Indeks 
Protokol
PDF 229kWORD 163k
Onsdag den 15. februar 2012 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 4.Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012 (forhandling)
 5.Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2012 - Bidraget til den årlige vækstundersøgelse 2012 - Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (forhandling)
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2012 - Bidraget til den årlige vækstundersøgelse 2012 - Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (fortsat forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz og Schengenreglerne *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.2.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *(forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.3.Uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (ændring af "fusionsmarkedsordningen") ***II (afstemning)
  
8.4.Radiofrekvenspolitikprogram ***II (afstemning)
  
8.5.Kontraktforhold i mejerisektoren ***I (afstemning)
  
8.6.Ændring af forretningsordenens artikel 48, stk. 2, om initiativbetænkninger (afstemning)
  
8.7.Muligheden for at indføre stabilitetsobligationer (afstemning)
  
8.8.Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2012 (afstemning)
  
8.9.Bidraget til den årlige vækstundersøgelse 2012 (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Økonomisk krise, vækst og beskæftigelse (forhandling)
 13.Situationen i Syrien (forhandling)
 14.19. samling i Menneskerettighedsrådet i Genève (forhandling)
 15.Prioriteringer for 2013-budgettet - Øvrige sektioner (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 17.Blindes adgang til bøger (forhandling)
 18.Indskudsgarantiordninger (omarbejdning) ***I (forhandling)
 19.Lovgivning i tredjelande og EU's databeskyttelsesbestemmelser (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår datakrav og definitioner (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - frist: 04/05/2012)
henvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: ECON

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… af XXX om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimumgrænseværdierne for restkoncentrationer af clopyralid, dimethomorph, fenpyrazamin, folpet og pendimethalin i eller på visse produkter (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - frist: 01/05/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/..om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - frist: 10/05/2012)
henvist til: kor.udv.: IMCO
rådg.udv.: ENVI, EMPL

- Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 658/2007 om økonomiske sanktioner for tilsidesættelse af visse forpligtelser i forbindelse med markedsføringstilladelser udstedt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - frist: 07/05/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af vandpumper (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - frist: 09/05/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE


3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

Kommissionens delegerede afgørelse af 3.2.2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen - C(2012)445 - frist: 3.4.2012

korr. udv.: TRAN

rådg. udv.: IMCO

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/... af 7.2.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til afgifter, som Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) pålægger kreditvurderingsbureauer – C(2012)582 – frist: 7.5.2012

korr. udv.: ECON

Kommissionens delegerede afgørelse af 8.2.2012 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgøelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011 om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Unionen og om ophævelse af afgørelse nr. 633/2009/EF for så vidt angår Syrien - C(2012)615 - frist: 8.4.2012

korr. udv.: BUDG

rådg. udv.: AFET


4. Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012 (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012

Nicolai Wammen (formand for Rådet) og Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Ashley Fox, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Francisco Sosa Wagner, løsgænger, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Markus Ferber, som besvarede spørgsmålet, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Georgios Toussas, som besvarede spørgsmålet, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela og Marietta Giannakou.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira og Sylvana Rapti.

Talere: Maroš Šefčovič og Nicolai Wammen.

Robert Goebbels stillede et spørgmål til Maroš Šefčovič (formanden meddelte, at han ville modtaget et skriftligt svar).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


5. Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2012 - Bidraget til den årlige vækstundersøgelse 2012 - Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (forhandling)

Betænkning om beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2012 [2011/2320(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Betænkning om bidraget til den årlige vækstundersøgelse 2012 [2011/2319(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès og Pervenche Berès forelagde deres betænkninger

Margrethe Vestager (formand for Rådet) tog ordet.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

László Andor (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jan Kozłowski for PPE-Gruppen, Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alejandro Cercas, Milan Cabrnoch for ECR-Gruppen, Mara Bizzotto for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Csaba Őry, Sergio Gaetano Cofferati og Sylvie Goulard.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Tarja Cronberg, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Philippe Boulland, Sylvana Rapti, Roberts Zīle, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Regina Bastos, Zita Gurmai og Thomas Mann.

(For afslutningen på forhandlingen henvises til punkt 7 i protokollen af 15.2.2012).


6. Parlamentets sammensætning

De kompetente irske myndigheder havde meddelt, at Emer Costello var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Proinsias De Rossa med virkning fra den 15. februar 2012.

Emer Costello deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


7. Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2012 - Bidraget til den årlige vækstundersøgelse 2012 - Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (fortsat forhandling)

(For første del af forhandlingen henvises til punkt 5 i protokollen af 15.2.2012).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru og Diogo Feio.

Talere: László Andor (medlem af Kommissionen), Margrethe Vestager (formand for Rådet), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès og Pervenche Berès.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 15.2.2012, punkt 8.9 i protokollen af 15.2.2012 og punkt 8.2 i protokollen af 15.2.2012.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Evelyn Regner tog ordet vedrørende blåt kort-proceduren.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz og Schengenreglerne *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island, Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge og Det Schweiziske Forbund om disse staters deltagelse i arbejdet i de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser, hvad angår gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne [07763/2010 - C7-0272/2011- 2009/0168(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0040)

Parlamentet godkendte indgåelsen af ordningen.


8.2. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *(forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0041)


8.3. Uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (ændring af "fusionsmarkedsordningen") ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 og Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS HOLDNING

Talere: Pervenche Berès, inden afstemningen, for at anmode om Kommissionens holdning til dette program og László Andor (medlem af Kommissionen), der forelagde Kommissionens holdning.

Erklæret godkendt (P7_TA(2012)0042)


8.4. Radiofrekvenspolitikprogram ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P7_TA(2012)0043)


8.5. Kontraktforhold i mejerisektoren ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår kontraktforhold i mejerisektoren [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: James Nicholson (A7-0262/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0044)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0044)


8.6. Ændring af forretningsordenens artikel 48, stk. 2, om initiativbetænkninger (afstemning)

Betænkning om ændring af artikel 48, stk. 2, i Europa-Parlamentets forretningsorden om initiativbetænkninger [2011/2168(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

(Kvalificeret flertal påkrævet til vedtagelse af ændringsforslagene, simpelt flertal påkrævet til vedtagelse af forslaget til afgørelse)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2012)0045)


8.7. Muligheden for at indføre stabilitetsobligationer (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0016/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0046)


8.8. Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2012 (afstemning)

Betænkning om beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2012 [2011/2320(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0047)


8.9. Bidraget til den årlige vækstundersøgelse 2012 (afstemning)

Betænkning om bidraget til den årlige vækstundersøgelse 2012 [2011/2319(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0048)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Pervenche Berès - A7-0011/2012

Iva Zanicchi, Kay Swinburne, Salvatore Iacolino, Licia Ronzulli, Francesco De Angelis, Daniel Hannan, Mario Pirillo, Charles Tannock og Kinga Gál

Indstilling: Czesław Adam Siekierski - A7-0032/2012

Ana Miranda, Philippe Juvin, Kay Swinburne, Jim Higgins, Iva Zanicchi, Vincenzo Iovine, Salvatore Caronna, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Silvia Costa, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Peter Jahr, Sari Essayah, Diane Dodds, Salvatore Iacolino, Adam Bielan, Daniel Hannan, Marian Harkin, Charles Tannock, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė og Czesław Adam Siekierski

Indstilling: Gunnar Hökmark - A7-0019/2012

Kay Swinburne, Janusz Władysław Zemke, Hermann Winkler, Zoltán Bagó, Charles Tannock og Emma McClarkin

Betænkning: James Nicholson - A7-0262/2011

Antonello Antinoro, Ana Miranda, Kay Swinburne, Jim Higgins, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Marian Harkin og Charles Tannock

Muligheden for at indføre stabilitetsobligationer - B7-0016/2012

Peter Jahr, Mario Pirillo, Bendt Bendtsen, Marian Harkin, Daniel Hannan, Diane Dodds, David Campbell Bannerman og Martin Kastler

Betænkning: Marije Cornelissen - A7-0021/2012

Horst Schnellhardt, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Joseph Cuschieri, Elena Băsescu, Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds og Emma McClarkin

Betænkning: Jean-Paul Gauzès - A7-0018/2012

Krišjānis Kariņš, Kay Swinburne og Janusz Władysław Zemke


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.10 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Økonomisk krise, vækst og beskæftigelse (forhandling)

Redegørelse fra Mario Monti, Den Italienske Republiks premierminister: Økonomisk krise, vækst og beskæftigelse

Mario Monti (Den Italienske Republiks premierminister) afgav redegørelsen.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Martin Callanan for ECR-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen, og Bruno Gollnisch, løsgænger.

Talere: Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) og Mario Monti.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

13. Situationen i Syrien (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien

Villy Søvndal (formand for Rådet) afgav redegørelsen på vegne af Catherine Ashton (Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen).

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Nirj Deva, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake og Malika Benarab-Attou.

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand

Talere: Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin og Monica Luisa Macovei.

Talere efter "catch the eye"-proceduren Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds og Andreas Mölzer.

Villy Søvndal tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki og Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen, om situationen i Syrien (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012)

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon og Carmen Romero López for S&D-Gruppen, om situationen i Syrien (2012/2543(RSP)) (B7-0069/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek og Elżbieta Katarzyna Łukacijewska for PPE-Gruppen, om situationen i Syrien (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012)

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek og Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, om Syrien (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012)

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin og Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Syrien (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012)

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano og Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen, om situationen i Syrien (2012/2543(RSP)) (B7-0074/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 16.2.2012.


14. 19. samling i Menneskerettighedsrådet i Genève (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: 19. samling i Menneskerettighedsrådet i Genève

Villy Søvndal (formand for Rådet) afgav redegørelsen på vegne af Catherine Ashton (Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen).

FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

Talere: Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Frank Vanhecke for EFD-Gruppen, Othmar Karas, Andreas Mölzer, løsgænger, Joanna Senyszyn, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Marek Henryk Migalski, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake og Michael Cashman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška og Andrew Henry William Brons.

Villy Søvndal tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro og Elisabeth Jeggle for PPE-Gruppen, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes og Pino Arlacchi for S&D-Gruppen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, om Parlamentets holdning til den 19. samling i FN's Menneskerettighedsråd (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 16.2.2012.


15. Prioriteringer for 2013-budgettet - Øvrige sektioner (forhandling)

Betænkning om retningslinjerne for 2013-budgetproceduren, Sektion I – Europa-Parlamentet, Sektion II – Rådet, Sektion IV – Domstolen, Sektion V – Revisionsretten, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII – Regionsudvalget, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [2012/2001(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Derek Vaughan forelagde sin betænkning.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Edit Herczog for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Richard Ashworth for ECR-Gruppen, Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen, Angelika Werthmann, løsgænger, Salvador Garriga Polledo, Vladimír Maňka, Carl Haglund, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Lucas Hartong, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Ashley Fox, Barbara Matera, Göran Färm, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Seán Kelly, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak og Paweł Robert Kowal.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Jan Kozłowski, João Ferreira, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire, Paul Rübig.

Nicole Sinclaire tog ordet om ”catch-the-eye”- og "blåt kort"-procedurerne.

Derek Vaughan tog ordet.

Gerben-Jan Gerbrandy tog ordet om fraværet af Parlamentets berørte politiske myndigheder under forhandlingen om budgettet (Formanden noterede sig dette).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 16.2.2012.


(Mødet udsat kl. 20.05 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Alexander ALVARO
næstformand

16. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-, S&D-, ECR- og EFD-Gruppen samt løsgængernes sekretariat modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

EMPL: Emer Costello

Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd: Gino Trematerra i stedet for Salvatore Tatarella

Delegationen for Forbindelserne med Israel: Salvatore Tatarella i stedet for Andreas Schwab

Delegationen for Forbindelserne med Indien: Andreas Schwab i stedet for Gino Trematerra, Anthea McIntyre

Delegationen for Forbindelserne med Iran: Oreste Rossi i stedet for Bastiaan Belder

Delegationen for Forbindelserne med Japan: Oreste Rossi er ikke længere medlem

Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø: Juozas Imbrasas er ikke længere medlem

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Martin Ehrenhauser er ikke længere medlem

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


17. Blindes adgang til bøger (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000006/2012) af Erminia Mazzoni, for Udvalget for Andragender, til Kommissionen: Blindes adgang til bøger (B7-0030/2012)

Erminia Mazzoni begrundede den mundtlige forespørgsel.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Elena Băsescu for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Claudio Morganti for EFD-Gruppen, Heinz K. Becker, Phil Prendergast, Luigi Berlinguer og Vilija Blinkevičiūtė.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ádám Kósa, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Lichtenberger, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Peter Jahr, Raül Romeva i Rueda og Angelika Werthmann.

Michel Barnier tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Erminia Mazzoni, for Udvalget for Andragender, om andragende 0924/2011 af Dan Pescod, britisk statsborger, for "European Blind Union" (EBU) og "Royal National Institute of Blind People" (RNIB), om blindes adgang til bøger og andre trykte produkter (2011/2894(RSP)) (B7-0062/2012)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 16.2.2012.


18. Indskudsgarantiordninger (omarbejdning) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger (omarbejdning) [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] Ordfører: Peter Simon (A7-0225/2011)

Peter Simon forelagde sin betænkning.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) tog ordet

Talere: Zuzana Roithová (ordfører for udtalelse fra IMCO), Dimitar Stoyanov (ordfører for udtalelse fra JURI), Burkhard Balz for PPE-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, og Kay Swinburne, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Sven Giegold.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere: Michel Barnier og Peter Simon.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 16.2.2012.


19. Lovgivning i tredjelande og EU's databeskyttelsesbestemmelser (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000315/2011) af Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis, Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev og Giommaria Uggias for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Lovgivning i tredjelande med grænseoverskridende virkning og EU's databeskyttelsesbestemmelser (B7-0025/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000318/2011) af Cornelia Ernst, Miguel Portas og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Lovgivning i tredjelande med grænseoverskridende virkning og EU's databeskyttelsesbestemmelser (B7-0026/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000326/2011) af Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Grænseoverskridende konsekvenser af tredjelandes lovgivning og EU's databeskyttelsesbestemmelser (B7-0028/2012)

Mundtlig forespørgsel(O-000022/2012) af Simon Busuttil, Manfred Weber og Jean-Paul Gauzès for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Lovgivning i tredjelande med grænseoverskridende virkning og EU's databeskyttelsesbestemmelser (B7-0035/2012).

Sophia in 't Veld, Marisa Matias, Jan Philipp Albrecht og Simon Busuttil begrundede de mundtlige forespørgsler

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) besvarede de mundtlige forespørgsler.

Talere: Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen, Dimitrios Droutsas for S&D-Gruppen, Véronique Mathieu og Sophia in 't Veld.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Phil Prendergast, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău og Kay Swinburne.

Viviane Reding tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 481.354 OJJE).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik