Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2012 - Strasbourg

2. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller uppdatering av uppgiftskrav och definitioner (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - tidsfrist: 04/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: ECON

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för klopyralid, dimetomorf, fenpyrazamin, folpet och pendimetalin i eller på vissa produkter (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - tidsfrist: 01/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - tidsfrist: 10/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: ENVI, EMPL

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 658/2007 om ekonomiska sanktioner vid åsidosättande av vissa åligganden som fastställts i samband med godkännanden för försäljning som beviljats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - tidsfrist: 07/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för vattenpumpar (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - tidsfrist: 09/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy