Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург

3. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

Делегирано решение на Комисията от 3.2.2012 г. за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море - C(2012)445 - срок : 3.4.2012 г.

разглеждане в комисия: TRAN

становище: IMCO

Делегиран регламент (ЕС) № …/... на Комисията от 7.2.2012 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на агенциите за кредитен рейтинг - C(2012)582 : срок: 7.5.2012 г.

разглеждане в комисия: ECON

Делегирано решение на Комисията от 8.2.2012 г. за изменение на приложение III към Решение № 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Съюза, и за отмяна на Решение № 633/2009/ЕО, по отношение на Сирия - C(2012)615 - délai : 8.4.2012

разглеждане в комисия: BUDG

становище: AFET

Правна информация - Политика за поверителност