Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 15 lutego 2012 r. - Strasburg

2. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - termin: 04/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: ECON

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości klopyralidu, dimetomorfu, fenpyrazaminy, folpetu i pendimetaliny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - termin: 01/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/…zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - termin: 10/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO
opinia: ENVI, EMPL

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 658/2007 dotyczące kar finansowych nakładanych za naruszenie pewnych obowiązków w związku z pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu wydawanymi na podstawie rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - termin: 07/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp do wody (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - termin: 09/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności