Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2001(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0030/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0030/2012

Συζήτηση :

PV 15/02/2012 - 15
CRE 15/02/2012 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2012 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0050

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

15. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2013 - Άλλα τμήματα πλην της Επιτροπής (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2013, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τμήμα II – Συμβούλιο, τμήμα IV – Δικαστήριο, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [2012/2001(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Ο Derek Vaughan παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, Salvador Garriga Polledo, Vladimír Maňka, Carl Haglund, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Lucas Hartong, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Ashley Fox, Barbara Matera, Göran Färm, Paul Rübig, Γεώργιος Σταυρακάκης, Seán Kelly, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak και Paweł Robert Kowal.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Elena Băsescu, Jan Kozłowski, João Ferreira, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire και Paul Rübig.

Παρεμβαίνει η Nicole Sinclaire σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye" και τη διαδικασία της "γαλάζιας κάρτας".

Παρεμβαίνει ο Derek Vaughan.

Παρεμβαίνει ο Gerben-Jan Gerbrandy σχετικά με την απουσία των ενεχόμενων πολιτικών αρχών του Κοινοβουλίου στη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό (Ο Πρόεδρος το σημειώνει).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου