Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

4. Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1-2 Μαρτίου 2012) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1-2 Μαρτίου 2012)

Οι Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ashley Fox, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, Markus Ferber, Μαρία-Ελένη Κοππά, João Ferreira, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Markus Ferber, ο οποίος και απαντά, Andrew Duff, Νικόλαος Χουντής, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Γεώργιος Τούσσας, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Γεώργιο Τούσσα, ο οποίος και απαντά, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela και Μαριέττα Γιαννάκου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira και Συλβάνα Ράπτη.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Nicolai Wammen.

Παρεμβαίνει ο Robert Goebbels για να θέσει ερώτηση στον Maroš Šefčovič (Ο Πρόεδρος τον ενημερώνει ότι θα λάβει γραπτή απάντηση).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου