Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0390(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0011/2012

Разисквания :

PV 15/02/2012 - 5
CRE 15/02/2012 - 5

Гласувания :

PV 15/02/2012 - 8.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0041

Протокол
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург

5. Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година - Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година - Насоки за политиките за заетостта на държавите членки (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно аспектите, свързани със заетостта и социалните въпроси, в Годишния обзор на растежа за 2012 г. [2011/2320(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Доклад относно приноса към Годишния обзор на растежа за 2012 година [2011/2319(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Доклад относно предложението на Съвета относно насоките за политиките за заетостта на държавите членки [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès и Pervenche Berès представиха своите доклади

Изказа се Margrethe Vestager (действащ председател на Съвета).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказа се László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Jan Kozłowski, от името на групата PPE, Elisa Ferreira, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alejandro Cercas, Milan Cabrnoch, от името на групата ECR, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Csaba Őry, Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati и Sylvie Goulard.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се: Tarja Cronberg, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Philippe Boulland, Sylvana Rapti, Roberts Zīle, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Regina Bastos, Zita Gurmai и Thomas Mann.

(За края на разискването вж. точка 7 от протокола от 15.2.2012).

Правна информация - Политика за поверителност