Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург

2. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции по отношение на осъвременяването на изискванията за данни и определенията (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - срок: 04/05/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : INTA
подпомагаща: ECON

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от клопиралид, диметоморф, фенпиразамин, фолпет и пендиметалин във и върху определени продукти (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - срок: 01/05/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - срок: 10/05/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO
подпомагаща: ENVI, EMPL

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 658/2007 на Комисията относно размера на финансовите санкции при нарушения на някои задължения във връзка с разрешения за пускане на пазара, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - срок: 07/05/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на водни помпи (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - срок: 09/05/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE

Правна информация - Политика за поверителност