Index 
Jegyzőkönyv
PDF 239kWORD 184k
2012. február 15., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 4.Az Európai Tanács 2012. március 1-jei és 2-i ülésének előkészítése (vita)
 5.Foglalkoztatási és szociális aspektusok a 2012. évi éves növekedési jelentésben - Hozzájárulás a 2012. évi éves növekedési jelentéshez - A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások (vita)
 6.A Parlament tagjai
 7.Foglalkoztatási és szociális aspektusok a 2012. évi éves növekedési jelentésben - Hozzájárulás a 2012. évi éves növekedési jelentéshez - A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások (a vita folytatása)
 8.Szavazások órája
  
8.1.Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc, valamint a schengeni vívmányok *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.2.A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások *(az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.3.Élelmiszerosztás a leginkább rászorulók részére ***II (szavazás)
  
8.4.Rádióspektrum-politika ***II (szavazás)
  
8.5.Szerződéses kapcsolatok a tej- és tejtermékágazatban ***I (szavazás)
  
8.6.Az eljárási szabályzat saját kezdeményezésű jelentésekről szóló 48. cikke (2) bekezdésének módosítása (szavazás)
  
8.7.A stabilitási kötvények bevezetésének megvalósíthatósága (szavazás)
  
8.8.Foglalkoztatási és szociális aspektusok a 2012. évi éves növekedési jelentésben (szavazás)
  
8.9.Hozzájárulás a 2012. évi éves növekedési jelentéshez (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Gazdasági válság, növekedés és foglalkoztatás (vita)
 13.A Szíriában kialakult helyzet (vita)
 14.Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 19. ülése (vita)
 15.A 2013. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások - A Bizottság szakaszain kívüli szakaszok (vita)
 16.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 17.A vakok hozzáférése a könyvekhez (vita)
 18.Betétbiztosítási rendszerek ***I (vita)
 19.Harmadik országok jogszabályai és az EU adatvédelmi jogszabályai (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság .../.../EU rendelete a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - határidő: 04/05/2012)
utalva illetékes: INTA
vélemény: ECON

- A Bizottság XXX-i .../.../EU rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klopiralid, dimetomorf, fenpirazamin, folpet és pendimetalin maradékanyag-határértékeinek tekintetében történő módosításáról (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - határidő: 01/05/2012)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - határidő: 10/05/2012)
utalva illetékes: IMCO
vélemény: ENVI, EMPL

- A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében kiadott forgalombahozatali engedélyekkel kapcsolatos egyes kötelezettségek megsértése miatt kiszabott pénzbírságokról szóló 658/2007/EK rendelet módosításáról szóló bizottsági rendelet (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - határidő: 07/05/2012)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízszivattyúk környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - határidő: 09/05/2012)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

A Bizottság 2012. február 3-i felhatalmazáson alapuló határozata a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 2009/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról - C(2012)445 - határidő: 3.4.2012

utalva, illetékes: TRAN

tájékoztatásul: IMCO

A Bizottság 2012. február 7-i felhatalmazáson alapuló rendelete a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről a hitelminősítő intézetek által az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak fizetendő díjak vonatkozásában - C(2012)582 - határidő: 7.5.2012

utalva, illetékes: ECON

A Bizottság 2012. február 8-i felhatalmazáson alapuló határozata az Unión kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról és a 633/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. október 25-i 1080/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat III. mellékletének módosításáról, Szíria vonatkozásában - C(2012)615 - határidő: 8.4.2012

utalva, illetékes: BUDG

tájékoztatásul: AFET


4. Az Európai Tanács 2012. március 1-jei és 2-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2012. március 1-jei és 2-i ülésének előkészítése

Nicolai Wammen (a Tanács soros elnöke) és Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ashley Fox, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Francisco Sosa Wagner, független, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Markus Ferber, aki válaszol rá, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Georgios Toussas, aki válaszol rá, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela és Marietta Giannakou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira és Sylvana Rapti.

Felszólal: Maroš Šefčovič és Nicolai Wammen.

Felszólal: Robert Goebbels kérdést intéz Maroš Šefčovičhoz (Az elnök közli, hogy írásban fog választ kapni).

A vitát berekesztik.


5. Foglalkoztatási és szociális aspektusok a 2012. évi éves növekedési jelentésben - Hozzájárulás a 2012. évi éves növekedési jelentéshez - A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások (vita)

Jelentés a 2012. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásairól [2011/2320(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Jelentés a 2012. évi éves növekedési jelentéshez való hozzájárulásról [2011/2319(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès és Pervenche Berès ismertetik jelentéseiket

Felszólal: Margrethe Vestager (a Tanács soros elnöke).

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

Felszólal: László Andor (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jan Kozłowski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alejandro Cercas, Milan Cabrnoch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Csaba Őry, Sergio Gaetano Cofferati és Sylvie Goulard.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Tarja Cronberg, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Philippe Boulland, Sylvana Rapti, Roberts Zīle, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Regina Bastos, Zita Gurmai és Thomas Mann.

(A vita végét lásd 2012.2.15-i jegyzőkönyv 7. pont ).


6. A Parlament tagjai

Az illetékes ír hatóságok bejelentették Emer Costello kinevezését Proinsias De Rossa helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2012. február 15.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Emer Costello elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


7. Foglalkoztatási és szociális aspektusok a 2012. évi éves növekedési jelentésben - Hozzájárulás a 2012. évi éves növekedési jelentéshez - A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások (a vita folytatása)

(A vita elejét lásd a 2012.2.15-i jegyzőkönyv 5. pontjában).

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru és Diogo Feio.

Felszólal: László Andor (a Bizottság tagja), Margrethe Vestager (a Tanács soros elnöke), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès és Pervenche Berès.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.2.15-i jegyzőkönyv, 8.8. pont, 2012.2.15-i jegyzőkönyv, 8.9. pont és 2012.2.15-i jegyzőkönyv, 8.2. pont.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Evelyn Regner a kékkártyás eljárásról.


8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


8.1. Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc, valamint a schengeni vívmányok *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség, valamint az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, az utóbbiaknak az Európai Bizottságot a schengeni vívmányok végrehajtását, alkalmazását és fejlesztését érintő végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában való részvételéről szóló megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről [07763/2010 - C7-0272/2011- 2009/0168(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0040)

A Parlament jóváhagyja a megállapodás megkötését.


8.2. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások *(az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0041)


8.3. Élelmiszerosztás a leginkább rászorulók részére ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról az 1290/2005/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Felszólal: Pervenche Berès a szavazás előtt kéri a Bizottság állásfoglalását e programról, és László Andor (a Bizottság tagja) ismerteti a Bizottság álláspontját.

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2012)0042)


8.4. Rádióspektrum-politika ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása céljából [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2012)0043)


8.5. Szerződéses kapcsolatok a tej- és tejtermékágazatban ***I (szavazás)

Jelentés az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermék-ágazati szerződéses kapcsolatok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: James Nicholson (A7-0262/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2012)0044)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0044)


8.6. Az eljárási szabályzat saját kezdeményezésű jelentésekről szóló 48. cikke (2) bekezdésének módosítása (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament eljárási szabályzata saját kezdeményezésű jelentésekről szóló 48. cikke (2) bekezdésének módosításáról [2011/2168(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

(A módosítások elfogadásához minősített, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2012)0045)


8.7. A stabilitási kötvények bevezetésének megvalósíthatósága (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0016/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0046)


8.8. Foglalkoztatási és szociális aspektusok a 2012. évi éves növekedési jelentésben (szavazás)

Jelentés a 2012. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásairól [2011/2320(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0047)


8.9. Hozzájárulás a 2012. évi éves növekedési jelentéshez (szavazás)

Jelentés a 2012. évi éves növekedési jelentéshez való hozzájárulásról [2011/2319(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0048)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Pervenche Berès-jelentés – A7-0011/2012

Iva Zanicchi, Kay Swinburne, Salvatore Iacolino, Licia Ronzulli, Francesco De Angelis, Daniel Hannan, Mario Pirillo, Charles Tannock és Kinga Gál

Czesław Adam Siekierski-ajánlás – A7-0032/2012

Ana Miranda, Philippe Juvin, Kay Swinburne, Jim Higgins, Iva Zanicchi, Vincenzo Iovine, Salvatore Caronna, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Silvia Costa, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Peter Jahr, Sari Essayah, Diane Dodds, Salvatore Iacolino, Adam Bielan, Daniel Hannan, Marian Harkin, Charles Tannock, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė és Czesław Adam Siekierski

Gunnar Hökmark-ajánlás – A7-0019/2012

Kay Swinburne, Janusz Władysław Zemke, Hermann Winkler, Zoltán Bagó, Charles Tannock és Emma McClarkin

James Nicholson-jelentés – A7-0262/2011

Antonello Antinoro, Ana Miranda, Kay Swinburne, Jim Higgins, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Marian Harkin és Charles Tannock

A stabilitási kötvények bevezetésének megvalósíthatósága – B7-0016/2012

Peter Jahr, Mario Pirillo, Bendt Bendtsen, Marian Harkin, Daniel Hannan, Diane Dodds, David Campbell Bannerman és Martin Kastler

Marije Cornelissen-jelentés – A7-0021/2012

Horst Schnellhardt, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Joseph Cuschieri, Elena Băsescu, Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds és Emma McClarkin

Jean-Paul Gauzès-jelentés – A7-0018/2012

Krišjānis Kariņš, Kay Swinburne és Janusz Władysław Zemke


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.10-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. Gazdasági válság, növekedés és foglalkoztatás (vita)

Mario Monti, az Olasz Köztársaság miniszterelnökének nyilatkozata: Gazdasági válság, növekedés és foglalkoztatás

Mario Monti (az Olasz Köztársaság miniszterelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Francesco Enrico Speroni, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Bruno Gollnisch, független.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) és Mario Monti.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

13. A Szíriában kialakult helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Szíriában kialakult helyzet

Villy Søvndal (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nirj Deva, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake és Malika Benarab-Attou.

ELNÖKÖL:
Georgios PAPASTAMKOS alelnök

Felszólal: Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin és Monica Luisa Macovei.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds és Andreas Mölzer.

Felszólal: Villy Søvndal.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon és Carmen Romero López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2012/2543(RSP)) (B7-0069/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek és Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Szíriáról (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012);

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin és Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano és Antonyia Parvanova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2012/2543(RSP)) (B7-0074/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.2.16-i jegyzőkönyv, 8.9. pont.


14. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 19. ülése (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 19. ülése

Villy Søvndal (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

Felszólal: Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Frank Vanhecke, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Othmar Karas, Andreas Mölzer, független, Joanna Senyszyn, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Henryk Migalski, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake és Michael Cashman.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Villy Søvndal.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro és Elisabeth Jeggle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes és Pino Arlacchi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez és Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 19. ülésszakára vonatkozó európai parlamenti álláspontról (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.2.16-i jegyzőkönyv, 8.10. pont.


15. A 2013. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások - A Bizottság szakaszain kívüli szakaszok (vita)

Jelentés a 2013-as költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról, I. szakasz – Európai Parlament, II. szakasz – Tanács, IV. szakasz – Bíróság, V. szakasz – Számvevőszék, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz – Régiók Bizottsága, VIII. szakasz – európai ombudsman, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [2012/2001(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Derek Vaughan előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Edit Herczog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Angelika Werthmann, független, Salvador Garriga Polledo, Vladimír Maňka, Carl Haglund, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Lucas Hartong, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Ashley Fox, Barbara Matera, Göran Färm, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Seán Kelly, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak és Paweł Robert Kowal.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Jan Kozłowski, João Ferreira, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire és Paul Rübig.

Felszólal: Nicole Sinclaire a „catch the eye” és a kékkártyás eljárásról.

Felszólal: Derek Vaughan

Felszólal: Gerben-Jan Gerbrandy a Parlament érintett politikai hatóságainak távollétéről a költségvetési vita során (az elnök ezt tudomásul veszi).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.2.16-i jegyzőkönyv, 8.2. pont.


(A 20.05-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Alexander ALVARO alelnök

16. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a PPE, az S&D, az ECR és az EFD képviselőcsoporttól, valamint a független képviselők titkárságától az alábbi kinevezési kérelmeket kapta:

EMPL bizottság: Emer Costello

A Palesztin Jogalkotó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Salvatore Tatarella helyére Gino Trematerra

Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Andreas Schwab helyére Salvatore Tatarella

Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Anthea McIntyre és Gino Trematerra helyére Andreas Schwab

Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Bastiaan Belder helyére Oreste Rossi

A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Oreste Rossi nem tag többé

A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Juozas Imbrasas nem tag többé

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésébe delegált küldöttség: Martin Ehrenhauser nem tag többé

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


17. A vakok hozzáférése a könyvekhez (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000006/2012) felteszi: Erminia Mazzoni, a Petíciós Bizottság nevében, a Bizottsághoz: A vakok könyvekhez való hozzáférése (B7-0030/2012)

Erminia Mazzoni kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Michel Barnier (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Elena Băsescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Michael Cashman, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Heinz K. Becker, Phil Prendergast, Luigi Berlinguer és Vilija Blinkevičiūtė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ádám Kósa, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Lichtenberger, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Peter Jahr, Raül Romeva i Rueda és Angelika Werthmann.

Felszólal: Michel Barnier.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Erminia Mazzoni, a Petíciós Bizottság nevében, a Dan Pescod brit állampolgár által a Vakok Európai Szövetsége (EBU), illetve a Royal National Institute of Blind People (Vakok Királyi Nemzeti Intézete) nevében benyújtott 0924/2011. számú, a vakok könyvekhez és más nyomtatott termékekhez való hozzáféréséről szóló petícióról (2011/2894(RSP)) (B7-0062/2012)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.2.16-i jegyzőkönyv, 8.11. pont.


18. Betétbiztosítási rendszerek ***I (vita)

Jelentés a betétbiztosítási rendszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] Előadó: Peter Simon (A7-0225/2011)

Peter Simon előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Zuzana Roithová (az IMCO bizottság véleményének előadója), Dimitar Stoyanov (a JURI bizottság véleményének előadója), Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Wolf Klinz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Kay Swinburne, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sven Giegold.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: Michel Barnier és Peter Simon.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.2.16-i jegyzőkönyv 8.1. pont .


19. Harmadik országok jogszabályai és az EU adatvédelmi jogszabályai (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000315/2011) felteszi: Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis, Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev és Giommaria Uggias, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Harmadik országok jogszabályainak területen kívüli hatása és az EU adatvédelmi jogszabályai (B7-0025/2012);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000318/2011) felteszi: Cornelia Ernst, Miguel Portas és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Harmadik országok jogszabályainak területen kívüli hatása és az EU adatvédelmi jogszabályai (B7-0026/2012);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000326/2011) felteszi: Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Harmadik országok jogszabályainak területen kívüli hatása és az EU adatvédelmi jogszabályai (B7-0028/2012);

Szóbeli választ igénylő kérdés(O-000022/2012) felteszi: Simon Busuttil, Manfred Weber és Jean-Paul Gauzès, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Harmadik országok jogszabályainak területen kívüli hatása és az EU adatvédelmi jogszabályai (B7-0035/2012).

Sophia in 't Veld, Marisa Matias, Jan Philipp Albrecht és Simon Busuttil kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket

Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésekre.

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Droutsas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Véronique Mathieu és Sophia in 't Veld.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Phil Prendergast, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău és Kay Swinburne.

Felszólal: Viviane Reding.

A vitát berekesztik.


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 481.354 OJJE).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat