Seznam 
Zápis
PDF 227kWORD 179k
Středa, 15. února 2012 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 3.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 4.Příprava zasedání Evropské rady (1.–2. března 2012) (rozprava)
 5.Hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2012 – Příspěvek k roční analýze růstu 2012 – Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (rozprava)
 6.Složení Parlamentu
 7.Hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2012 – Příspěvek k roční analýze růstu 2012 – Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (pokračování rozpravy)
 8.Hlasování
  
8.1.Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko a schengenské acquis *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států *(článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii ***II (hlasování)
  
8.4.Politika rádiového spektra ***II (hlasování)
  
8.5.Smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků ***I (hlasování)
  
8.6.Změna čl. 48 odst. 2 jednacího řádu o zprávách z vlastního podnětu (hlasování)
  
8.7.Proveditelnost zavedení dluhopisů stability (hlasování)
  
8.8.Hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2012 (hlasování)
  
8.9.Příspěvek k roční analýze růstu 2012 (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Hospodářská krize, růst a zaměstnanost (rozprava)
 13.Situace v Sýrii (rozprava)
 14.19. zasedání Rady OSN pro lidská práva (rozprava)
 15.Pokyny pro rozpočtový proces na rok 2013 – oddíly jiné než Komise (rozprava)
 16.Členství ve výborech a delegacích
 17.Dostupnost knih nevidomým (rozprava)
 18.Systémy pojištění vkladů ***I (rozprava)
 19.Právní předpisy třetích zemí a právní předpisy EU v oblasti ochrany údajů (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 15. ÚNORA 2012

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly předloženy níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise (EU) č. …/.., kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o aktualizaci požadavků na údaje a definic (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - lhůta: 04/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: INTA
stanovisko: ECON

- Nařízení Komise (EU) č. …/.. ze dne [.../...], kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro clopyralid, dimethomorf, fenpyrazamin, folpet a pendimethalin v některých produktech a na jejich povrchu (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - lhůta: 01/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise (EU) č. …/.., kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - lhůta: 10/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: IMCO
stanovisko: ENVI, EMPL

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 658/2007 o pokutách za nesplnění některých povinností v souvislosti s registracemi udělenými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - lhůta: 07/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise (EU) č. …/.., kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vodních čerpadel (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - lhůta: 09/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE


3. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy aktů v přenesené pravomoci:

rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci ze dne 3. 2. 2012, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři - C(2012)445 - lhůta: 3. 4. 2012

předáno věcně příslušný výbor: TRAN

pro informaci: IMCO

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.. ze dne 7. 2. 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1060/2009 s ohledem na poplatky účtované evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ratingovým agenturám - C(2012)582 – lhůta: 7. 5. 2012

předáno věcně příslušný výbor: ECON

rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. 2. 2012, kterým se mění příloha III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2011/EU o poskytnutí záruky EU na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Unii a o zrušení rozhodnutí č. 633/2009/ES, pokud jde o Sýrii - C(2012)615 - lhůta: 8. 4. 2012

předáno věcně příslušný výbor: BUDG

pro informaci: AFET


4. Příprava zasedání Evropské rady (1.–2. března 2012) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady (1.–2. března 2012)

Nicolai Wammen (úřadující předseda Rady) a Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ashley Fox, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Francisco Sosa Wagner nezařazený, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, Markus Ferber, aby dopověděl na otázku, kterou mu zvednutím modré karty položil João Ferreira, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Georgios Toussas, aby odpověděl na otázku, kterou mu zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela a Marietta Giannakou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira a Sylvana Rapti.

Vystoupili: Maroš Šefčovič a Nicolai Wammen.

Vystoupil Robert Goebbels, aby položil otázku Marošovi Šefčovičovi (předseda poslanci odpověděl, že obdrží písemnou odpověď).

Rozprava byla ukončena.


5. Hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2012 – Příspěvek k roční analýze růstu 2012 – Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (rozprava)

Zpráva o hledisku zaměstnanosti a sociálním hledisku v roční analýze růstu na rok 2012 [2011/2320(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Zpráva o příspěvku k roční analýze růstu 2012 [2011/2319(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès a Pervenche Berès uvedli zprávy.

Vystoupila Margrethe Vestager (úřadující předsedkyně Rady).

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Vystoupili: Jan Kozłowski za skupinu PPE, Elisa Ferreira za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alejandro Cercas, Milan Cabrnoch za skupinu ECR, Mara Bizzotto za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Csaba Őry, Sergio Gaetano Cofferati a Sylvie Goulard.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Tarja Cronberg, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Philippe Boulland, Sylvana Rapti, Roberts Zīle, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Regina Bastos, Zita Gurmai a Thomas Mann.

(Konec rozpravy, viz bod 7 zápisu ze dne 15.2.2012).


6. Složení Parlamentu

Příslušné irské orgány oznámily, že Emer Costello, kterou je nahrazen Proinsias De Rossa, byla s účinností od 15. února 2012 zvolena poslankyní Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Emer Costello v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


7. Hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2012 – Příspěvek k roční analýze růstu 2012 – Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (pokračování rozpravy)

(Začátek rozpravy, viz bod 5 zápisu ze dne 15.2.2012).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru a Diogo Feio.

Vystoupili: László Andor (člen Komise), Margrethe Vestager (úřadující předsedkyně Rady), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès a Pervenche Berès.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 15.2.2012, bod 8.9 zápisu ze dne 15.2.2012 a bod 8.2 zápisu ze dne 15.2.2012.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupila Evelyn Regner k pokládání otázek zvednutím modré karty.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko a schengenské acquis *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Ujednání mezi Evropskou unií a Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Švýcarskou konfederací o účasti těchto států na práci výborů, které jsou Evropské komisi nápomocny při výkonu jejích výkonných pravomocí, pokud jde o provádění, uplatňování a rozvoj schengenského acquis, jménem Unie [07763/2010 - C7-0272/2011- 2009/0168(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0040)

Parlament schválil uzavření ujednání.


8.2. Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států *(článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0041)


8.3. Rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

POSTOJ RADY

Vystoupili: před hlasováním Pervenche Berès, aby se zeptala na postoj Komise k tomuto programu, László Andor (člen Komise), aby tento postoj ozřejmil.

prohlášen za schválený (P7_TA(2012)0042)


8.4. Politika rádiového spektra ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P7_TA(2012)0043)


8.5. Smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: James Nicholson (A7-0262/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0044)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0044)


8.6. Změna čl. 48 odst. 2 jednacího řádu o zprávách z vlastního podnětu (hlasování)

Zpráva o změně čl. 48 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu o zprávách z vlastního podnětu [2011/2168(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

(Kvalifikovaná většina pro přijetí pozměňovacích návrhů, jednoduchá většina pro přijetí rozhodnutí)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2012)0045)


8.7. Proveditelnost zavedení dluhopisů stability (hlasování)

Návrh usnesení B7-0016/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0046)


8.8. Hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2012 (hlasování)

Zpráva o hledisku zaměstnanosti a sociálním hledisku v roční analýze růstu na rok 2012 [2011/2320(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0047)


8.9. Příspěvek k roční analýze růstu 2012 (hlasování)

Zpráva o příspěvku k roční analýze růstu 2012 [2011/2319(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0048)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Pervenche Berès - A7-0011/2012

Iva Zanicchi, Kay Swinburne, Salvatore Iacolino, Licia Ronzulli, Francesco De Angelis, Daniel Hannan, Mario Pirillo, Charles Tannock a Kinga Gál

doporučení Czesław Adam Siekierski - A7-0032/2012

Ana Miranda, Philippe Juvin, Kay Swinburne, Jim Higgins, Iva Zanicchi, Vincenzo Iovine, Salvatore Caronna, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Silvia Costa, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Peter Jahr, Sari Essayah, Diane Dodds, Salvatore Iacolino, Adam Bielan, Daniel Hannan, Marian Harkin, Charles Tannock, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Czesław Adam Siekierski

doporučení Gunnar Hökmark - A7-0019/2012

Kay Swinburne, Janusz Władysław Zemke, Hermann Winkler, Zoltán Bagó, Charles Tannock a Emma McClarkin

zpráva James Nicholson - A7-0262/2011

Antonello Antinoro, Ana Miranda, Kay Swinburne, Jim Higgins, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Marian Harkin a Charles Tannock

Proveditelnost zavedení dluhopisů stability - B7-0016/2012

Peter Jahr, Mario Pirillo, Bendt Bendtsen, Marian Harkin, Daniel Hannan, Diane Dodds, David Campbell Bannerman a Martin Kastler

zpráva Marije Cornelissen - A7-0021/2012

Horst Schnellhardt, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Joseph Cuschieri, Elena Băsescu, Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds a Emma McClarkin

zpráva Jean-Paul Gauzès - A7-0018/2012

Krišjānis Kariņš, Kay Swinburne a Janusz Władysław Zemke


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:10, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Hospodářská krize, růst a zaměstnanost (rozprava)

Prohlášení premiéra Italské republiky Maria Montiho: Hospodářská krize, růst a zaměstnanost

Mario Monti (premiér Italské republiky) učinil prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Martin Callanan za skupinu ECR, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD, a Bruno Gollnisch nezařazený.

Vystoupili: Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Mario Monti.

Rozprava byla ukončena.


PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

13. Situace v Sýrii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Sýrii

Villy Søvndal (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Nirj Deva, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake a Malika Benarab-Attou.

PŘEDSEDNICTVÍ: Georgios PAPASTAMKOS
místopředseda

Vystoupili: Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin a Monica Luisa Macovei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds a Andreas Mölzer.

Vystoupil Villy Søvndal.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o situaci v Sýrii (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon a Carmen Romero López za skupinu S&D o situaci v Sýrii (2012/2543(RSP)) (B7-0069/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska za skupinu PPE o situaci v Sýrii (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek a Rui Tavares za skupinu Verts/ALE o situaci v Sýrii (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012);

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL o situaci v Sýrii (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano a Antonyia Parvanova za skupinu ALDE o situaci v Sýrii (2012/2543(RSP)) (B7-0074/2012).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 16.2.2012.


14. 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva

Villy Søvndal (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

Vystoupili: Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Marek Henryk Migalski za skupinu ECR, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Frank Vanhecke za skupinu EFD, Othmar Karas, Andreas Mölzer nezařazený, Joanna Senyszyn, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Henryk Migalski, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake a Michael Cashman.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška a Andrew Henry William Brons.

Vystoupil Villy Søvndal.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro a Elisabeth Jeggle za skupinu PPE, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes a Pino Arlacchi za skupinu S&D, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez a Marietje Schaake za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR o postoji Parlamentu k 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 16.2.2012.


15. Pokyny pro rozpočtový proces na rok 2013 – oddíly jiné než Komise (rozprava)

Zpráva o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2013, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [2012/2001(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Derek Vaughan uvedl zprávu.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Edit Herczog za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Richard Ashworth za skupinu ECR, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Marta Andreasen za skupinu EFD, Angelika Werthmann nezařazená, Salvador Garriga Polledo, Vladimír Maňka, Carl Haglund, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Lucas Hartong, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Ashley Fox, Barbara Matera, Göran Färm, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Seán Kelly, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak a Paweł Robert Kowal.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Jan Kozłowski, João Ferreira, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire a Paul Rübig.

Vystoupila Nicole Sinclaire k postupu vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky a pokládání otázky zvednutím modré karty.

Vystoupil Derek Vaughan.

Vystoupil Gerben-Jan Gerbrandy k nepřítomnosti příslušných politických orgánů Parlamentu během rozpravy o rozpočtu (předsedající vzal vystoupení na vědomí).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.2 zápisu ze dne 16.2.2012.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 20:05, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander ALVARO
místopředseda

16. Členství ve výborech a delegacích

Předsedající obdržel od skupin PPE, S&D, ECR, EFD a od sekretariátu nezařazených poslanců následující žádosti o jmenování:

výbor EMPL: Emer Costello

delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou: Gino Trematerra, kterým je nahrazen Salvatore Tatarella

delegace pro vztahy s Izraelem: Salvatore Tatarella, kterým je nahrazen Andreas Schwab

delegace pro vztahy s Indií: Andreas Schwab, kterým je nahrazen Gino Trematerra, Anthea McIntyre

delegace pro vztahy s Íránem: Oreste Rossi, kterým je nahrazen Bastiaan Belder

delegace pro vztahy s Japonskem: Oreste Rossi již není stálým členem

delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem: Juozas Imbrasas již není stálým členem

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Martin Ehrenhauser již není stálým členem

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


17. Dostupnost knih nevidomým (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000006/2012), kterou pokládá Erminia Mazzoni za Petiční výbor Komisi: Dostupnost knih nevidomým (B7-0030/2012)

Erminia Mazzoni rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Michel Barnier (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Elena Băsescu za skupinu PPE, Michael Cashman za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Claudio Morganti za skupinu EFD, Heinz K. Becker, Phil Prendergast, Luigi Berlinguer a Vilija Blinkevičiūtė.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ádám Kósa, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Lichtenberger, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Peter Jahr, Raül Romeva i Rueda a Angelika Werthmann.

Vystoupil Michel Barnier.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Erminia Mazzoni za Petiční výbor o petici č. 0924/2011, kterou předložil jménem Evropské unie nevidomých (EBU) / Královského národního institutu nevidomých Dan Pescod (britský státní příslušník) ohledně přístupu nevidomých ke knihám a jiným tištěným materiálům (2011/2894(RSP)) (B7-0062/2012)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 16.2.2012.


18. Systémy pojištění vkladů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů [přepracované znění] [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] Zpravodaj: Peter Simon (A7-0225/2011)

Peter Simon uvedl zprávu.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupili: Zuzana Roithová (navrhovatelka výboru IMCO), Dimitar Stoyanov (navrhovatel výboru JURI), Burkhard Balz za skupinu PPE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Vicky Ford za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, a Kay Swinburne, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sven Giegold.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Elena Băsescu a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupili: Michel Barnier a Peter Simon.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 16.2.2012.


19. Právní předpisy třetích zemí a právní předpisy EU v oblasti ochrany údajů (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000315/2011), kterou pokládají Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis, Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev a Giommaria Uggias za skupinu ALDE Komisi: Extrateritoriální dopad právních předpisů třetích zemí a právní předpisy EU v oblasti ochrany údajů (B7-0025/2012);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000318/2011), kterou pokládají Cornelia Ernst, Miguel Portas a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL Komisi: Exteritoriální dopad právních předpisů třetích zemí a právních předpisů EU v oblasti ochrany údajů (B7-0026/2012);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000326/2011), kterou pokládají Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE Komisi: Exteritoriální dopad právních předpisů třetích zemí a právní předpisy EU v oblasti ochrany údajů (B7-0028/2012);

Otázka k ústnímu zodpovězení(O-000022/2012), kterou pokládají Simon Busuttil, Manfred Weber a Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE Komisi: Extrateritoriální dopad právních předpisů třetích zemí a právní předpisy EU v oblasti ochrany údajů (B7-0035/2012).

Sophia in 't Veld, Marisa Matias, Jan Philipp Albrecht a Simon Busuttil rozvinuli otázky k ústnímu zodpovězení.

Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) odpověděla na otázky k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE, Dimitrios Droutsas za skupinu S&D, Véronique Mathieu a Sophia in 't Veld.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Phil Prendergast, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău a Kay Swinburne.

Vystoupila Viviane Reding.

Rozprava byla ukončena.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 481.354 OJJE).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí