Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург

4. Подготовка за заседанието на Европейския съвет (1 и 2 март 2012 г.) (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет (1 и 2 март 2012 г.)

Nicolai Wammen (действащ председател на Съвета) и Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ashley Fox, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan, от името на групата ECR, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, за да зададе въпрос „синя карта“ на Markus Ferber, на който той отговори, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, за да зададе въпрос „синя карта“ на Georgios Toussas, на който той отговори, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela и Marietta Giannakou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira и Sylvana Rapti.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и Nicolai Wammen.

Изказа се Robert Goebbels, който зададе въпрос на Maroš Šefčovič (Председателят го информира, че ще получи писмен отговор).

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност