Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. veebruar 2012 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

13. Olukord Süürias (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Süürias

Villy Søvndal (nõukogu eesistuja) esines Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nirj Deva, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake ja Malika Benarab-Attou.

ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident

Sõna võtsid Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin ja Monica Luisa Macovei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds ja Andreas Mölzer.

Sõna võttis Villy Søvndal.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel: Olukord Süürias (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon ja Carmen Romero López fraktsiooni S&D nimel: Olukord Süürias (2012/2543(RSP)) (B7-0069/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska fraktsiooni PPE nimel: Olukord Süürias (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel: Süüria (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012);

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin ja Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Süürias (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano ja Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Süürias (2012/2543(RSP)) (B7-0074/2012).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.2.2012protokoll punkt 8.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika