Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2012. gada 15. februāris - Strasbūra

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

13. Stāvoklis Sīrijā (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā.

Villy Søvndal (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton vārdā.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nirj Deva, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake un Malika Benarab-Attou.

SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin un Monica Luisa Macovei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds un Andreas Mölzer.

Uzstājās Villy Søvndal.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon un Carmen Romero López S&D grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2012/2543(RSP)) (B7-0069/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek un Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā - par Sīriju (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012);

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano un Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2012/2543(RSP)) (B7-0074/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 16. februāra protokola 8.9. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika