Показалец 
Протокол
PDF 266kWORD 192k
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 3.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 4.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (1 и 2 март 2012 г.) (разискване)
 5.Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година - Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година - Насоки за политиките за заетостта на държавите членки (разискване)
 6.Състав на Парламента
 7.Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година - Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година - Насоки за политиките за заетостта на държавите членки (продължeние на разискването)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария и достиженията на правото от Шенген *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Насоки за политиките за заетостта на държавите членки *(член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Общността ***II (гласуване)
  
8.4.Политика в областта на радиочестотния спектър ***II (гласуване)
  
8.5.Договорните взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти ***I (гласуване)
  
8.6.Изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно докладите по собствена инициатива (гласуване)
  
8.7.Изпълнимост на въвеждането на стабилизационни облигации (гласуване)
  
8.8.Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година (гласуване)
  
8.9.Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Икономическа криза, растеж и заетост (разискване)
 13.Положението в Сирия (разискване)
 14.Деветнадесета сесия на Съвета по правата на човека в Женева (разискване)
 15.Насоки за бюджета за 2013 г. - Други раздели освен Комисията (разискване)
 16.Състав на комисиите и делегациите
 17.Достъп на слепите хора до книги (разискване)
 18.Схеми за гарантиране на депозитите (преработка)***I (разискване)
 19.Законотадетлството на трети държави и законодателството на ЕС в областта на защитата на данните (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции по отношение на осъвременяването на изискванията за данни и определенията (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - срок: 04/05/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : INTA
подпомагаща: ECON

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията от XXX г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от клопиралид, диметоморф, фенпиразамин, фолпет и пендиметалин във и върху определени продукти (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - срок: 01/05/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за изменение на приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - срок: 10/05/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO
подпомагаща: ENVI, EMPL

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 658/2007 на Комисията относно размера на финансовите санкции при нарушения на някои задължения във връзка с разрешения за пускане на пазара, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - срок: 07/05/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на водни помпи (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - срок: 09/05/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE


3. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

Делегирано решение на Комисията от 3.2.2012 г. за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море - C(2012)445 - срок : 3.4.2012 г.

разглеждане в комисия: TRAN

становище: IMCO

Делегиран регламент (ЕС) № …/... на Комисията от 7.2.2012 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на агенциите за кредитен рейтинг - C(2012)582 : срок: 7.5.2012 г.

разглеждане в комисия: ECON

Делегирано решение на Комисията от 8.2.2012 г. за изменение на приложение III към Решение № 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Съюза, и за отмяна на Решение № 633/2009/ЕО, по отношение на Сирия - C(2012)615 - délai : 8.4.2012

разглеждане в комисия: BUDG

становище: AFET


4. Подготовка за заседанието на Европейския съвет (1 и 2 март 2012 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет (1 и 2 март 2012 г.)

Nicolai Wammen (действащ председател на Съвета) и Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ashley Fox, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan, от името на групата ECR, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, за да зададе въпрос „синя карта“ на Markus Ferber, на който той отговори, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, за да зададе въпрос „синя карта“ на Georgios Toussas, на който той отговори, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela и Marietta Giannakou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira и Sylvana Rapti.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и Nicolai Wammen.

Изказа се Robert Goebbels, който зададе въпрос на Maroš Šefčovič (Председателят го информира, че ще получи писмен отговор).

Разискването приключи.


5. Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година - Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година - Насоки за политиките за заетостта на държавите членки (разискване)

Доклад относно аспектите, свързани със заетостта и социалните въпроси, в Годишния обзор на растежа за 2012 г. [2011/2320(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Доклад относно приноса към Годишния обзор на растежа за 2012 година [2011/2319(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Доклад относно предложението на Съвета относно насоките за политиките за заетостта на държавите членки [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès и Pervenche Berès представиха своите доклади

Изказа се Margrethe Vestager (действащ председател на Съвета).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказа се László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Jan Kozłowski, от името на групата PPE, Elisa Ferreira, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alejandro Cercas, Milan Cabrnoch, от името на групата ECR, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Csaba Őry, Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati и Sylvie Goulard.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се: Tarja Cronberg, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Philippe Boulland, Sylvana Rapti, Roberts Zīle, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Regina Bastos, Zita Gurmai и Thomas Mann.

(За края на разискването вж. точка 7 от протокола от 15.2.2012).


6. Състав на Парламента

Компетентните органи на Ирландия уведомиха за назначаването на Emer Costello като член на Европейския парламент на мястото на Proinsias De Rossa, считано от 15 февруари 2012 г..

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Emer Costello участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


7. Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година - Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година - Насоки за политиките за заетостта на държавите членки (продължeние на разискването)

(За края на разискването, вж. точка 5 от протокола от 15.2.2012).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru и Diogo Feio.

Изказаха се: László Andor (член на Комисията), Margrethe Vestager (действащ председател на Съвета), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès и Pervenche Berès.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 15.2.2012, точка 8.9 от протокола от 15.2.2012 и точка 8.2 от протокола от 15.2.2012.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
заместник-председател

Изказа се Evelyn Regner по процедурата с вдигане на „синя карта“.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария и достиженията на правото от Шенген *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешение на Съвета за сключването от името на Съюза на Договореност между Европейския съюз и Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария за участието на тези държави в работата на комитетите, които подпомагат Европейската комисия в упражняването на изпълнителните ѝ правомощия по отношение на изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген [07763/2010 - C7-0272/2011- 2009/0168(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0040)

Парламентът дава своето одобрение за сключването на споразумението.


8.2. Насоки за политиките за заетостта на държавите членки *(член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението на Съвета относно насоките за политиките за заетостта на държавите членки [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0041)


8.3. Разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Общността ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005 и (EО) № 1234/2007 по отношение на разпределянето на хранителни продукти на най-нуждаещите се лица в Съюза [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Изказаха се: Pervenche Berès преди гласуването, за да поиска позицията на Комисията по тази програма, и László Andor (член на Комисията), за да представи позицията.

обявено за одобрено (P7_TA(2012)0042)


8.4. Политика в областта на радиочестотния спектър ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P7_TA(2012)0043)


8.5. Договорните взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 във връзка с договорните взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: James Nicholson (A7-0262/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0044)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0044)


8.6. Изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно докладите по собствена инициатива (гласуване)

Доклад за изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно докладите по собствена инициатива [2011/2168(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Станимир Илчев (A7-0399/2011)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемането на измененията и обикновено мнозинство за приемането на решението)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2012)0045)


8.7. Изпълнимост на въвеждането на стабилизационни облигации (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0016/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0046)


8.8. Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година (гласуване)

Доклад относно аспектите, свързани със заетостта и социалните въпроси, в Годишния обзор на растежа за 2012 г. [2011/2320(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0047)


8.9. Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година (гласуване)

Доклад относно приноса към Годишния обзор на растежа за 2012 година [2011/2319(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0048)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Pervenche Berès - A7-0011/2012

Iva Zanicchi, Kay Swinburne, Salvatore Iacolino, Licia Ronzulli, Francesco De Angelis, Daniel Hannan, Mario Pirillo, Charles Tannock и Kinga Gál

Препоръка Czesław Adam Siekierski - A7-0032/2012

Ana Miranda, Philippe Juvin, Kay Swinburne, Jim Higgins, Iva Zanicchi, Vincenzo Iovine, Salvatore Caronna, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Silvia Costa, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Peter Jahr, Sari Essayah, Diane Dodds, Salvatore Iacolino, Adam Bielan, Daniel Hannan, Marian Harkin, Charles Tannock, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė и Czesław Adam Siekierski

Препоръка Gunnar Hökmark - A7-0019/2012

Kay Swinburne, Janusz Władysław Zemke, Hermann Winkler, Zoltán Bagó, Charles Tannock и Emma McClarkin

Доклад James Nicholson - A7-0262/2011

Antonello Antinoro, Ana Miranda, Kay Swinburne, Jim Higgins, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Marian Harkin и Charles Tannock

Изпълнимост на въвеждането на стабилизационни облигации - B7-0016/2012

Peter Jahr, Mario Pirillo, Bendt Bendtsen, Marian Harkin, Daniel Hannan, Diane Dodds, David Campbell Bannerman и Martin Kastler

Доклад Marije Cornelissen - A7-0021/2012

Horst Schnellhardt, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Joseph Cuschieri, Elena Băsescu, Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds и Emma McClarkin

Доклад Jean-Paul Gauzès - A7-0018/2012

Krišjānis Kariņš, Kay Swinburne и Janusz Władysław Zemke


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.10 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


12. Икономическа криза, растеж и заетост (разискване)

Изявление на Mario Monti, председател на Министерския съвет на Италианската република: Икономическа криза, растеж и заетост

Mario Monti (председател на Министерския съвет на Италианската република) направи изявление.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Martin Callanan, от името на групата ECR, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, и Bruno Gollnisch, независим член на ЕП.

Изказаха се: Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) и Mario Monti.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

13. Положението в Сирия (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Сирия

Villy Søvndal (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на Catherine Ashton (Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nirj Deva, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake и Malika Benarab-Attou.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

Изказаха се: Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin и Monica Luisa Macovei.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds и Andreas Mölzer.

Изказа се Villy Søvndal.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно положението в Сирия (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon и Carmen Romero López, от името на групата S&D, относно положението в Сирия (2012/2543(RSP)) (B7-0069/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Надежда Нейнски, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek и Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, от името на групата PPE, относно положението в Сирия (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek и Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, относно Сирия (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012);

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Сирия (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano и Антония Първанова, от името на групата ALDE, относно положението в Сирия (2012/2543(RSP)) (B7-0074/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 16.2.2012.


14. Деветнадесета сесия на Съвета по правата на човека в Женева (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Деветнадесета сесия на Съвета по правата на човека в Женева

Villy Søvndal (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на Catherine Ashton (Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

Изказаха се: Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Frank Vanhecke, от името на групата EFD, Othmar Karas, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Joanna Senyszyn, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Henryk Migalski, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake и Michael Cashman.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška и Andrew Henry William Brons.

Изказа се Villy Søvndal.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro и Elisabeth Jeggle, от името на групата PPE, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes и Pino Arlacchi, от името на групата S&D, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Метин Казак, Marielle de Sarnez и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, относно позицията на Парламента относно деветнадесетата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 16.2.2012.


15. Насоки за бюджета за 2013 г. - Други раздели освен Комисията (разискване)

Доклад относно насоките за бюджетната процедура за 2013 година, раздел I – Европейски парламент, раздел II – Съвет, раздел IV – Съд, раздел V – Сметна палата, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, раздел VII – Комитет на регионите, раздел VIII – Европейски омбудсман, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните, Раздел X – Европейска служба за външна дейност [2012/2001(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Derek Vaughan представи доклада.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Edit Herczog, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Richard Ashworth, от името на групата ECR, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Angelika Werthmann, независим член на ЕП, Salvador Garriga Polledo, Vladimír Maňka, Carl Haglund, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Lucas Hartong, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Ashley Fox, Barbara Matera, Göran Färm, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Seán Kelly, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak и Paweł Robert Kowal.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Jan Kozłowski, João Ferreira, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire, Paul Rübig.

Изказа се: Nicole Sinclaire по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) и по процедурата „синя карта“.

Изказа се Derek Vaughan.

Изказа се Gerben-Jan Gerbrandy относно отсъствието на съответните политически органи от Парламента по време на бюджетното разискване (Председателят отбелязва това).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 16.2.2012.


(Заседанието, прекъснато в 20.05 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander ALVARO
Заместник-председател

16. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи следните искания за кандидатури от групите PPE, S&D, ECR, EFD и от секретариата на NI (независими членове) :

комисия EMPL: Emer Costello

Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет: Gino Trematerra на мястото на Salvatore Tatarella

Делегация за връзки с Израел: Salvatore Tatarella на мястото на Andreas Schwab

Делегация за връзки с Индия: Andreas Schwab на мястото на Gino Trematerra, Anthea McIntyre

Делегация за връзки с Иран: Oreste Rossi на мястото на Bastiaan Belder

Делегация за връзки с Япония: Oreste Rossi вече не е редовен член

Делегация за връзки с Корейския полуостров: Juozas Imbrasas вече не е редовен член

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Martin Ehrenhauser вече не е редовен член

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


17. Достъп на слепите хора до книги (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000006/2012) зададен от Erminia Mazzoni, от името на , към Комисията: Достъп на слепите хора до книги (B7-0030/2012)

Erminia Mazzoni разви въпроса, изискващ устен отговор.

Michel Barnier (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Elena Băsescu, от името на групата PPE, Michael Cashman, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Heinz K. Becker, Phil Prendergast, Luigi Berlinguer и Vilija Blinkevičiūtė.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ádám Kósa, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Lichtenberger, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Peter Jahr, Raül Romeva i Rueda и Angelika Werthmann.

Изказа се Michel Barnier.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Erminia Mazzoni, от името на комисията по петиции , относно петиция 0924/2011, внесена от Dan Pescod (с британско гражданство), от името на Европейския съюз на слепите (ЕСС)/Кралски национален институт на слепите (КНИС), относно достъпа на слепите до книги и други печатни продукти (2011/2894(RSP)) (B7-0062/2012)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 16.2.2012.


18. Схеми за гарантиране на депозитите (преработка)***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите [преработка] [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] Докладчик: Peter Simon (A7-0225/2011)

Peter Simon представи доклада.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Zuzana Roithová (докладчик по становището на комисията IMCO), Димитър Стоянов (докладчик по становището на комисията JURI), Burkhard Balz, от името на групата PPE, Wolf Klinz, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Vicky Ford, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, и Kay Swinburne, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Giegold.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се: Michel Barnier и Peter Simon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 16.2.2012.


19. Законотадетлството на трети държави и законодателството на ЕС в областта на защитата на данните (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000315/2011) зададен от Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis, Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Станимир Илчев и Giommaria Uggias, от името на групата ALDE, към Комисията: Извън териториално въздействие на законодателството на трети страни и законите на ЕС за защита на данните (B7-0025/2012);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000318/2011) зададен от Cornelia Ernst, Miguel Portas и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Извън териториално действие на законодателството на трети страни и законите на ЕС за защита на данните (B7-0026/2012);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000326/2011) зададен от Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Извънтериториално въздействие на законодателството на трети държави и законите на ЕС за защита на данните (B7-0028/2012);

Въпрос, изискващ устен отговор(O-000022/2012) зададен от Simon Busuttil, Manfred Weber и Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE, към Комисията: Извънтериториално въздействие на законодателството на трети страни и законите на ЕС за защита на данните (B7-0035/2012).

Sophia in 't Veld, Marisa Matias, Jan Philipp Albrecht и Simon Busuttil развиха въпросите, изискващи устен отговор

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпросите, изискващи устен отговор.

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Dimitrios Droutsas, от името на групата S&D, Véronique Mathieu и Sophia in 't Veld.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Phil Prendergast, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău и Kay Swinburne.

Изказа се Viviane Reding.

Разискването приключи.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 481.354 OJJE).


21. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.00 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност