Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

7. Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη 2012 - Συνεισφορά στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2012 - Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

(Για την έναρξη της συζήτησης, βλ. σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2012).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru και Diogo Feio.

Παρεμβαίνουν οι László Andor (Μέλος της Επιτροπής), Margrethe Vestager (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès και Pervenche Berès.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2012, σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2012 και σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2012.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Evelyn Regner σχετικά με τη διαδικασία των ερωτήσεων με "γαλάζια κάρτα".

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου