Rodyklė 
Protokolas
PDF 232kWORD 187k
Trečiadienis, 2012 m. vasario 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 4.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2012 m. kovo 1–2 d.) (diskusijos)
 5.Užimtumo ir socialiniai aspektai 2012 m. metinėje augimo apžvalgoje. Dalyvavimas rengiant 2012 m. metinę augimo apžvalgą. Valstybių narių užimtumo politikos gairės (diskusijos)
 6.Parlamento sudėtis
 7.Užimtumo ir socialiniai aspektai 2012 m. metinėje augimo apžvalgoje. Dalyvavimas rengiant 2012 m. metinę augimo apžvalgą. Valstybių narių užimtumo politikos gairės (diskusijų tęsinys)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija ir Šengeno acquis *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Valstybių narių užimtumo politikos gairės *(Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Maisto skirstymas labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims ***II (balsavimas)
  
8.4.Radijo spektro politika ***II (balsavimas)
  
8.5.Sutartiniai santykiai pieno ir pieno produktų sektoriuje ***I (balsavimas)
  
8.6.Parlamento darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio 2 dalies dėl pranešimų savo iniciatyva dalinis keitimas (balsavimas)
  
8.7.Galimybės leisti stabilumo obligacijas (balsavimas)
  
8.8.Užimtumo ir socialiniai aspektai 2012 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)
  
8.9.Dalyvavimas rengiant 2012 m. metinę augimo apžvalgą (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Ekonominė krizė, augimas ir užimtumas (diskusijos)
 13.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 14.19-asis JT Žmogaus teisių tarybos posėdis Ženevoje (diskusijos)
 15.2013 m. biudžeto gairės. Kiti skirsniai, išskyrus su Komisija susijusį skirsnį (diskusijos)
 16.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 17.Aklųjų galimybės skaityti knygas (diskusijos)
 18.Indėlių garantijų sistemos ***I (diskusijos)
 19.Trečiųjų šalių teisės aktai ir ES duomenų apsaugos įstatymai (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl duomenims keliamų reikalavimų ir apibrėžčių atnaujinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - terminas: 04/05/2012)
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: ECON

- XXX Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios klopiralido, dimetomorfo, fenpirazamino, folpeto ir pendimetalino likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - terminas: 01/05/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo II priedas (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - terminas: 10/05/2012)
perduota atsakingam komitetui: IMCO
nuomonė: ENVI, EMPL

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 658/2007 dėl finansinių nuobaudų už tam tikrų įsipareigojimų, susijusių su leidimu prekiauti, suteiktu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, pažeidimą (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - terminas: 07/05/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - terminas: 09/05/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotų aktų projektai:

2012 m. vasario 3 d. Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų - C(2012)445 – terminas: 2012.4.3

perduota atsakingam komitetui: TRAN

susipažinti: IMCO

2012 m. vasario 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos taikomų mokesčių kredito reitingų agentūroms - C(2012)582 – terminas: 2012.5.7

perduota atsakingam komitetui: ECON

2012 m. vasario 8 d. Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1080/2011/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 633/2009/EB, III priedo nuostatos, susijusios su Sirija - C(2012)615 - terminas: 2012.4.8

perduota atsakingam komitetui: BUDG

susipažinti: AFET


4. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2012 m. kovo 1–2 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2012 m. kovo 1–2 d.)

Nicolai Wammen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ashley Fox pateiktą klausimą, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Joseph Daul pateiktą klausimą, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Alexander Graf Lambsdorff pateiktą klausimą, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Francisco Sosa Wagner, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, jis, pakėlęs mėlynąją kortelę, pateikė klausimą Markus Ferber, į kurį jis atsakė, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, ji, pakėlusi mėlynąją kortelę, pateikė klausimą Georgios Toussas, į kurį jis atsakė, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela ir Marietta Giannakou.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira ir Sylvana Rapti.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič ir Nicolai Wammen.

Kalbėjo Robert Goebbels, jis pateikė klausimą Maroš Šefčovič (Pirmininkas nurodė, kad atsakymas į šį klausimą bus gautas raštu).

Diskusijos baigtos.


5. Užimtumo ir socialiniai aspektai 2012 m. metinėje augimo apžvalgoje. Dalyvavimas rengiant 2012 m. metinę augimo apžvalgą. Valstybių narių užimtumo politikos gairės (diskusijos)

Pranešimas dėl užimtumo ir socialinių aspektų 2012 m. metinėje augimo apžvalgoje [2011/2320(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Pranešimas dėl dalyvavimo rengiant 2012 m. metinę augimo apžvalgą [2011/2319(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès ir Pervenche Berès pristatė savo pranešimus

Kalbėjo Margrethe Vestager (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo László Andor (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jan Kozłowski PPE frakcijos vardu, Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Alejandro Cercas pateiktą klausimą, Milan Cabrnoch ECR frakcijos vardu, Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Franz Obermayr, Csaba Őry, Sergio Gaetano Cofferati ir Sylvie Goulard.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Tarja Cronberg, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Philippe Boulland, Sylvana Rapti, Roberts Zīle, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Regina Bastos, Zita Gurmai ir Thomas Mann.

(Dėl diskusijų pabaigos žr. 2012 02 15 protokolo 7 punktą).


6. Parlamento sudėtis

Kompetentingos Airijos valdžios institucijos pranešė apie Emer Costello, kuri pakeis Proinsias De Rossa, išrinkimą Parlamento nare nuo 2012 m. vasario 15 d..

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Emer Costello įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


7. Užimtumo ir socialiniai aspektai 2012 m. metinėje augimo apžvalgoje. Dalyvavimas rengiant 2012 m. metinę augimo apžvalgą. Valstybių narių užimtumo politikos gairės (diskusijų tęsinys)

(Norint susipažinti su diskusijų pradžia žr. 2012 02 15 protokolo 5 punktą).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru ir Diogo Feio.

Kalbėjo: László Andor (Komisijos narys), Margrethe Vestager (einanti Tarybos pirmininko pareigas), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès ir Pervenche Berès.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 02 15 protokolo 8.8 punktas, 2012 02 15 protokolo 8.9 punktas ir 2012 02 15 protokolo 8.2 punktas.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Evelyn Regner dėl klausimų teikimo pakėlus mėlynąją kortelę tvarkos.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija ir Šengeno acquis *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės bei Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl šių valstybių dalyvavimo komitetų, padedančių Europos Komisijai naudotis savo vykdomaisiais įgaliojimais įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, darbe sudarymo Sąjungos vardu projekto [07763/2010 - C7-0272/2011- 2009/0168(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0040)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.2. Valstybių narių užimtumo politikos gairės *(Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0041)


8.3. Maisto skirstymas labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos, susijusios su maisto produktų skirstymu labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS POZICIJA

Kalbėjo: Pervenche Berès, prieš balsavimą, ji klausė, kokia Komisijos pozicija dėl šios programos, ir László Andor (Komisijos narys), jis pristatė Komisijos poziciją.

Paskelbta, kad patvirtinta (P7_TA(2012)0042)


8.4. Radijo spektro politika ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P7_TA(2012)0043)


8.5. Sutartiniai santykiai pieno ir pieno produktų sektoriuje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos, susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir pieno produktų sektoriuje [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: James Nicholson (A7-0262/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0044)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0044)


8.6. Parlamento darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio 2 dalies dėl pranešimų savo iniciatyva dalinis keitimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio „Pranešimai savo iniciatyva“ 2 dalies dalinio keitimo [2011/2168(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

(priimant pakeitimus reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, priimant pasiūlymą dėl sprendimo reikalinga paprasta balsų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0045)


8.7. Galimybės leisti stabilumo obligacijas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0016/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0046)


8.8. Užimtumo ir socialiniai aspektai 2012 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)

Pranešimas dėl užimtumo ir socialinių aspektų 2012 m. metinėje augimo apžvalgoje [2011/2320(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0047)


8.9. Dalyvavimas rengiant 2012 m. metinę augimo apžvalgą (balsavimas)

Pranešimas dėl dalyvavimo rengiant 2012 m. metinę augimo apžvalgą [2011/2319(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0048)


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Pervenche Berès - A7-0011/2012

Iva Zanicchi, Kay Swinburne, Salvatore Iacolino, Licia Ronzulli, Francesco De Angelis, Daniel Hannan, Mario Pirillo, Charles Tannock ir Kinga Gál

Rekomendacija: Czesław Adam Siekierski - A7-0032/2012

Ana Miranda, Philippe Juvin, Kay Swinburne, Jim Higgins, Iva Zanicchi, Vincenzo Iovine, Salvatore Caronna, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Silvia Costa, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Peter Jahr, Sari Essayah, Diane Dodds, Salvatore Iacolino, Adam Bielan, Daniel Hannan, Marian Harkin, Charles Tannock, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Czesław Adam Siekierski

Rekomendacija: Gunnar Hökmark - A7-0019/2012

Kay Swinburne, Janusz Władysław Zemke, Hermann Winkler, Zoltán Bagó, Charles Tannock ir Emma McClarkin

Pranešimas: James Nicholson - A7-0262/2011

Antonello Antinoro, Ana Miranda, Kay Swinburne, Jim Higgins, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Marian Harkin ir Charles Tannock

Galimybės leisti stabilumo obligacijas - B7-0016/2012

Peter Jahr, Mario Pirillo, Bendt Bendtsen, Marian Harkin, Daniel Hannan, Diane Dodds, David Campbell Bannerman ir Martin Kastler

Pranešimas: Marije Cornelissen - A7-0021/2012

Horst Schnellhardt, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Joseph Cuschieri, Elena Băsescu, Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds ir Emma McClarkin

Pranešimas: Jean-Paul Gauzès - A7-0018/2012

Krišjānis Kariņš, Kay Swinburne ir Janusz Władysław Zemke


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.10 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Ekonominė krizė, augimas ir užimtumas (diskusijos)

Italijos Respublikos ministrų tarybos pirmininko Mario Monti pareiškimas: Ekonominė krizė, augimas ir užimtumas

Mario Monti (Italijos Respublikos ministrų tarybos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Francesco Enrico Speroni EFD frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Bruno Gollnisch.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Mario Monti.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

13. Padėtis Sirijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje

Villy Søvndal (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Nirj Deva pateiktą klausimą, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Franz Obermayr, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake ir Malika Benarab-Attou.

PIRMININKAVO: Georgios PAPASTAMKOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin ir Monica Luisa Macovei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds ir Andreas Mölzer.

Kalbėjo Villy Søvndal.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon ir Carmen Romero López S&D frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2012/2543(RSP)) (B7-0069/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek ir Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu dėl Sirijos (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012);

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano ir Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu dėl padėties Sirijoje (2012/2543(RSP)) (B7-0074/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 02 16 protokolo 8.9 punktas.


14. 19-asis JT Žmogaus teisių tarybos posėdis Ženevoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: 19-asis JT Žmogaus teisių tarybos posėdis Ženevoje

Villy Søvndal (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton vardu (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai).

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu, Richard Howitt S&D frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Nicole Sinclaire pateiktą klausimą, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Frank Vanhecke EFD frakcijos vardu, Othmar Karas, nepriklausomas Parlamento narys Andreas Mölzer, Joanna Senyszyn, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Marek Henryk Migalski pateiktą klausimą, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake ir Michael Cashman.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo Villy Søvndal.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro ir Elisabeth Jeggle PPE frakcijos vardu, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes ir Pino Arlacchi S&D frakcijos vardu, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu dėl Parlamento pozicijos dėl JT Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 02 16 protokolo 8.10 punktas.


15. 2013 m. biudžeto gairės. Kiti skirsniai, išskyrus su Komisija susijusį skirsnį (diskusijos)

Pranešimas dėl 2013 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių, I skirsnis – Europos Parlamentas, II skirsnis – Taryba, IV skirsnis – Teisingumo Teismas, V skirsnis – Audito Rūmai, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, VII skirsnis – Regionų komitetas, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [2012/2001(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Derek Vaughan pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Edit Herczog S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Richard Ashworth ECR frakcijos vardu, Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Angelika Werthmann, Salvador Garriga Polledo, Vladimír Maňka, Carl Haglund, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Lucas Hartong, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Ashley Fox, Barbara Matera, Göran Färm, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Seán Kelly, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Rübig pateiktą klausimą, Wojciech Michał Olejniczak, Paweł Robert Kowal.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Jan Kozłowski, João Ferreira, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire ir Paul Rübig.

Kalbėjo: Nicole Sinclaire dėl procedūrų „prašau žodžio“ ir „pakėlus mėlynąją kortelę“.

Kalbėjo Derek Vaughan.

Kalbėjo Gerben-Jan Gerbrandy, jis atkreipė dėmesį į tai, kad diskutuojant dėl biudžeto klausimų posėdyje nedalyvavo atitinkamų Parlamento politinių organų atstovai.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 02 16 protokolo 8.2 punktas.


(Posėdis sustabdytas 20.05 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Alexander ALVARO
Pirmininko pavaduotojas

16. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo PPE, S&D, ECR, EFD frakcijų ir nepriklausomų Parlamento narių sekretoriato prašymus dėl šių paskyrimų:

EMPL komitetas: Emer Costello

Delegacija ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba: Gino Trematerra vietoj Salvatore Tatarella

Delegacija ryšiams su Izraeliu: Salvatore Tatarella vietoj Andreas Schwab

Delegacija ryšiams su Indija: Andreas Schwab vietoj Gino Trematerra, Anthea McIntyre

Delegacija ryšiams su Iranu: Oreste Rossi vietoj Bastiaan Belder

Delegacija ryšiams su Japonija: Oreste Rossi nebėra tikrasis delegacijos narys.

Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu: Juozas Imbrasas nebėra tikrasis delegacijos narys.

Delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Martin Ehrenhauser nebėra tikrasis delegacijos narys

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


17. Aklųjų galimybės skaityti knygas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000006/2012), kurį pateikė Erminia Mazzoni Peticijų komiteto vardu Komisijai: Aklųjų galimybės skaityti knygas (B7-0030/2012)

Erminia Mazzoni pateikė žodinį klausimą.

Michel Barnier (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Elena Băsescu PPE frakcijos vardu, Michael Cashman S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, Heinz K. Becker, Phil Prendergast, Luigi Berlinguer ir Vilija Blinkevičiūtė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ádám Kósa, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Lichtenberger, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Peter Jahr, Raül Romeva i Rueda ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo Michel Barnier.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Erminia Mazzoni Peticijų komiteto vardu Peticija Nr. 0924/2011 dėl galimybės akliesiems naudotis knygomis ir kitais spaudiniais, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Dan Pescod Europos aklųjų sąjungos (EBU) ir Karališkojo nacionalinio aklųjų instituto (RNIB) vardu (2011/2894(RSP)) (B7-0062/2012)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 02 16 protokolo 8.11 punktas.


18. Indėlių garantijų sistemos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija) [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] Pranešėjas: Peter Simon (A7-0225/2011)

Peter Simon pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Zuzana Roithová (IMCO komiteto nuomonės referentas), Dimitar Stoyanov (JURI komiteto nuomonės referentas), Burkhard Balz PPE frakcijos vardu, Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, ir Kay Swinburne, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Sven Giegold pateiktą klausimą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Peter Simon.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 02 16 protokolo 8.1 punktas.


19. Trečiųjų šalių teisės aktai ir ES duomenų apsaugos įstatymai (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000315/2011), kurį pateikė Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis, Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev ir Giommaria Uggias ALDE frakcijos vardu Komisijai: Trečiųjų šalių teisės aktų tarpvalstybinis poveikis ir ES duomenų apsaugos įstatymai (B7-0025/2012);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000318/2011), kurį pateikė Cornelia Ernst, Miguel Portas ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Trečiųjų šalių teisės aktų tarpvalstybinis poveikis ir ES duomenų apsaugos įstatymai (B7-0026/2012);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000326/2011), kurį pateikė Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Trečiųjų šalių teisės aktų tarpvalstybinis poveikis ir ES duomenų apsaugos įstatymai (B7-0028/2012);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu(O-000022/2012), kurį pateikė Simon Busuttil, Manfred Weber ir Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu Komisijai: Trečiųjų šalių teisės aktų tarpvalstybinis poveikis ir ES duomenų apsaugos teisės aktai (B7-0035/2012).

Sophia in 't Veld, Marisa Matias, Jan Philipp Albrecht ir Simon Busuttil pateikė žodinius klausimus

Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) atsakė į žodinius klausimus.

Kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu, Dimitrios Droutsas S&D frakcijos vardu, Véronique Mathieu ir Sophia in 't Veld.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Phil Prendergast, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău ir Kay Swinburne.

Kalbėjo Viviane Reding.

Diskusijos baigtos.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 481.354 OJJE).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.00 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika