Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. helmikuuta 2012 - Strasbourg

2. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta tietovaatimusten ja määritelmien päivittämisen osalta (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - määräaika: 04/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: ECON

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klopyralidin, dimetomorfin, fenpyratsamiinin, folpetin ja pendimetaliinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - määräaika: 01/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen II muuttamisesta (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - määräaika: 10/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: ENVI, EMPL

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 nojalla annettuihin myyntilupiin liittyvien tiettyjen velvoitteiden rikkomisesta johtuvista taloudellisista seuraamuksista annetun asetuksen (EY) N:o 658/2007 muuttamisesta (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - määräaika: 07/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - määräaika: 09/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö