Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург

7. Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година - Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година - Насоки за политиките за заетостта на държавите членки (продължeние на разискването)
Пълни стенографски протоколи

(За края на разискването, вж. точка 5 от протокола от 15.2.2012).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru и Diogo Feio.

Изказаха се: László Andor (член на Комисията), Margrethe Vestager (действащ председател на Съвета), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès и Pervenche Berès.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 15.2.2012, точка 8.9 от протокола от 15.2.2012 и точка 8.2 от протокола от 15.2.2012.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
заместник-председател

Изказа се Evelyn Regner по процедурата с вдигане на „синя карта“.

Правна информация - Политика за поверителност