LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στην συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης (18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Eιδική έκθεση αριθ. 14/2011 (Απαλλαγή 2011) - " Συνέβαλε η βοήθεια της ΕΕ στη βελτίωση των ικανοτήτων της Κροατίας να διαχειριστεί τη μετενταξιακή χρηματοδότηση;" (N7-0039/2012 - C7-0029/2012 - 2012/2015(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG


18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 481.354 OJME).


19. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 21.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Ποδηματά, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trematerra, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka


Παράρτηµα 1 - Επιστροφή του αποκλεισμένου τμήματος της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους του (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ.° 0042/2011 που κατέθεσαν οι βουλευτές Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Cecilia Wikström και Artur Zasada σχετικά με την επιστροφή του αποκλεισμένου τμήματος της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους του (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2012 και P7_TA(2012)0039) και υπέγραψαν 390 βουλευτές:

János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, Κρίτων Αρσένης, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Bendt Bendtsen, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Νικόλαος Χουντής, Philip Claeys, Carlos Coelho, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Σπύρος Δανέλλης, Arnaud Danjean, Mário David, Francesco De Angelis, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Δημήτριος Δρούτσας, Andrew Duff, James Elles, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Μαριέττα Γιαννάκου, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Τάκης Χατζηγεωργίου, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Lucas Hartong, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cornelis de Jong, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Ιωάννης Κασουλίδης, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Μαρία-Ελένη Κοππά, Ádám Kósa, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Esther de Lange, Stéphane Le Foll, Ryszard Antoni Legutko, Patrick Le Hyaric, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Barry Madlener, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Mario Mauro, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Vital Moreira, Claudio Morganti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Παπανικολάου, Γεώργιος Παπαστάμκος, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Άννυ Ποδηματά, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Συλβάνα Ράπτη, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Frédérique Ries, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Νικόλαος Σαλαβράκος, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Laurence J.A.J. Stassen, Peter Šťastný, Γεώργιος Σταυρακάκης, Struan Stevenson, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Hannes Swoboda, József Szájer, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Ελένη Θεοχάρους, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Γεώργιος Τούσσας, Catherine Trautmann, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Rafał Trzaskowski, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Claude Turmes, Νίκη Τζαβέλα, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Marie-Christine Vergiat, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Auke Zijlstra, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Παράρτηµα 2 - Oρισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Baudilio Tomé Muguruza / ES

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Iovine, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Σκυλακάκης, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Cymański, Farage, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, de Villiers

GUE/NGL:

Bisky, Χουντής, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Χατζηγεωργίου, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Matias, Maštálka, Murphy, Omarjee, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Τούσσας, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Werthmann, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Franco, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Γιαννάκου, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kozłowski, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Πουπάκης, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Θεοχάρους, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Αρσένης, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boştinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Δανέλλης, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Δρούτσας, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Μαυρονικόλας, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Παλιαδέλη, Panzeri, Παπαδοπούλου, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Prendergast, Prodi, Rapkay, Ράπτη, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Σταυρακάκης, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Turmes, Turunen, Ždanoka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου