Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

3. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

Κατ' εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής της 3.2.2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών - C(2012)445 - προθεσμία : 3.4.2012

renvoyé fond: TRAN

pour information: IMCO

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (εε) αριθ. …/... της επιτροπής της 7.2.2012 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που χρεώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας - C(2012)582 : προθεσμία 7.5.2012

renvoyé fond: ECON

Κατ' εξουσιοδότηση απόφαση της επιτροπής της 8.2.2012 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 1080/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση εγγύησης της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για έργα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 633/2009/ΕΚ, όσον αφορά τη Συρία - C(2012)615 - προθεσμία : 8.4.2012

renvoyé fond: BUDG

pour information: AFET

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου