Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 15. februar 2012 - Strasbourg

3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

Kommissionens delegerede afgørelse af 3.2.2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen - C(2012)445 - frist: 3.4.2012

korr. udv.: TRAN

rådg. udv.: IMCO

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/... af 7.2.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til afgifter, som Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) pålægger kreditvurderingsbureauer – C(2012)582 – frist: 7.5.2012

korr. udv.: ECON

Kommissionens delegerede afgørelse af 8.2.2012 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgøelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011 om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Unionen og om ophævelse af afgørelse nr. 633/2009/EF for så vidt angår Syrien - C(2012)615 - frist: 8.4.2012

korr. udv.: BUDG

rådg. udv.: AFET

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik