Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. února 2012 - Štrasburk

2. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly předloženy níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise (EU) č. …/.., kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o aktualizaci požadavků na údaje a definic (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - lhůta: 04/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: INTA
stanovisko: ECON

- Nařízení Komise (EU) č. …/.. ze dne [.../...], kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro clopyralid, dimethomorf, fenpyrazamin, folpet a pendimethalin v některých produktech a na jejich povrchu (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - lhůta: 01/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise (EU) č. …/.., kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - lhůta: 10/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: IMCO
stanovisko: ENVI, EMPL

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 658/2007 o pokutách za nesplnění některých povinností v souvislosti s registracemi udělenými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - lhůta: 07/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise (EU) č. …/.., kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vodních čerpadel (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - lhůta: 09/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE

Právní upozornění - Ochrana soukromí