Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 222kWORD 162k
Keskiviikko 15. helmikuuta 2012 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 4.Eurooppa-neuvoston kokouksen (1. ja 2. maaliskuuta 2012) valmistelu (keskustelu)
 5.Vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012 - Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (keskustelu)
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012 - Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (jatkoa keskustelulle)
 8.Äänestykset
  
8.1.Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi ja Schengenin säännöstö *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.2.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *(työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.3.Unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden jakelu ***II (äänestys)
  
8.4.Radiotaajuuspolitiikka ***II (äänestys)
  
8.5.Maito- ja maitotuotealan sopimussuhteet ***I (äänestys)
  
8.6.Valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevan työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan muuttaminen (äänestys)
  
8.7.Vakausbondien käyttöönoton toteutettavuus (äänestys)
  
8.8.Vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)
  
8.9.Osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012 (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Talouskriisi, kasvu ja työllisyys (keskustelu)
 13.Syyrian tilanne (keskustelu)
 14.YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunto (keskustelu)
 15.Vuoden 2013 talousarvion suuntaviivat - muut pääluokat (keskustelu)
 16.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 17.Näkövammaisten mahdollisuudet saada käyttöönsä kirjoja (keskustelu)
 18.Talletusten vakuusjärjestelmät ***I (keskustelu)
 19.Kolmannen maan lainsäädäntö ja EU:n tietosuojalait (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta tietovaatimusten ja määritelmien päivittämisen osalta (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - määräaika: 04/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: ECON

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klopyralidin, dimetomorfin, fenpyratsamiinin, folpetin ja pendimetaliinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - määräaika: 01/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen II muuttamisesta (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - määräaika: 10/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: ENVI, EMPL

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 nojalla annettuihin myyntilupiin liittyvien tiettyjen velvoitteiden rikkomisesta johtuvista taloudellisista seuraamuksista annetun asetuksen (EY) N:o 658/2007 muuttamisesta (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - määräaika: 07/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - määräaika: 09/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat luonnokset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi:

Komission delegoitu päätös annettu 3.2.2012 tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY muuttamisesta - C(2012)445 - määräaika: 3.4.2012

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

tiedoksi: IMCO

Komission delegoitu asetus annettu 7.2.2012 luottoluokituslaitoksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen luottoluokituslaitoksilta kantamien maksujen osalta - C(2012)582: määräaika 7.5.2012

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Komission delegoitu päätös annettu 8.2.2012 EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista aiheutuvien tappioiden varalta ja päätöksen N:o 633/2009/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1080/2011/EU liitteen III muuttamisesta Syyrian osalta - C(2012)615 - määräaika: 8.4.2012

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

tiedoksi: AFET


4. Eurooppa-neuvoston kokouksen (1. ja 2. maaliskuuta 2012) valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (1. ja 2. maaliskuuta 2012) valmistelu

Nicolai Wammen (neuvoston puheenjohtaja) ja Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ashley Fox, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Francisco Sosa Wagner, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Markus Ferberille, joka vastasi kysymykseen, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Georgios Toussasille, joka vastasi kysymykseen, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela ja Marietta Giannakou.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira ja Sylvana Rapti.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič ja Nicolai Wammen.

Robert Goebbels käytti puheenvuoron esittääkseen kysymyksen Maroš Šefčovičille (puhemies ilmoitti, että hän tulee saamaan kirjallisen vastauksen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


5. Vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012 - Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (keskustelu)

Mietintö vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdista [2011/2320(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Mietintö osallistumisesta vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012 [2011/2319(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès ja Pervenche Berès esittelivät mietintönsä

Margrethe Vestager (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jan Kozłowski PPE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alejandro Cercas, Milan Cabrnoch ECR-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Csaba Őry, Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati ja Sylvie Goulard.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Tarja Cronberg, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Philippe Boulland, Sylvana Rapti, Roberts Zīle, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Regina Bastos, Zita Gurmai ja Thomas Mann.

(Keskustelun loppuosa, katso istunnon pöytäkirja 15.2.2012, kohta 7).


6. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Irlannin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Emer Costello on nimitetty parlamentin jäseneksi Proinsias De Rossan tilalle 15. helmikuuta 2012 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Emer Costello osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


7. Vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012 - Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (jatkoa keskustelulle)

(Keskustelun alkuosa, katso istunnon pöytäkirja 15.2.2012, kohta 5).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru ja Diogo Feio.

Puheenvuorot: László Andor (komission jäsen), Margrethe Vestager (neuvoston puheenjohtaja), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès ja Pervenche Berès.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.2.2012, kohta 8.8, istunnon pöytäkirja 15.2.2012, kohta 8.9 ja istunnon pöytäkirja 15.2.2012, kohta 8.2.

Puhetta johti
Alejo VIDAL-QUADRAS
varapuhemies

Evelyn Regner käytti puheenvuoron sinisen kortin menettelystä.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi ja Schengenin säännöstö *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välillä näiden valtioiden osallistumisesta niiden komiteoiden työskentelyyn, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvää toimeenpanovaltaansa, tehdyn järjestelyasiakirjan tekemisestä unionin puolesta [07763/2010 - C7-0272/2011- 2009/0168(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0040)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä järjestelyasiakirjan tekemiselle.


8.2. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *(työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0041)


8.3. Unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden jakelu ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseen neuvoston asetusten (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakelun osalta [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

NEUVOSTON KANTA

Puheenvuorot: Pervenche Berès ennen äänestystä kysyäkseen komission kantaa tähän ohjelmaan ja László Andor (komission jäsen) esittääkseen komission kannan.

Julistettiin hyväksytyksi (P7_TA(2012)0042)


8.4. Radiotaajuuspolitiikka ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen antamiseksi monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P7_TA(2012)0043)


8.5. Maito- ja maitotuotealan sopimussuhteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta maito- ja maitotuotealan sopimussuhteiden osalta [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: James Nicholson (A7-0262/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0044)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0044)


8.6. Valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevan työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan muuttaminen (äänestys)

Mietintö valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan muuttamisesta [2011/2168(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

(määräenemmistö: tarkistusten hyväksyminen, yksinkertainen enemmistö: päätöksen hyväksyminen)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0045)


8.7. Vakausbondien käyttöönoton toteutettavuus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0016/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0046)


8.8. Vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)

Mietintö vuotuisen kasvuselvityksen 2012 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdista [2011/2320(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0047)


8.9. Osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012 (äänestys)

Mietintö osallistumisesta vuotuiseen kasvuselvitykseen 2012 [2011/2319(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0048)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Pervenche Berès - A7-0011/2012

Iva Zanicchi, Kay Swinburne, Salvatore Iacolino, Licia Ronzulli, Francesco De Angelis, Daniel Hannan, Mario Pirillo, Charles Tannock ja Kinga Gál

Suositus Czesław Adam Siekierski - A7-0032/2012

Ana Miranda, Philippe Juvin, Kay Swinburne, Jim Higgins, Iva Zanicchi, Vincenzo Iovine, Salvatore Caronna, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Silvia Costa, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Peter Jahr, Sari Essayah, Diane Dodds, Salvatore Iacolino, Adam Bielan, Daniel Hannan, Marian Harkin, Charles Tannock, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Czesław Adam Siekierski

Suositus Gunnar Hökmark - A7-0019/2012

Kay Swinburne, Janusz Władysław Zemke, Hermann Winkler, Zoltán Bagó, Charles Tannock ja Emma McClarkin

Mietintö James Nicholson - A7-0262/2011

Antonello Antinoro, Ana Miranda, Kay Swinburne, Jim Higgins, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Marian Harkin ja Charles Tannock

Vakausbondien käyttöönoton toteutettavuus - B7-0016/2012

Peter Jahr, Mario Pirillo, Bendt Bendtsen, Marian Harkin, Daniel Hannan, Diane Dodds, David Campbell Bannerman ja Martin Kastler

Mietintö Marije Cornelissen - A7-0021/2012

Horst Schnellhardt, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Joseph Cuschieri, Elena Băsescu, Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds ja Emma McClarkin

Mietintö Jean-Paul Gauzès - A7-0018/2012

Krišjānis Kariņš, Kay Swinburne ja Janusz Władysław Zemke


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.10 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Talouskriisi, kasvu ja työllisyys (keskustelu)

Italian pääministerin Mario Montin julkilausuma: Talouskriisi, kasvu ja työllisyys

Mario Monti (Italian pääministeri) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Bruno Gollnisch.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Mario Monti.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

13. Syyrian tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne

Villy Søvndal (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) nimissä.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nirj Deva, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake ja Malika Benarab-Attou.

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

Puheenvuorot: Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin ja Monica Luisa Macovei.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti: Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds ja Andreas Mölzer.

käytti puheenvuoron Villy Søvndal.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Syyrian tilanteesta (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012)

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon ja Carmen Romero López S&D-ryhmän puolesta Syyrian tilanteesta (2012/2543(RSP)) (B7-0069/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE-ryhmän puolesta Syyrian tilanteesta (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012)

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta Syyriasta (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012)

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta Syyrian tilanteesta (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012)

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano ja Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta Syyrian tilanteesta (2012/2543(RSP)) (B7-0074/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 8.9.


14. YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunto (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunto

Villy Søvndal (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) nimissä.

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

Puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Frank Vanhecke EFD-ryhmän puolesta, Othmar Karas, sitoutumaton Andreas Mölzer, Joanna Senyszyn, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Henryk Migalski, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake ja Michael Cashman.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška ja Andrew Henry William Brons.

Villy Søvndal käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro ja Elisabeth Jeggle PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes ja Pino Arlacchi S&D-ryhmän puolesta, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta parlamentin kannasta YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoon (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 8.10.


15. Vuoden 2013 talousarvion suuntaviivat - muut pääluokat (keskustelu)

Mietintö vuoden 2013 talousarviomenettelyn suuntaviivoista, pääluokka I – Euroopan parlamentti, pääluokka II – Neuvosto, pääluokka IV – Tuomioistuin, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, pääluokka VII – Alueiden komitea, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [2012/2001(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Derek Vaughan esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Edit Herczog S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Richard Ashworth ECR-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, Salvador Garriga Polledo, Vladimír Maňka, Carl Haglund, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Lucas Hartong, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Ashley Fox, Barbara Matera, Göran Färm, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Seán Kelly, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak ja Paweł Robert Kowal.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Jan Kozłowski, João Ferreira, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire ja Paul Rübig.

Puheenvuorot: Nicole Sinclaire "catch the eye" -menettelystä ja sinisen kortin menettelystä.

Derek Vaughan käytti puheenvuoron.

Gerben-Jan Gerbrandy käytti puheenvuoron parlamentin asiasta vastaavien poliittisten elinten edustajien poissaolosta talousarviokeskustelusta (puhemies pani asian merkille).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 8.2.


(Istunto keskeytettiin klo 20.05 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Alexander ALVARO

16. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-, S&D-, ECR- ja EFD-ryhmältä sekä sitoutumattomien jäsenten sihteeristöltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

EMPL: Emer Costello

Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta: Salvatore Tatarellan tilalle Gino Trematerra

Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta: Andreas Schwabin tilalle Salvatore Tatarella

Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta: Gino Trematerran tilalle Andreas Schwab, Anthea McIntyre

Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta: Bastiaan Belderin tilalle Oreste Rossi

Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta: Oreste Rossi ei ole enää varsinainen jäsen

Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta: Juozas Imbrasas ei ole enää varsinainen jäsen

Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Martin Ehrenhauser ei ole enää varsinainen jäsen

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


17. Näkövammaisten mahdollisuudet saada käyttöönsä kirjoja (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000006/2012) Erminia Mazzoni vetoomusvaliokunnan puolesta komissiolle: Näkövammaisten mahdollisuudet saada käyttöönsä kirjoja (B7-0030/2012)

Erminia Mazzoni esitteli suullisen kysymyksen.

Michel Barnier (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta, Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta, Heinz K. Becker, Phil Prendergast, Luigi Berlinguer ja Vilija Blinkevičiūtė.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ádám Kósa, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Lichtenberger, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Peter Jahr, Raül Romeva i Rueda ja Angelika Werthmann.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Erminia Mazzoni vetoomusvaliokunnan puolesta Britannian kansalaisen Dan Pescodin Euroopan sokeain unionin (EBU) ja Royal National Institute of Blind Peoplen (RNIB) puolesta esittämästä vetoomuksesta nro 0924/2011, joka koskee näkövammaisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä kirjoja ja muita painotuotteita (2011/2894(RSP)) (B7-0062/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 8.11.


18. Talletusten vakuusjärjestelmät ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmistä [uudelleenlaadittu toisinto] [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] Esittelijä: Peter Simon (A7-0225/2011)

Peter Simon esitteli laatimansa mietinnön.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Zuzana Roithová (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dimitar Stoyanov (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta ja Kay Swinburne, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sven Giegold.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Peter Simon.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 8.1.


19. Kolmannen maan lainsäädäntö ja EU:n tietosuojalait (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000315/2011) Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis, Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev ja Giommaria Uggias ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Kolmannen maan lainsäädännön ekstraterritoriaalinen vaikutus ja EU:n tietosuojalait (B7-0025/2012)

Suullinen kysymys (O-000318/2011) Cornelia Ernst, Miguel Portas ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Kolmannen maan lainsäädännön ekstraterritoriaalinen vaikutus ja EU:n tietosuojalait (B7-0026/2012)

Suullinen kysymys (O-000326/2011) Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Kolmannen maan lainsäädännön ekstraterritoriaalinen vaikutus ja EU:n tietosuojalait (B7-0028/2012)

Suullinen kysymys(O-000022/2012) Simon Busuttil, Manfred Weber ja Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Kolmannen maan lainsäädännön ekstraterritoriaalinen vaikutus ja EU:n tietosuojalainsäädäntö (B7-0035/2012).

Sophia in 't Veld, Marisa Matias, Jan Philipp Albrecht ja Simon Busuttil esittelivät suulliset kysymykset.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) vastasi suullisiin kysymyksiin.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta, Dimitrios Droutsas S&D-ryhmän puolesta, Véronique Mathieu ja Sophia in 't Veld.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Phil Prendergast, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău ja Kay Swinburne.

Viviane Reding käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 481.354 OJJE).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö