Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

14. 19η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνώνων (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: 19η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνώνων

Ο Villy Søvndal (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και ΄Υπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας ).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Nicole Sinclaire, οι Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Frank Vanhecke, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Othmar Karas, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Joanna Senyszyn, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Henryk Migalski, οι Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake και Michael Cashman.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνει ο Villy Søvndal.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Μαριέττα Γιαννάκου, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro και Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 19η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ(2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου