Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. februára 2012 - Štrasburg

2. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/…, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o aktualizáciu požiadaviek na údaje a definícií (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - lehota: 04/05/2012)
pridelené gestorský výbor: INTA
stanovisko: ECON

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… z XXX, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí klopyralidu, dimetomorfu, fenpyrazamínu, folpetu a pendimetalínu v určitých produktoch alebo na nich (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - lehota: 01/05/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/…, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - lehota: 10/05/2012)
pridelené gestorský výbor: IMCO
stanovisko: ENVI, EMPL

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 658/2007 o peňažných pokutách za porušenie niektorých povinností v súvislosti s povoleniami na uvedenie na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - lehota: 07/05/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/…, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vodných čerpadiel (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - lehota: 09/05/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: ITRE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia