Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0390(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0011/2012

Συζήτηση :

PV 15/02/2012 - 5
CRE 15/02/2012 - 5

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2012 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0041

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

5. Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη 2012 - Συνεισφορά στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012 - Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012 [2011/2320(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Έκθεση σχετικά με τη συμβολή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012 [2011/2319(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Οι Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès και Pervenche Berès παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jan Kozłowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alejandro Cercas, οι Milan Cabrnoch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Csaba Őry, Sergio Gaetano Cofferati και Sylvie Goulard..

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tarja Cronberg, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Philippe Boulland, Συλβάνα Ράπτη, Roberts Zīle, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Regina Bastos, Zita Gurmai και Thomas Mann.

(Για τη λήξη της συζήτησης, βλ. σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2012).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου