Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 253kWORD 199k
Teisipäev, 14. veebruar 2012 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastane kava – Lubatud kogupüükide ja kvootide 2012. aasta määrus – Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede tootmisse (arutelu)
 4.Komisjoni infotund
 5.Muud küsimused
 6.Famagusta suletud osa tagastamine selle seaduslikele elanikele (kirjalik deklaratsioon)
 7.Hääletused
  
7.1.Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ja intellektuaalomandi õiguste kaitsmine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.2.Keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.3.ELi ja Guinea-Bissau vaheline protokoll kalapüügivõimaluste kohta *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.4.Maroko osalemine liidu programmides *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.5.Lammaste katarraalse palaviku vastane vaktsineerimine ***II (hääletus)
  
7.6.Eurodes tehtavate kreeditkorralduste ja otsearvelduste tehnilised nõuded ***I (hääletus)
  
7.7.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Baudilio Tomé Muguruza / ES * (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Toiduainete jaotamine liidus enim puudustkannatavatele isikutele ***II (arutelu)
 12.Lepingulised suhted piima- ja piimatootesektoris ***I (arutelu)
 13.ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid *** (arutelu)
 14.Stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavus (arutelu)
 15.Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis
 16.Raadiospektripoliitika ***II (arutelu)
 17.Esitatud dokumendid
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 – Famagusta suletud osa tagastamine selle seaduslikele elanikele (kirjalik deklaratsioon)
 Lisa 2 – Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Baudilio Tomé Muguruza / ES


ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Surmanuhtlus Valgevenes, eelkõige Dzmitri Kanavalavi ja Uladzislav Kavaljovi juhtumid

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel: Surmanuhtlus Valgevenes, eelkõige Dzmitri Kanavalavi ja Uladzislav Kavaljovi juhtumid (B7-0075/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal ja Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel: Surmanuhtlus Valgevenes, eelkõige Dzmitri Kanavalavi ja Uladzislav Kavaljovi juhtumid (B7-0076/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel: Surmanuhtlus Valgevenes, eelkõige Dzmitri Kanavalavi ja Uladzislav Kavaljovi juhtumid (B7-0078/2012);

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel: Surmanuhtlus Valgevenes, eelkõige Dzmitri Kanavalavi ja Uladzislav Kavaljovi juhtumid(B7-0080/2012);

- Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel: Surmanuhtlus Valgevenes, eelkõige Dzmitri Kanavalavi ja Uladzislav Kavaljovi juhtumid (B7-0081/2012);

- Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel: Surmanuhtlus Valgevenes, eelkõige Dzmitri Kanavalavi ja Uladzislav Kavaljovi juhtumid (B7-0083/2012).

II.   Hiljutised sündmused Egiptuses

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana ja Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel: Hiljutised sündmused Egiptuses (B7-0077/2012);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel: Hiljutised sündmused Egiptuses (B7-0079/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel: Hiljutised sündmused Egiptuses (B7-0082/2012);

- Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel: Hiljutised sündmused Egiptuses (B7-0084/2012);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel: Hiljutised sündmused Egiptuses (B7-0085/2012);

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: Egiptus (B7-0086/2012);

- Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica ja Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel: Hiljutised sündmused Egiptuses (B7-0087/2012).

III.   Surmanuhtluse kohaldamine Jaapanis

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana ja Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel: Surmanuhtluse kohaldamine Jaapanis (B7-0088/2012);

- Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel: Surmanuhtluse kohaldamine Jaapanis (B7-0089/2012);

- Véronique De Keyser, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel: Surmanuhtluse kohaldamine Jaapanis (B7-0090/2012);

- Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Barbara Lochbihler ja Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel: Surmanuhtluse kohaldamine Jaapanis (B7-0091/2012);

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: Surmanuhtluse kohaldamine Jaapanis (B7-0092/2012);

- Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel: Surmanuhtluse kohaldamine Jaapanis (B7-0093/2012).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


3. Läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastane kava – Lubatud kogupüükide ja kvootide 2012. aasta määrus – Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede tootmisse (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000308/2011), mille esitas(id) Carmen Fraga Estévez ja Pat the Cope Gallagher PECH komisjoni nimel, nõukogule: Kavandatud läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastase kava hetkeseis (B7-0023/2012).

Suuliselt vastatav küsimus (O-000309/2011), mille esitas(id) Carmen Fraga Estévez ja Pat the Cope Gallagher PECH komisjoni nimel komisjonile: Kavandatud läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastase kava hetkeseis (B7-0024/2012).

Suuliselt vastatav küsimus (O-000016/2012), mille esitas(id) Gabriel Mato Adrover, PECH komisjoni nimel nõukogule: Lubatud kogupüükide ja kvootide määruse 2012. aasta meetmed, mis ei kuulu ELi toimimise artikli 43 lõike 3 reguleerimisalasse (B7-0032/2012).

Suuliselt vastatav küsimus (O-000017/2012), mille esitas(id) Gabriel Mato Adrover, PECH komisjoni nimel komisjonile: Lubatud kogupüükide ja kvootide määruse 2012. aasta meetmed, mis ei kuulu ELi toimimise artikli 43 lõike 3 reguleerimisalasse (B7-0033/2012).

Suuliselt vastatav küsimus (O-000004/2012), mille esitas(id) Maria do Céu Patrão Neves fraktsiooni PPE nimel, Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel ja Ulrike Rodust fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede tootmisse (B7-0029/2012).

Suuliselt vastatav küsimus (O-000029/2012), mille esitas(id) João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer ja Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Ühise kalanduspoliitika olulisus avalike hüvede seisukohast (B7-0038/2012).

Pat the Cope Gallagher, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Marek Józef Gróbarczyk ja João Ferreira esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

Nicolai Wammen (nõukogu eesistuja) ja Maria Damanaki (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Guido Milana fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Isabella Lövin fraktsiooni Verts/ALE nimel, Struan Stevenson fraktsiooni ECR nimel, John Bufton fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alain Cadec, Kriton Arsenis, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Dolores García-Hierro Caraballo, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Antolín Sánchez Presedo ja Werner Kuhn.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Phil Prendergast, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda ja Ricardo Cortés Lastra.

Sõna võtsid Maria Damanaki ja Nicolai Wammen.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastane kava

- Carmen Fraga Estévez ja Pat the Cope Gallagher PECH komisjoni nimel: Läänepoolse hariliku stauriidi varude ja püügi mitmeaastase kava eelnõu hetkeseis (2011/2937(RSP)) (B7-0064/2012)

Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede tootmisse

- Maria do Céu Patrão Neves fraktsiooni PPE nimel: Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede loomisesse (B7-0579/2011)

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou ja Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel: Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede loomisesse (B7-0581/2011)

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Ole Christensen, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana ja Catherine Trautmann fraktsiooni S&D nimel: Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede loomisesse (B7-0584/2011)

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda ja Jean-Paul Besset fraktsiooni Verts/ALE nimel: Ühise kalanduspoliitika panus rannikualade kogukondade arengusse (2011/2899(RSP)) (B7-0065/2012)

- Marek Józef Gróbarczyk ja Struan Stevenson fraktsiooni ECR nimel: Ühine kalanduspoliitika ja avalike hüvede loomine (2011/2899(RSP)) (B7-0066/2012)

- Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias ja Filiz Hakaeva Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel: Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede loomisesse (2011/2899(RSP)) (B7-0067/2012)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.2.2012protokoll punkt 8.3.


ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

4. Komisjoni infotund

Teenuste sektor, teenuste direktiiv ja konkurentsivõime, majanduskasvu ja tööhõive suurenemine Euroopas

Antonio Tajani (komisjoni asepresident), Michel Barnier ja László Andor (komisjoni liikmed)

Antonio Tajani, Michel Barnier ja László Andor vastasid küsimustele, mille esitasid parlamendiliikmed:

Roberta Angelilli, Jutta Steinruck, Georgios Papanikolaou, Bernadette Vergnaud, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Emilie Turunen ja Malcolm Harbour.

Sõna võttis Liam Aylward, kes palus kuvada istungisaali ekraanil nende parlamendiliikmete nimed, kes on avaldanud soovi küsimusi esitada.

Wim van de Camp esitas küsimusie Michel Barnier'le, kes sellele vastas.

Sõna võttis Morten Løkkegaard, kes toetas Liam Aylwardi seisukohti.

Wim van de Camp esitas küsimuse Antonio Tajanile, kes sellele vastas.

Asepresident teatas nende parlamendiliikmete nimed, kes on avaldanud soovi küsimusi esitada.

Michel Barnier, Antonio Tajani ja László Andor vastasid küsimustele, mille esitasid parlamendiliikmed:

Liam Aylward, Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni ja Claudio Morganti.

Komisjoni infotund lõppes.


(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

5. Muud küsimused

Sõna võtsid Roger Helmer ja Gerard Batten parlamendi ruumides Ühendkunigriigi lipu väljapanemise teemal ja Corneliu Vadim Tudor surmajuhtumite teemal, mille põhjustas hiljutine külmalaine Euroopas (asepresident tuletas meelde eelmisel päeval sel teemal peetud arutelu (13.2.2012protokoll punkt 14)).


6. Famagusta suletud osa tagastamine selle seaduslikele elanikele (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalikule deklaratsioonile 0042/2011 Famagusta suletud osa tagastamise kohta selle seaduslikele elanikele, mille esitasid parlamendiliikmed Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström ja Artur Zasada, on andnud allkirja parlamendiliikmete enamus ja see edastatakse vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 3 ja 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega (14.2.2012 protokolli lisa 1) käesoleva istungi vastuvõetud tekstide väljaandes (P7-TA(2012)0039).

Sõna võttis Artur Zasada.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ja intellektuaalomandi õiguste kaitsmine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse teatavate intellektuaalomandi õiguste kaitsmisega seotud ülesannete, sealhulgas avaliku ja erasektori esindajatest koosneva Euroopa võltsimis- ja piraatlusalase vaatluskeskuse moodustamine, andmist Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) [COM(2011)0288 - C7-0136/2011- 2011/0135(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Antonio Masip Hidalgo (A7-0003/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0032)


7.2. Keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 89/666/EMÜ, 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise osas [COM(2011)0079 - C7-0059/2011- 2011/0038(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Kurt Lechner (A7-0022/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0033)


7.3. ELi ja Guinea-Bissau vaheline protokoll kalapüügivõimaluste kohta *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Euroopa Liidu ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimine [15178/2011 - C7-0003/2012- 2011/0257(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Carl Haglund (A7-0017/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0034)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.4. Maroko osalemine liidu programmides *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelist raamlepingut Maroko Kuningriigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta [12712/2010 - C7-0430/2010- 2010/0125(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0016/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0035)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


7.5. Lammaste katarraalse palaviku vastane vaktsineerimine ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/75/EÜ lammaste katarraalse palaviku vastase vaktsineerimise osas [16696/1/2011 - C7-0011/2012- 2010/0326(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Janusz Wojciechowski (A7-0031/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P7_TA(2012)0036)

Sõnavõtt

Janusz Wojciechowski (raportöör) esines kodukorra artikli 138 lõike 4 alusel avaldusega.


7.6. Eurodes tehtavate kreeditkorralduste ja otsearvelduste tehnilised nõuded ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreeditkorraldustele ja otsearveldustele tehnilised nõuded ja muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 [COM(2010)0775 - C7-0434/2010- 2010/0373(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sari Essayah (A7-0292/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0037)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0037)


7.7. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Baudilio Tomé Muguruza / ES * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Baudilio Tomé Muguruza kontrollikoja liikmeks [N7-0002/2012 - C7-0015/2012- 2012/0801(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0036/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

(Salajane hääletus)

(Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile) (14.2.2012protokoll lisa 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0038)

Sõnavõtt

Hannes Swoboda (fraktsiooni S&D) esitas küsimuse hääletuse asjakohasuse kohta (asepresident kinnitas, et järgiti ettenähtud menetlust).


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Antonio Masip Hidalgo - A7-0003/2012

Kay Swinburne, Iva Zanicchi ja Paolo Bartolozzi

Raport: Inés Ayala Sender - A7-0036/2012
Daniel Hannan

Raport: Antonio Masip Hidalgo - A7-0003/2012
Antonello Antinoro, Charles Tannock, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zoltán Bagó ja Emma McClarkin

Raport: Kurt Lechner - A7-0022/2012

Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Charles Tannock ja Sergio Paolo Francesco Silvestris

Raport: Sari Essayah - A7-0292/2011

Charles Tannock

°
° ° °

Asepresident viitas Roger Helmeri enne hääletust tehtud kommentaaridele (14.2.2012protokoll punkt 5).


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Struan Stevenson, Carlo Casini ja Izaskun Bilbao Barandica teatasid, et nende hääletusseade ei töötanud korralikult Antonio Masip Hidalgo raporti A7-0003/2012 hääletuse ajal.

Andreas Mölzer ja Janusz Wojciechowski teatasid, et nende hääletusseade ei töötanud korralikult kolme esimese nimelise hääletuse ajal.


(Istung katkestati kell 12.35 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Toiduainete jaotamine liidus enim puudustkannatavatele isikutele ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1290/2005 ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses liidus enim puudustkannatavatele isikutele toiduainete jaotamisega [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

Czesław Adam Siekierski tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Dacian Cioloş (komisjoni liige).

Sõna võtsid Agnès Le Brun fraktsiooni PPE nimel, Luis Manuel Capoulas Santos fraktsiooni S&D nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Dimitar Stoyanov (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esther Herranz García, Daciana Octavia Sârbu, George Lyon, Marije Cornelissen, Marc Tarabella, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse George Lyonile, kes vastas sellele, Janusz Wojciechowski, Inês Cristina Zuber, Giancarlo Scottà, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Karima Delli, Julie Girling, Tadeusz Cymański, Christa Klaß, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jacky Hénin, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Csaba Sándor Tabajdi, Vilija Blinkevičiūtė, Estelle Grelier ja Karin Kadenbach.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Spyros Danellis, José Bové, Alfreds Rubiks, Jaroslav Paška, Jarosław Kalinowski, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu ja Franz Obermayr.

Sõna võtsid Dacian Cioloş ja Czesław Adam Siekierski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.2.2012protokoll punkt 8.3.


12. Lepingulised suhted piima- ja piimatootesektoris ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses lepinguliste suhetega piima- ja piimatootesektoris [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: James Nicholson (A7-0262/2011)

James Nicholson tutvustas raportit.

Sõna võttis Dacian Cioloş (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michel Dantin fraktsiooni PPE nimel, Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel, Britta Reimers fraktsiooni ALDE nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võtsid João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lorenzo Fontana fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Albert Deß, Luís Paulo Alves, George Lyon, Alyn Smith, Julie Girling, Csanád Szegedi, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Liam Aylward, Hynek Fajmon, Esther de Lange, Estelle Grelier, Valdemar Tomaševski, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Herbert Dorfmann, Wojciech Michał Olejniczak, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust ja Maria do Céu Patrão Neves.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zofija Mazej Kukovič, Ricardo Cortés Lastra, Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, José Bové, Jarosław Kalinowski, Andrew Henry William Brons, Csaba Sógor ja Ana Miranda.

Sõna võtsid Dacian Cioloş ja James Nicholson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.2.2012protokoll punkt 8.5.


13. ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid *** (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid, millega asendatakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokollid nr 1, 2 ja 3 ning nende lisad ja millega muudetakse kõnealust assotsiatsioonilepingut) sõlmimise kohta [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: José Bové (A7-0023/2012)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid

José Bové tutvustas raportit.

Nicolai Wammen (nõukogu eesistuja) ja Dacian Cioloş (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Lorenzo Fontana (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Cristiana Muscardini fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel ja Metin Kazak fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident

Sõna võtsid Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Francisco Sosa Wagner (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elisabeth Jeggle, David Martin, Carl Haglund, Ana Miranda, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Martin, Marek Józef Gróbarczyk, Paul Murphy, Nick Griffin, Gabriel Mato Adrover, Bernd Lange, Ivo Vajgl, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock, Struan Stevenson, Daniel Caspary, Pier Antonio Panzeri, Esther Herranz García, Josefa Andrés Barea, Jean Roatta, Gianluca Susta, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa ja Michel Dantin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Salvatore Iacolino, Bernadette Vergnaud, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Antonello Antinoro, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Pino Arlacchi, María Auxiliadora Correa Zamora ja Marco Scurria.

Sõna võttis Dacian Cioloş.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võtsid Štefan Füle (komisjoni liige), Nicolai Wammen ja José Bové.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- José Bové, Raül Romeva i Rueda ja Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel: ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP)) (B7-0047/2012);

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andrés Barea ja Vital Moreira fraktsiooni S&D nimel: ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP)) (B7-0048/2012);

- Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elmar Brok, Elisabeth Jeggle ja María Auxiliadora Correa Zamora fraktsiooni PPE nimel: ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP)) (B7-0049/2012);

- Robert Sturdy fraktsiooni ECR nimel: ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP)) (B7-0051/2012);

- Metin Kazak ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel: Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete ning kala ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP)) (B7-0054/2012);

- Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Søren Bo Søndergaard, Younous Omarjee, Sabine Lösing ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP)) (B7-0055/2012).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.2.2012protokoll punkt 8.7 ja 16.2.2012protokoll punkt 8.8.


14. Stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000333/2011), mille esitas(id) Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: Esialgne vastus stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavuse kohta välja antud komisjoni rohelisele raamatule (B7-0022/2012).

Sharon Bowles esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Neelie Kroes (komisjoni asepresident) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Diogo Feio fraktsiooni PPE nimel, Edward Scicluna fraktsiooni S&D nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel, Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Godfrey Bloom fraktsiooni EFD nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Corien Wortmann-Kool, Gianni Pittella, Carl Haglund, Pascal Canfin, Claudio Morganti ja Werner Langen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sven Giegold, ja Elisa Ferreira.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Jaroslav Paška, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas, Alfredo Pallone, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Markus Ferber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sylvie Goulard.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Anneli Jäätteenmäki, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber ja Elena Băsescu.

Sõna võttis Neelie Kroes.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Sharon Bowles ja Sylvie Goulard ECON komisjoni nimel: Stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavus (2011/2959(RSP)) (B7-0016/2012)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.2.2012protokoll punkt 8.7.


15. Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis

Parlament kinnitas fraktsiooni S&D taotlusel Victor Boştinaru nimetamise Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks moodustatud delegatsiooni liikmeks Henri Weberi asemel.


16. Raadiospektripoliitika ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

Gunnar Hökmark tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel, Teresa Riera Madurell fraktsiooni S&D nimel, Vladko Todorov Panayotov fraktsiooni ALDE nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Auke Zijlstra (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Silvia-Adriana Ţicău, Marietje Schaake, Angelika Niebler, Francesco De Angelis ja Petra Kammerevert.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Iosif Matula, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška ja Paul Rübig.

Sõna võtsid Neelie Kroes ja Gunnar Hökmark.

Sõna võttis Paul Rübig.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.2.2012protokoll punkt 8.4.


17. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 01/2012 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0038/2012 - C7-0023/2012 - 2012/2013(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2000/60/EÜ ja 2008/105/EÜ seoses veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainetega (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

PECH, AGRI, ITRE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus võltsimisvastase kaubanduslepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, Kanada, Korea Vabariigi, Maroko Kuningriigi, Mehhiko Ühendriikide, Singapuri Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Uus-Meremaa vahel (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ITRE, JURI, LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mosambiigi Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta (18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Eriaruanne nr 14/2011 (heakskiidu andmine 2011) – „Kas ELi toetus on suurendanud Horvaatia suutlikkust ühinemisjärgse rahastamise haldamiseks?” (N7-0039/2012 - C7-0029/2012 - 2012/2015(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 481.354 OJME).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka


Lisa 1 – Famagusta suletud osa tagastamine selle seaduslikele elanikele (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalikule deklaratsioonile 0042/2011 Famagusta suletud osa tagastamise kohta selle seaduslikele elanikele, mille esitasid Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström ja Artur Zasada (14.2.2012protokoll punkt 2 ja P7_TA(2012)0039) kirjutasid alla 390 parlamendiliiget:

János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Bendt Bendtsen, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Philip Claeys, Carlos Coelho, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Mário David, Francesco De Angelis, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, James Elles, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Lucas Hartong, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cornelis de Jong, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Esther de Lange, Stéphane Le Foll, Ryszard Antoni Legutko, Patrick Le Hyaric, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Barry Madlener, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Vital Moreira, Claudio Morganti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Frédérique Ries, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Laurence J.A.J. Stassen, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Hannes Swoboda, József Szájer, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Marie-Christine Vergiat, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Auke Zijlstra, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Lisa 2 – Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Baudilio Tomé Muguruza / ES

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Iovine, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Cymański, Farage, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, de Villiers

GUE/NGL:

Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Matias, Maštálka, Murphy, Omarjee, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Werthmann, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Franco, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boştinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Turmes, Turunen, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika