Index 
Protokoll
PDF 260kWORD 204k
Tisdagen den 14 februari 2012 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Den fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill - Förordningen om total tillåten fångstmängd (TAC) och kvoter för 2012 - Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (debatt)
 4.Frågestund med frågor till kommissionen
 5.Övrigt
 6.Återbördande av den avstängda delen av Famagusta till dess rättmätiga invånare (skriftlig förklaring)
 7.Omröstning
  
7.1.Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) och skyddet av immateriella äganderätter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Protokoll mellan EU och Guinea-Bissau om fiskemöjligheter *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Marockos deltagande i unionsprogram *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Vaccinering mot blåtunga ***II (omröstning)
  
7.6.Tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro ***I (omröstning)
  
7.7.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Baudilio Tomé Muguruza / ES * (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen ***II (debatt)
 12.Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ***I (debatt)
 13.Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter *** (debatt)
 14.Möjligheten att införa stabilitetsobligationer (debatt)
 15.De interparlamentariska delegationernas sammansättning
 16.Radiospektrumpolitik ***II (debatt)
 17.Inkomna dokument
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Återbördande av den avstängda delen av Famagusta till dess rättmätiga invånare (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Baudilio Tomé Muguruza / ES


ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

  1. Dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou (B7-0075/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki Paweł Robert Kowal och Marek Henryk Migalski, för ECR-gruppen, om dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou (B7-0076/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Liisa Jaakonsaari, för S&D-gruppen, om dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou (B7-0078/2012);

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda och Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen, om dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou (B7-0080/2012);

- Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, om dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou (B7-0081/2012);

- Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, om dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou (B7-0083/2012).

II.   Egypten: den senaste utvecklingen

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana och Juozas    Imbrasas, för EFD-gruppen, om Egypten: den senaste utvecklingen (B7-0077/2012);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta    Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska och Bogusław Sonik, för PPE-gruppen, om Egypten: den senaste utvecklingen (B7-0079/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om Egypten: den senaste utvecklingen (B7-0082/2012);

- Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi och Liisa Jaakonsaari, för S&D-gruppen, om Egypten: den senaste utvecklingen (B7-0084/2012);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen,    Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini och Barbara    Lochbihler, Verts/ALE-gruppen, om Egypten: den senaste utvecklingen (B7-0085/2012);

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing och Marie-Christine    Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, om Egypten (B7-0086/2012);

- Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort,    Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham    Watson, Izaskun Bilbao Barandica och Antonyia Parvanova, för ALDE-gruppen, om Egypten: den senaste utvecklingen (B7-0087/2012).

III.   Dödsstraff i Japan

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana och Juozas Imbrasas, för EFD-gruppen, om dödsstraff i Japan (B7-0088/2012);

- Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska och Bogusław Sonik, för PPE-gruppen, om dödsstraff i Japan (B7-0089/2012);

- Véronique De Keyser, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon och Liisa Jaakonsaari, för S&D-gruppen, om dödsstraff i Japan (B7-0090/2012);

- Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Barbara Lochbihler och Carl Schlyter, för Verts/ALE-gruppen, om dödsstraff i Japan (B7-0091/2012);

- Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, om dödsstraff i Japan (B7-0092/2012);

- Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle De Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel och Izaskun Bilbao Barandica, för ALDE-gruppen, om dödsstraff i Japan (B7-0093/2012).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.


3. Den fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill - Förordningen om total tillåten fångstmängd (TAC) och kvoter för 2012 - Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (debatt)

Muntlig fråga (O-000308/2011) från Carmen Fraga Estévez och Pat the Cope Gallagher, för utskottet PECH, till rådet: Läget vad gäller den föreslagna fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet (B7-0023/2012)

Muntlig fråga (O-000309/2011) från Carmen Fraga Estévez och Pat the Cope Gallagher, för utskottet PECH till kommissionen: Läget vad gäller den föreslagna fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet (B7-0024/2012)

Muntlig fråga (O-000016/2012) från Gabriel Mato Adrover, för utskottet PECH, till rådet: Åtgärder i 2012 års förordning om TAC och kvoter som går utöver räckvidden av artikel 43.3 i EUF-fördraget (B7-0032/2012)

Muntlig fråga (O-000017/2012) från Gabriel Mato Adrover, för utskottet PECH, till kommissionen: Åtgärder i 2012 års förordning om TAC och kvoter som går utöver räckvidden av artikel 43.3 i EUF-fördraget (B7-0033/2012)

Muntlig fråga (O-000004/2012) från Maria do Céu Patrão Neves för PPE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, och Ulrike Rodust för S&D-gruppen, till kommissionen: Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (B7-0029/2012)

Muntlig fråga (O-000029/2012) från João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer och Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (B7-0038/2012)

Pat the Cope Gallagher, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Marek Józef Gróbarczyk och João Ferreira utvecklade de muntliga frågorna.

Nicolai Wammen (rådets tjänstgörande ordförande) och Maria Damanaki (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Guido Milana för S&D-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Isabella Lövin för Verts/ALE-gruppen, Struan Stevenson för ECR-gruppen, John Bufton för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Alain Cadec, Kriton Arsenis, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Dolores García-Hierro Caraballo, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Antolín Sánchez Presedo och Werner Kuhn.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Phil Prendergast, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda och Ricardo Cortés Lastra.

Talare: Maria Damanaki och Nicolai Wammen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

Den fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill

- Carmen Fraga Estévez och Pat the Cope Gallagher, för utskottet PECH, om läget vad gäller den föreslagna fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet (2011/2937(RSP)) (B7-0064/2012)

Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter

- Maria do Céu Patrão Neves för PPE-gruppen, om den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (B7-0579/2011)

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou och Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen om den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter (B7-0581/2011)

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Ole Christensen, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana och Catherine Trautmann för S&D-gruppen, om den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (B7-0584/2011)

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda och Jean-Paul Besset för Verts/ALE-gruppen, om den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till kustsamhällena (2011/2899(RSP)) (B7-0065/2012)

- Marek Józef Gróbarczyk och Struan Stevenson för ECR-gruppen, om den gemensamma fiskeripolitiken och produktionen av kollektiva nyttigheter (2011/2899(RSP)) (B7-0066/2012)

- Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias och Filiz Hakaeva Hyusmenova för ALDE-gruppen, om den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (2011/2899(RSP)) (B7-0067/2012)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 16.2.2012.


ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

4. Frågestund med frågor till kommissionen

Tjänstesektorn, tjänstedirektivet och ökad konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i Europa

Antonio Tajani (vice ordförande för kommissionen), Michel Barnier och László Andor (ledamöter av kommissionen)

Antonio Tajani, Michel Barnier och László Andor besvarade de frågor som ställts av följande ledamöter:

Roberta Angelilli, Jutta Steinruck, Georgios Papanikolaou, Bernadette Vergnaud, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Emilie Turunen och Malcolm Harbour.

Talare: Liam Aylward begärde att namnen på de ledamöter som begärt att få ställa en fråga skulle visas på skärmarna i kammaren.

Wim van de Camp ställde en fråga till Michel Barnier, som besvarade frågan.

Talare: Morten Løkkegaard uttalade sitt stöd för Liam Aylwards begäran.

Wim van de Camp ställde en fråga till Antonio Tajani, som besvarade frågan.

Talmannen angav namnen på de ledamöter som begärt att få ställa en fråga.

Michel Barnier, Antonio Tajani och László Andor besvarade de frågor som ställts av följande ledamöter:

Liam Aylward, Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni och Claudio Morganti.

Frågestunden med frågor till kommissionen avslutades.


(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

5. Övrigt

Talare: Roger Helmer och Gerard Batten uttalade sig om hur den brittiska flaggan hängde i parlamentets lokaler och Corneliu Vadim Tudor uttalade sig om de dödsfall som orsakats av den senaste köldvågen i Europa (talmannen erinrade om att detta ämne hade diskuterats i kammaren föregående dag (punkt 14 i protokollet av den 13.2.2012)).


6. Återbördande av den avstängda delen av Famagusta till dess rättmätiga invånare (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0042/2011, som ingivits av Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström och Artur Zasada, om återbördande av den avstängda delen av Famagusta till dess rättmätiga invånare, hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras i dokumentet Antagna texter från sammanträdet (P7_TA(2012)0039) och namnen på undertecknarna anges i protokollet (bilaga 1 i protokollet av den 14.2.2012).

Talare: Artur Zasada.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) och skyddet av immateriella äganderätter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om att tilldela byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) vissa uppgifter i samband med skyddet av immateriella äganderätter, bland annat att samla företrädare för offentlig och privat sektor i ett europeiskt observationscentrum mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning [COM(2011)0288 - C7-0136/2011- 2011/0135(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Antonio Masip Hidalgo (A7-0003/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0032)


7.2. Sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 89/666/EEG, 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister [COM(2011)0079 - C7-0059/2011- 2011/0038(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kurt Lechner (A7-0022/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0033)


7.3. Protokoll mellan EU och Guinea-Bissau om fiskemöjligheter *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Protokoll mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna [15178/2011 - C7-0003/2012- 2011/0257(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Carl Haglund (A7-0017/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0034)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


7.4. Marockos deltagande i unionsprogram *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa−Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om de allmänna principerna för Konungariket Marockos deltagande i unionsprogram [12712/2010 - C7-0430/2010- 2010/0125(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0016/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0035)

Parlamentet godkände ingåendet av protokollet.


7.5. Vaccinering mot blåtunga ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/75/EG vad gäller vaccinering mot blåtunga [16696/1/2011 - C7-0011/2012- 2010/0326(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Janusz Wojciechowski (A7-0031/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P7_TA(2012)0036)

Inlägg

Janusz Wojciechowski (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 138.4 i arbetsordningen.


7.6. Tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om antagande av tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 [COM(2010)0775 - C7-0434/2010- 2010/0373(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sari Essayah (A7-0292/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0037)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0037)


7.7. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Baudilio Tomé Muguruza / ES * (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Baudilio Tomé Muguruza till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [N7-0002/2012 - C7-0015/2012- 2012/0801(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0036/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

(sluten omröstning)

(Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll) (bilaga 2 i protokollet av den 14.2.2012)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes (P7_TA(2012)0038)

Inlägg
Hannes Swoboda (för S&D) ifrågasatte omröstningens lämplighet (talmannen bekräftade det tillämpade förfarandet).


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Antonio Masip Hidalgo - A7-0003/2012

Kay Swinburne, Iva Zanicchi och Paolo Bartolozzi

Betänkande Inés Ayala Sender - A7-0036/2012
Daniel Hannan

Betänkande Antonio Masip Hidalgo - A7-0003/2012
Antonello Antinoro, Charles Tannock, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zoltán Bagó och Emma McClarkin

Betänkande Kurt Lechner - A7-0022/2012

Kay Swinburne, Iva Zanicchi, Charles Tannock och Sergio Paolo Francesco Silvestris

Betänkande Sari Essayah - A7-0292/2011

Charles Tannock

°
° ° °

Talmannen uttalade sig angående det inlägg som Roger Helmer hade gjort före omröstningen (punkt 5 i protokollet av den 14.2.2012).


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Struan Stevenson, Carlo Casini och Izaskun Bilbao Barandica hade meddelat att deras omröstningsapparat inte hade fungerat under omröstningen om betänkandet av Antonio Masip Hidalgo A7-0003/2012.

Andreas Mölzer och Janusz Wojciechowski hade meddelat att deras omröstningsapparat inte hade fungerat under de tre första omröstningarna med namnupprop.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.35 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 1234/2007 vad gäller utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

Czesław Adam Siekierski redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen).

Talare: Agnès Le Brun för PPE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Esther Herranz García, Daciana Octavia Sârbu, George Lyon, Marije Cornelissen, Marc Tarabella, ställde en fråga ("blått kort") till George Lyon, som besvarade frågan, Janusz Wojciechowski, Inês Cristina Zuber, Giancarlo Scottà, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Karima Delli, Julie Girling, Tadeusz Cymański, Christa Klaß, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jacky Hénin, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Csaba Sándor Tabajdi, Vilija Blinkevičiūtė, Estelle Grelier och Karin Kadenbach.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Spyros Danellis, José Bové, Alfreds Rubiks, Jaroslav Paška, Jarosław Kalinowski, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu och Franz Obermayr.

Talare: Dacian Cioloş och Czesław Adam Siekierski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 15.2.2012.


12. Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: James Nicholson (A7-0262/2011)

James Nicholson redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen).

Talare: Michel Dantin för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Britta Reimers för ALDE-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen och Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Lorenzo Fontana för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Albert Deß, Luís Paulo Alves, George Lyon, Alyn Smith, Julie Girling, Csanád Szegedi, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Liam Aylward, Hynek Fajmon, Esther de Lange, Estelle Grelier, Valdemar Tomaševski, Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Herbert Dorfmann, Wojciech Michał Olejniczak, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust och Maria do Céu Patrão Neves.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zofija Mazej Kukovič, Ricardo Cortés Lastra, Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, José Bové, Jarosław Kalinowski, Andrew Henry William Brons, Csaba Sógor och Ana Miranda.

Talare: Dacian Cioloş och James Nicholson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 15.2.2012.


13. Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter *** (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa−Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: José Bové (A7-0023/2012)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter

José Bové redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nicolai Wammen (rådets tjänstgörande ordförande) och Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Lorenzo Fontana (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Cristiana Muscardini för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen och Metin Kazak för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman

Talare: Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Elisabeth Jeggle, David Martin, Carl Haglund, Ana Miranda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Martin, Marek Józef Gróbarczyk, Paul Murphy, Nick Griffin, Gabriel Mato Adrover, Bernd Lange, Ivo Vajgl, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Struan Stevenson, Daniel Caspary, Pier Antonio Panzeri, Esther Herranz García, Josefa Andrés Barea, Jean Roatta, Gianluca Susta, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Maria Eleni Koppa och Michel Dantin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Salvatore Iacolino, Bernadette Vergnaud, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Antonello Antinoro, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Pino Arlacchi, María Auxiliadora Correa Zamora och Marco Scurria.

Talare: Dacian Cioloş.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen), Nicolai Wammen och José Bové.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- José Bové, Raül Romeva i Rueda och Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, om avtalet mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter (2012/2522(RSP)) (B7-0047/2012);

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andrés Barea och Vital Moreira för S&D-gruppen om avtalet mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter (2012/2522(RSP)) (B7-0048/2012);

- Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elmar Brok, Elisabeth Jeggle och María Auxiliadora Correa Zamora för PPE-gruppen, om avtalet mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter (2012/2522(RSP)) (B7-0049/2012);

- Robert Sturdy för ECR-gruppen, om avtalet mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter (2012/2522(RSP)) (B7-0051/2012);

- Metin Kazak och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om avtalet mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter (2012/2522(RSP)) (B7-0054/2012);

- Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Søren Bo Søndergaard, Younous Omarjee, Sabine Lösing och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om avtalet mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter (2012/2522(RSP)) (B7-0055/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 16.2.2012 och punkt 8.8 i protokollet av den 16.2.2012.


14. Möjligheten att införa stabilitetsobligationer (debatt)

Muntlig fråga (O-000333/2011) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Den första reaktionen på kommissionens grönbok om möjligheten att införa stabilitetsobligationer (B7-0022/2012)

Sharon Bowles utvecklade den muntliga frågan.

Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Diogo Feio för PPE-gruppen, Edward Scicluna för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, Godfrey Bloom för EFD-gruppen, Andrew Henry William Brons, grupplös, Corien Wortmann-Kool, Gianni Pittella, Carl Haglund, Pascal Canfin, Claudio Morganti och Werner Langen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Giegold, och Elisa Ferreira.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Jaroslav Paška, Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas, Alfredo Pallone, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou och Markus Ferber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sylvie Goulard.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Anneli Jäätteenmäki, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber och Elena Băsescu.

Talare: Neelie Kroes.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Sharon Bowles och Sylvie Goulard, för utskottet ECON, om möjligheten att införa stabilitetsobligationer (2011/2959(RSP)) (B7-0016/2012)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 15.2.2012.


15. De interparlamentariska delegationernas sammansättning

På begäran av S&D-gruppen godkände parlamentet utnämningen av Victor Boştinaru som medlem av delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina, i stället för Henri Weber.


16. Radiospektrumpolitik ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

Gunnar Hökmark redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen, Teresa Riera Madurell för S&D-gruppen, Vladko Todorov Panayotov för ALDE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Auke Zijlstra, grupplös, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Silvia-Adriana Ţicău, Marietje Schaake, Angelika Niebler, Francesco De Angelis och Petra Kammerevert.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Iosif Matula, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška och Paul Rübig.

Talare: Neelie Kroes och Gunnar Hökmark.

Talare: Paul Rübig.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 15.2.2012.


17. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 01/2012 - Avsnitt III – Kommissionen (N7-0038/2012 - C7-0023/2012 - 2012/2013(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

PECH, AGRI, ITRE

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

DEVE, ITRE, JURI, LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique (18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Särskild rapport nr 14/2011 (ansvarsfrihet 2011) - "Har EU-stödet förbättrat Kroatiens kapacitet att förvalta stöd efter anslutningen?" (N7-0039/2012 - C7-0029/2012 - 2012/2015(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, BUDG


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 481.354 OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka


Bilaga 1 - Återbördande av den avstängda delen av Famagusta till dess rättmätiga invånare (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0042/2011, som ingivits av ledamöterna Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström och Artur Zasada, om återbördande av den avstängda delen av Famagusta till dess rättmätiga invånare (punkt 2 i protokollet av den 14.2.2012 och P7_TA(2012)0039), och som undertecknats av 390 ledamöter:

János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Bendt Bendtsen, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Philip Claeys, Carlos Coelho, María Auxiliadora Correa Zamora, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Joseph Cuschieri, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Mário David, Francesco De Angelis, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, James Elles, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Lucas Hartong, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cornelis de Jong, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Esther de Lange, Stéphane Le Foll, Ryszard Antoni Legutko, Patrick Le Hyaric, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Barry Madlener, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Vital Moreira, Claudio Morganti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Frédérique Ries, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Werner Schulz, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Ewald Stadler, Bart Staes, Laurence J.A.J. Stassen, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, László Surján, Hannes Swoboda, József Szájer, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Marie-Christine Vergiat, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Josef Weidenholzer, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Auke Zijlstra, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Baudilio Tomé Muguruza / ES

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, De Sarnez, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Iovine, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Cymański, Farage, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Vanhecke, de Villiers

GUE/NGL:

Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Matias, Maštálka, Murphy, Omarjee, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vadim Tudor, Werthmann, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Franco, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boştinaru, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Creţu, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Turmes, Turunen, Ždanoka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy