Indekss 
Protokols
PDF 230kWORD 182k
Trešdiena, 2012. gada 15. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 4.Gatavošanās Eiropadomes 2012. gada 1.–2. marta sanāksmei (debates)
 5.Nodarbinātības un sociālie aspekti 2012. gada izaugsmes pētījumā - Ieguldījums 2012. gada izaugsmes pētījumā - Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (debates)
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Nodarbinātības un sociālie aspekti 2012. gada izaugsmes pētījumā - Ieguldījums 2012. gada izaugsmes pētījumā - Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (debašu turpinājums)
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice un Šengenas acquis *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.2.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.3.Pārtikas izdalīšana vistrūcīgākajām personām Savienībā ***II (balsošana)
  
8.4.Radiofrekvenču spektra politika ***II (balsošana)
  
8.5.Līgumattiecības piena un piena produktu nozarē ***I (balsošana)
  
8.6.Reglamenta 48. panta 2. punkta grozīšana attiecībā uz patstāvīgajiem ziņojumiem (balsošana)
  
8.7.Stabilitātes obligāciju ieviešanas iespējamība (balsošana)
  
8.8.Nodarbinātības un sociālie aspekti 2012. gada izaugsmes pētījumā (balsošana)
  
8.9.Ieguldījums 2012. gada izaugsmes pētījumā (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Ekonomikas krīze, izaugsme un nodarbinātība (debates)
 13.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 14.Cilvēktiesību padomes 19. sesija Ženēvā (debates)
 15.Pamatnostādnes attiecībā uz 2013. gada budžetu - citas iedaļas, kas neattiecas uz Komisiju (debates)
 16.Komiteju un delegāciju sastāvs
 17.Neredzīgo personu piekļuve grāmatām (debates)
 18.Noguldījumu garantiju sistēmas ***I (debates)
 19.Trešo valstu tiesību akti un ES datu aizsardzības tiesību akti (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/.., ar ko attiecībā uz datu prasību un definīciju atjaunināšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - termiņš: 04/05/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: ECON

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/.. (XXX), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamiem klopiralīda, dimetomorfa, fenpirazamīna, folpeta un pendimetalīna atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - termiņš: 01/05/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/.., ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - termiņš: 10/05/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums: ENVI, EMPL

- Komisijas Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 658/2007 par finansiāliem sodiem, pārkāpjot noteiktus pienākumus saistībā ar tirdzniecības atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - termiņš: 07/05/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/.. par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - termiņš: 09/05/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE


3. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

Komisijas Deleģētais lēmums (3.2.2012), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/42/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru - C(2012)445 - termiņš: 3.4.2012.

nodots: TRAN

nosūtīts zināšanai: IMCO

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. …/.. (7.2.2012), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādes noteiktām maksām kredītreitingu aģentūrām – C(2012)582 - termiņš 7.5.2012.

nodots: ECON

Komisijas Deleģētais lēmums (8.2.2012), ar kuru attiecībā uz Sīriju groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 1080/2011/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju zaudējumiem saistībā ar aizdevumiem un aizdevumu garantijām projektiem ārpus Savienības un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 633/2009/EK - C(2012)615 - termiņš: 8.4.2012.

nodots: BUDG

nosūtīts zināšanai: AFET


4. Gatavošanās Eiropadomes 2012. gada 1.–2. marta sanāksmei (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes 2012. gada 1.–2. marta sanāksmei.

Nicolai Wammen (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ashley Fox, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan ECR grupas vārdā, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, Francisco Sosa Wagner, pie grupām nepiederošs deputāts, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Markus Ferber, kurš uz to atbildēja, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Georgios Toussas, kurš uz to atbildēja, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela un Marietta Giannakou.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira un Sylvana Rapti.

Uzstājās Maroš Šefčovič un Nicolai Wammen.

Uzstājās Robert Goebbels, lai uzdotu jautājumu Maroš Šefčovič (sēdes vadītājs norādīja, ka viņš saņems rakstisku atbildi).

Debates tika slēgtas.


5. Nodarbinātības un sociālie aspekti 2012. gada izaugsmes pētījumā - Ieguldījums 2012. gada izaugsmes pētījumā - Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (debates)

Ziņojums par sociālajiem un nodarbinātības aspektiem izaugsmes pētījumā par 2012. gadu [2011/2320(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Marije Cornelissen (A7-0021/2012).

Ziņojums par ieguldījumu 2012. gada izaugsmes pētījumā [2011/2319(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Pervenche Berès (A7-0011/2012).

Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès un Pervenche Berès iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Margrethe Vestager (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja).

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās László Andor (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jan Kozłowski PPE grupas vārdā, Elisa Ferreira S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alejandro Cercas, Milan Cabrnoch ECR grupas vārdā, Mara Bizzotto EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Csaba Őry, Sergio Gaetano Cofferati un Sylvie Goulard.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Tarja Cronberg, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Philippe Boulland, Sylvana Rapti, Roberts Zīle, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Regina Bastos, Zita Gurmai un Thomas Mann.

(Debašu beigas skatīt 2012. gada 15. februāra protokola 7. punktā.)


6. Parlamenta sastāvs

Īrijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Emer Costello ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Proinsias De Rossa vietā, sākot ar 2012. gada 15. februāri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Emer Costello pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


7. Nodarbinātības un sociālie aspekti 2012. gada izaugsmes pētījumā - Ieguldījums 2012. gada izaugsmes pētījumā - Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (debašu turpinājums)

(Debašu sākumu skatīt 2012. gada 15. februāra protokola 5. punktā.)

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru un Diogo Feio.

Uzstājās László Andor (Komisijas loceklis), Margrethe Vestager (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès un Pervenche Berès.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 15. februāra protokola 8.8. punkts, 2012. gada 15. februāra protokola 8.9. punkts un 2012. gada 15. februāra protokola 8.2. punkts.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Evelyn Regner par zilās kartītes procedūru.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice un Šengenas acquis *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Islandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Šveices Konfederāciju par šo valstu līdzdalību to komiteju darbā, kuras palīdz Eiropas Komisijai īstenot izpildvaru attiecībā uz Šengenas acquis īstenošanu, piemērošanu un pilnveidošanu [07763/2010 - C7-0272/2011- 2009/0168(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0040).

Parlaments deva piekrišanu vienošanās noslēgšanai.


8.2. Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Pervenche Berès (A7-0011/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0041).


8.3. Pārtikas izdalīšana vistrūcīgākajām personām Savienībā ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz pārtikas izdalīšanu vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Uzstājās Pervenche Berès pirms balsošanas, prasot izklāstīt Komisijas nostāju attiecībā uz šo programmu, un László Andor (Komisijas loceklis), kas iepazīstināja ar šo nostāju.

Pasludināts par apstiprinātu (P7_TA(2012)0042).


8.4. Radiofrekvenču spektra politika ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas daudzgadu programmu [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P7_TA(2012)0043).


8.5. Līgumattiecības piena un piena produktu nozarē ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz līgumattiecībām piena un piena produktu nozarē [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: James Nicholson (A7-0262/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0044).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0044).


8.6. Reglamenta 48. panta 2. punkta grozīšana attiecībā uz patstāvīgajiem ziņojumiem (balsošana)

Ziņojums par Parlamenta Reglamenta 48. panta 2. punkta grozīšanu attiecībā uz patstāvīgajiem ziņojumiem [2011/2168(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011).

(Kvalificēts vairākums vajadzīgs grozījumu pieņemšanai, vienkāršs vairākums vajadzīgs lēmuma priekšlikuma pieņemšanai.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0045).


8.7. Stabilitātes obligāciju ieviešanas iespējamība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0016/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0046).


8.8. Nodarbinātības un sociālie aspekti 2012. gada izaugsmes pētījumā (balsošana)

Ziņojums par sociālajiem un nodarbinātības aspektiem izaugsmes pētījumā par 2012. gadu [2011/2320(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Marije Cornelissen (A7-0021/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0047).


8.9. Ieguldījums 2012. gada izaugsmes pētījumā (balsošana)

Ziņojums par ieguldījumu 2012. gada izaugsmes pētījumā [2011/2319(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0048).


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Pervenche Berès ziņojums - A7-0011/2012

Iva Zanicchi, Kay Swinburne, Salvatore Iacolino, Licia Ronzulli, Francesco De Angelis, Daniel Hannan, Mario Pirillo, Charles Tannock un Kinga Gál

Czesław Adam Siekierski ieteikums - A7-0032/2012

Ana Miranda, Philippe Juvin, Kay Swinburne, Jim Higgins, Iva Zanicchi, Vincenzo Iovine, Salvatore Caronna, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Silvia Costa, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Peter Jahr, Sari Essayah, Diane Dodds, Salvatore Iacolino, Adam Bielan, Daniel Hannan, Marian Harkin, Charles Tannock, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė un Czesław Adam Siekierski

Gunnar Hökmark ieteikums - A7-0019/2012

Kay Swinburne, Janusz Władysław Zemke, Hermann Winkler, Zoltán Bagó, Charles Tannock un Emma McClarkin

James Nicholson ziņojums - A7-0262/2011

Antonello Antinoro, Ana Miranda, Kay Swinburne, Jim Higgins, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Marian Harkin un Charles Tannock

Stabilitātes obligāciju ieviešanas iespējamība - B7-0016/2012

Peter Jahr, Mario Pirillo, Bendt Bendtsen, Marian Harkin, Daniel Hannan, Diane Dodds, David Campbell Bannerman un Martin Kastler

Marije Cornelissen ziņojums - A7-0021/2012

Horst Schnellhardt, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Joseph Cuschieri, Elena Băsescu, Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds un Emma McClarkin

Jean-Paul Gauzès ziņojums - A7-0018/2012

Krišjānis Kariņš, Kay Swinburne un Janusz Władysław Zemke


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.10 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Ekonomikas krīze, izaugsme un nodarbinātība (debates)

Itālijas Republikas Ministru padomes priekšsēdētāja Mario Monti paziņojums: Ekonomikas krīze, izaugsme un nodarbinātība.

Mario Monti (Itālijas Republikas Ministru padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Martin Callanan ECR grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā un Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Mario Monti.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

13. Stāvoklis Sīrijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā.

Villy Søvndal (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton vārdā.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nirj Deva, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake un Malika Benarab-Attou.

SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin un Monica Luisa Macovei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds un Andreas Mölzer.

Uzstājās Villy Søvndal.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon un Carmen Romero López S&D grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2012/2543(RSP)) (B7-0069/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek un Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā - par Sīriju (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012);

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano un Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2012/2543(RSP)) (B7-0074/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 16. februāra protokola 8.9. punkts.


14. Cilvēktiesību padomes 19. sesija Ženēvā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Cilvēktiesību padomes 19. sesija Ženēvā.

Villy Søvndal (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton vārdā.

SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Frank Vanhecke EFD grupas vārdā, Othmar Karas, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Joanna Senyszyn, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Henryk Migalski, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake un Michael Cashman.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Villy Søvndal.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro un Elisabeth Jeggle PPE grupas vārdā, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes un Pino Arlacchi S&D grupas vārdā, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā - par Parlamenta nostāju attiecībā uz ANO Cilvēktiesību padomes 19. sesiju (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 16. februāra protokola 8.10. punkts.


15. Pamatnostādnes attiecībā uz 2013. gada budžetu - citas iedaļas, kas neattiecas uz Komisiju (debates)

Ziņojums par 2013. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm, I iedaļa — Eiropas Parlaments, II iedaļa — Padome, IV iedaļa — Tiesa, V iedaļa — Revīzijas palāta, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, VII iedaļa — Reģionu komiteja, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests [2012/2001(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Derek Vaughan (A7-0030/2012).

Derek Vaughan iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Edit Herczog S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Richard Ashworth ECR grupas vārdā, Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, Angelika Werthmann, pie grupām nepiederoša deputāte, Salvador Garriga Polledo, Vladimír Maňka, Carl Haglund, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Lucas Hartong, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Ashley Fox, Barbara Matera, Göran Färm, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Seán Kelly, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak un Paweł Robert Kowal.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Jan Kozłowski, João Ferreira, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire un Paul Rübig.

Uzstājās Nicole Sinclaire par brīvā mikrofona un zilās kartītes procedūrām.

Uzstājās Derek Vaughan.

Uzstājās Gerben-Jan Gerbrandy par Parlamenta attiecīgo politisko struktūrvienību pārstāvju nepiedalīšanos debatēs par budžetu (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 16. februāra protokola 8.2. punkts.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.05 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Alexander ALVARO
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE, S&D, ECR, EFD grupu un NI sekretariāta pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

EMPL komiteja: Emer Costello.

Delegācija attiecībām ar Palestīniešu likumdošanas padomi: Gino Trematerra aizstāj Salvatore Tatarella.

Delegācija attiecībām ar Izraēlu: Salvatore Tatarella aizstāj Andreas Schwab.

Delegācija attiecībām ar Indiju: Andreas Schwab aizstāj Gino Trematerra, Anthea McIntyre.

Delegācija attiecībām ar Irānu: Oreste Rossi aizstāj Bastiaan Belder.

Delegācija attiecībām ar Japānu: Oreste Rossi vairs nav pilntiesīgais delegācijas loceklis.

Delegācija attiecībām ar Korejas pussalu: Juozas Imbrasas vairs nav pilntiesīgais delegācijas loceklis.

Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā: Martin Ehrenhauser vairs nav pilntiesīgais delegācijas loceklis.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


17. Neredzīgo personu piekļuve grāmatām (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000006/2012) un kuru uzdeva Erminia Mazzoni Lūgumrakstu komitejas vārdā Komisijai: Neredzīgo personu piekļuve grāmatām (B7-0030/2012).

Erminia Mazzoni izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Michel Barnier (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās Elena Băsescu PPE grupas vārdā, Michael Cashman S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā, Heinz K. Becker, Phil Prendergast, Luigi Berlinguer un Vilija Blinkevičiūtė.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ádám Kósa, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Lichtenberger, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Peter Jahr, Raül Romeva i Rueda un Angelika Werthmann.

Uzstājās Michel Barnier.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Erminia Mazzoni Lūgumrakstu komitejas vārdā - par Lūgumrakstu Nr. 0924/2011, ko Eiropas Neredzīgo savienības (EBU)/ Karaliskā nacionālā neredzīgo cilvēku institūta (RNIB) vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Dan Pescod, par neredzīgu cilvēku piekļuvi grāmatām un citai drukātai produkcijai (2011/2894(RSP)) (B7-0062/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 16. februāra pielikuma 8.11. punkts.


18. Noguldījumu garantiju sistēmas ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noguldījumu garantiju sistēmām (pārstrādāta redakcija) [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] Referents: Peter Simon (A7-0225/2011).

Peter Simon iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Zuzana Roithová (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Dimitar Stoyanov (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Burkhard Balz PPE grupas vārdā, Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā un Kay Swinburne, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sven Giegold.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Michel Barnier un Peter Simon.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 16. februāra protokola 8.1. punkts.


19. Trešo valstu tiesību akti un ES datu aizsardzības tiesību akti (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000315/2011) un kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis, Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev un Giommaria Uggias ALDE grupas vārdā Komisijai: Trešo valstu tiesību aktu eksteritoriāla ietekme un ES datu aizsardzības tiesību akti (B7-0025/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000318/2011) un kuru uzdeva Cornelia Ernst, Miguel Portas un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Trešo valstu tiesību aktu eksteritoriāla ietekme un ES datu aizsardzības tiesību akti (B7-0026/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000326/2011) un kuru uzdeva Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Trešo valstu tiesību aktu eksteritoriālā ietekme un ES datu aizsardzības tiesību akti (B7-0028/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski(O-000022/2012) un kuru uzdeva Simon Busuttil, Manfred Weber un Jean-Paul Gauzès PPE grupas vārdā Komisijai: Trešo valstu tiesību aktu eksteritoriāla ietekme un ES datu aizsardzības tiesību akti (B7-0035/2012).

Sophia in 't Veld, Marisa Matias, Jan Philipp Albrecht un Simon Busuttil izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) atbildēja uz mutiskajiem jautājumiem.

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, Dimitrios Droutsas S&D grupas vārdā, Véronique Mathieu un Sophia in 't Veld.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Phil Prendergast, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău un Kay Swinburne.

Uzstājās Viviane Reding.

Debates tika slēgtas.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 481.354 OJJE).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika