Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. veebruar 2012 - Strasbourg

3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide projektid:

Komisjoni delegeeritud otsus, 3.2.2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/42/EÜ kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta - C(2012)445 - tähtaeg: 3.4.2012

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

nõuandvad komisjonid: IMCO

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr …/…, 7.2.2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt reitinguagentuuridelt võetavate tasudega - C(2012)582 - tähtaeg: 7.5.2012

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Komisjoni delegeeritud otsus, 8.2.2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1080/2011/EL (millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduvälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 633/2009/EÜ) III lisa seoses Süüriaga - C(2012)615 - tähtaeg: 8.4.2012

edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

nõuandvad komisjonid: AFET

Õigusteave - Privaatsuspoliitika