Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2012 - Strasbourg

3. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

Kommissionens delegerade beslut av den 3.2.2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss - C(2012)445 - tidsfrist: 3.4.2012

ansvarigt utskott: TRAN

för information: IMCO

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/... av den 7.2.2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av kreditvärderingsinstitut – C(2012)582 tidsfrist: 7.5.2012

ansvarigt utskott: ECON

Kommissonens delegerade beslut av den 8.2.2012 om ändring av bilaga III i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1080/2011/EU av den 25 oktober 2011 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför unionen och om upphävande av beslut nr 633/2009/EG beträffande Syrien - C(2012)615 - tidsfrist: 8.4.2012

ansvarigt utskott: BUDG

för information: AFET

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy