Indeks 
Protokół
PDF 233kWORD 185k
Środa, 15 lutego 2012 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 4.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (1-2 marca 2012 r.) (debata)
 5.Zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2012 r. - Wkład do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r. - Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (debata)
 6.Skład Parlamentu
 7.Zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2012 r. - Wkład do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r. - Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (ciąg dalszy debaty)
 8.Głosowanie
  
8.1.Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria a dorobek Schengen *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *(art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii ***II (głosowanie)
  
8.4.Polityka w zakresie widma radiowego ***II (głosowanie)
  
8.5.Stosunki umowne w sektorze mleka i przetworów mlecznych ***I (głosowanie)
  
8.6.Zmiana art. 48 ust. 2 Regulaminu Parlamentu dotyczącego sprawozdań z własnej inicjatywy (głosowanie)
  
8.7.Możliwość wprowadzenia obligacji stabilnościowych (głosowanie)
  
8.8.Zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2012 r. (głosowanie)
  
8.9.Wkład do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r. (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Kryzys gospodarczy, wzrost i zatrudnienie (debata)
 13.Sytuacja w Syrii (debata)
 14.19. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (debata)
 15.Wytyczne dla budżetu na rok 2013 - sekcje inne niż Komisja (debata)
 16.Skład komisji i delegacji
 17.Dostęp osób niewidomych do książek (debata)
 18.Systemy gwarancji depozytów ***I (debata)
 19.Prawodawstwa krajów trzecich a przepisy prawne UE w zakresie ochrony danych (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - termin: 04/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: ECON

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości klopyralidu, dimetomorfu, fenpyrazaminy, folpetu i pendimetaliny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - termin: 01/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/…zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - termin: 10/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO
opinia: ENVI, EMPL

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 658/2007 dotyczące kar finansowych nakładanych za naruszenie pewnych obowiązków w związku z pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu wydawanymi na podstawie rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - termin: 07/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp do wody (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - termin: 09/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE


3. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

Decyzja delegowana Komisji z dnia 3.2.2012 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską - C(2012)445 - termin: 3.4.2012

odesłana komisja przedm. właśc.: TRAN

tytułem informacji: IMCO

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… z dnia 7.2.2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od agencji ratingowych - C(2012)582 - termin: 7.5.2012

odesłane komisja przedm. właśc.: ECON

Decyzja delegowana Komisji z dnia 8.2.2012 r. zmieniająca załącznik III do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2011/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Unii oraz uchylenia decyzji nr 633/2009/WE w odniesieniu do Syrii - C(2012)615 - termin: 8.4.2012

odesłana komisja przedm. właśc.: BUDG

tytułem informacji: AFET


4. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (1-2 marca 2012 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (1-2 marca 2012 r.)

Nicolai Wammen (urzędujący przewodniczący Rady) i Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Ashley Fox, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Josepha Daula, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Markusowi Ferberowi, na które ten odpowiedział, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Georgiosowi Toussasowi, na które ten odpowiedział, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela i Marietta Giannakou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira i Sylvana Rapti.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i Nicolai Wammen.

Głos zabrał Robert Goebbels, aby zadać pytanie Marošowi Šefčoviciowi (Przewodniczący poinformował go, że otrzyma odpowiedź na piśmie).

Debata została zamknięta.


5. Zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2012 r. - Wkład do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r. - Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (debata)

Sprawozdanie w sprawie zatrudnienia i aspektów społecznych w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2012 r. [2011/2320(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Sprawozdanie w sprawie wkładu do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r. [2011/2319(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès i Pervenche Berès przedstawili sprawozdania.

Głos zabrała Margrethe Vestager (urzędująca przewodnicząca Rady).

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Głos zabrali: Jan Kozłowski w imieniu grupy PPE, Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Alejandra Cercasa, Milan Cabrnoch w imieniu grupy ECR, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Csaba Őry, Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati i Sylvie Goulard.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Tarja Cronberg, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Philippe Boulland, Sylvana Rapti, Roberts Zīle, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Regina Bastos, Zita Gurmai i Thomas Mann.

(Końca debaty dotyczy pkt 7 protokołu z dnia 15.2.2012 r.).


6. Skład Parlamentu

Właściwe organy irlandzkie powiadomiły o powołaniu Emer Costello w miejsce Proinsiasa De Rossy na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 15 lutego 2012 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Emer Costello bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


7. Zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2012 r. - Wkład do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r. - Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (ciąg dalszy debaty)

(Początku debaty dotyczy pkt 5 protokołu z dnia 15.2.2012).

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru i Diogo Feio.

Głos zabrali: László Andor (członek Komisji), Margrethe Vestager (urzędująca przewodnicząca Rady), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès i Pervenche Berès.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 15.2.2012, pkt 8.9 protokołu z dnia 15.2.2012 i pkt 8.2 protokołu z dnia 15.2.2012.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Evelyn Regner w sprawie procedury niebieskiej kartki.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria a dorobek Schengen *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Uzgodnień między Unią Europejską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii oraz Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału tych państw w pracach komitetów wspierających Komisję Europejską w sprawowaniu jej kompetencji wykonawczych w odniesieniu do wprowadzania w życie, stosowania i rozwoju dorobku Schengen [07763/2010 - C7-0272/2011- 2009/0168(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0040)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie uzgodnień.


8.2. Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *(art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0041)


8.3. Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dystrybucji produktów żywnościowych wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

STANOWISKO RADY

Głos zabrali: Pervenche Berès, przed rozpoczęciem głosowania, aby poznać stanowisko Rady dotyczące tego programu, i László Andor (członek Komisji), aby przedstawić to stanowisko.

Ogłoszono zatwierdzenie (P7_TA(2012)0042)


8.4. Polityka w zakresie widma radiowego ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P7_TA(2012)0043)


8.5. Stosunki umowne w sektorze mleka i przetworów mlecznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: James Nicholson (A7-0262/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0044)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0044)


8.6. Zmiana art. 48 ust. 2 Regulaminu Parlamentu dotyczącego sprawozdań z własnej inicjatywy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian w art. 48 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącym sprawozdań z własnej inicjatywy [2011/2168(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

(Większość kwalifikowana wymagana do przyjęcia poprawek, zwykła większość wymagana do przyjęcia decyzji)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0045)


8.7. Możliwość wprowadzenia obligacji stabilnościowych (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0016/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0046)


8.8. Zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2012 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zatrudnienia i aspektów społecznych w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2012 r. [2011/2320(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0047)


8.9. Wkład do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wkładu do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r. [2011/2319(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0048)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Pervenche Berès - A7-0011/2012

Iva Zanicchi, Kay Swinburne, Salvatore Iacolino, Licia Ronzulli, Francesco De Angelis, Daniel Hannan, Mario Pirillo, Charles Tannock i Kinga Gál

Zalecenie Czesława Adama Siekierskiego - A7-0032/2012

Ana Miranda, Philippe Juvin, Kay Swinburne, Jim Higgins, Iva Zanicchi, Vincenzo Iovine, Salvatore Caronna, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Silvia Costa, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Peter Jahr, Sari Essayah, Diane Dodds, Salvatore Iacolino, Adam Bielan, Daniel Hannan, Marian Harkin, Charles Tannock, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė i Czesław Adam Siekierski

Zalecenie Gunnara Hökmarka - A7-0019/2012

Kay Swinburne, Janusz Władysław Zemke, Hermann Winkler, Zoltán Bagó, Charles Tannock i Emma McClarkin

Sprawozdanie Jamesa Nicholsona - A7-0262/2011

Antonello Antinoro, Ana Miranda, Kay Swinburne, Jim Higgins, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Marian Harkin i Charles Tannock

Możliwość wprowadzenia obligacji stabilnościowych - B7-0016/2012

Peter Jahr, Mario Pirillo, Bendt Bendtsen, Marian Harkin, Daniel Hannan, Diane Dodds, David Campbell Bannerman i Martin Kastler

Sprawozdanie Marije Cornelissen - A7-0021/2012

Horst Schnellhardt, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Joseph Cuschieri, Elena Băsescu, Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds i Emma McClarkin

Sprawozdanie Jean-Paula Gauzèsa - A7-0018/2012

Krišjānis Kariņš, Kay Swinburne i Janusz Władysław Zemke


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.10 i wznowione o 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Kryzys gospodarczy, wzrost i zatrudnienie (debata)

Oświadczenie Maria Montiego, prezesa Rady Ministrów Republiki Włoskiej: Kryzys gospodarczy, wzrost i zatrudnienie

Mario Monti (prezes Rady Ministrów Republiki Włoskiej) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD i Bruno Gollnisch niezrzeszony.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Mario Monti.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

13. Sytuacja w Syrii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii

Villy Søvndal (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Nirja Devę, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake i Malika Benarab-Attou.

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin i Monica Luisa Macovei.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali następujący posłowie: Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds i Andreas Mölzer.

Głos zabrał Villy Søvndal.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Syrii (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon i Carmen Romero López w imieniu grupy S&D,w sprawie sytuacji w Syrii (2012/2543(RSP)) (B7-0069/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Syrii (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE,w sprawie Syrii (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012);

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin i Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Syrii (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano i Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Syrii (2012/2543(RSP)) (B7-0074/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 16.2.2012.


14. 19. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: 19. sesja Rady Praw Człowieka ONZ

Villy Søvndal (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Frank Vanhecke w imieniu grupy EFD, Othmar Karas, Andreas Mölzer niezrzeszony, Joanna Senyszyn, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Marka Henryka Migalskiego, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake i Michael Cashman.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrał Villy Søvndal.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro i Elisabeth Jeggle w imieniu grupy PPE, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie stanowiska Parlamentu na 19. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 16.2.2012.


15. Wytyczne dla budżetu na rok 2013 - sekcje inne niż Komisja (debata)

Sprawozdanie w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2013, sekcja 1 – Parlament Europejski, sekcja 2 – Rada, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, sekcja 7 – Komitet Regionów, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [2012/2001(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Derek Vaughan przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Edit Herczog w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Angelika Werthmann niezrzeszona, Salvador Garriga Polledo, Vladimír Maňka, Carl Haglund, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Lucas Hartong, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Ashley Fox, Barbara Matera, Göran Färm, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Seán Kelly, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Wojciech Michał Olejniczak i Paweł Robert Kowal.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Jan Kozłowski, João Ferreira, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire i Paul Rübig.

Głos zabrała Nicole Sinclaire w sprawie procedury pytań z sali i niebieskiej kartki.

Głos zabrał Derek Vaughan.

Głos zabrał Gerben-Jan Gerbrandy w sprawie nieobecności przedstawicieli zainteresowanych organów politycznych Parlamentu w czasie debaty budżetowej (Przewodniczący odnotował tę uwagę).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 16.2.2012.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 20.05 i wznowione o godz. 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO
Wiceprzewodniczący

16. Skład komisji i delegacji

Na ręce przewodniczącego wpłynęły od grup PPE, S&D, ECR i EFD oraz od sekretariatu posłów niezrzeszonych następujące wnioski o mianowanie:

komisja EMPL: Emer Costello

Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną: Gino Trematerra zamiast Salvatore Tatarelli

Delegacja do spraw stosunków z Izraelem: Salvatore Tatarella zamiast Andreasa Schwaba

Delegacja do spraw stosunków z Indiami: Andreas Schwab zamiast Gino Trematerry, Anthea McIntyre

Delegacja do spraw stosunków z Iranem: Oreste Rossi zamiast Bastiaana Beldera

Delegacja do spraw stosunków z Japonią: Oreste Rossi przestał być członkiem

Delegacja ds. stosunków z Półwyspem Koreańskim: Juozas Imbrasas przestał być członkiem

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Martin Ehrenhauser przestał być członkiem

Nominacje te zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


17. Dostęp osób niewidomych do książek (debata)

Pytanie ustne (O-000006/2012), które zadała Erminia Mazzoni, w imieniu Komisji Petycji, do Komisji: Dostęp osób niewidomych do książek (B7-0030/2012)

Erminia Mazzoni zadała pytanie ustne.

Michel Barnier (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, Michael Cashman w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Heinz K. Becker, Phil Prendergast, Luigi Berlinguer i Vilija Blinkevičiūtė.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ádám Kósa, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Lichtenberger, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Peter Jahr, Raül Romeva i Rueda i Angelika Werthmann.

Głos zabrał Michel Barnier.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Erminia Mazzoni, w imieniu Komisja Petycji, w sprawie petycji 0924/2011, którą złożył Dan Pescod (Wielka Brytania) w imieniu Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) i Królewskiego Narodowego Instytutu Niewidomych (RNIB), w sprawie dostępu osób niewidomych do książek i innych materiałów drukowanych (2011/2894(RSP)) (B7-0062/2012)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 16.2.2012.


18. Systemy gwarancji depozytów ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona) [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] Sprawozdawca: Peter Simon (A7-0225/2011)

Peter Simon przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Zuzana Roithová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Dimitar Stoyanov (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD i Kay Swinburne, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Svena Giegolda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Elena Băsescu i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrali: Michel Barnier i Peter Simon.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 16.2.2012.


19. Prawodawstwa krajów trzecich a przepisy prawne UE w zakresie ochrony danych (debata)

Pytanie ustne (O-000315/2011), które zadali: Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis, Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev i Giommaria Uggias, w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Prawodawstwa krajów trzecich o oddziaływaniu eksterytorialnym a przepisy prawne UE w zakresie ochrony danych (B7-0025/2012);

Pytanie ustne (O-000318/2011), które zadali Cornelia Ernst, Miguel Portas i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Prawodawstwa krajów trzecich o oddziaływaniu eksterytorialnym a przepisy prawne UE w zakresie ochrony danych (B7-0026/2012);

Pytanie ustne (O-000326/2011), które zadali Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Ustawodawstwa krajów trzecich o oddziaływaniu eksterytorialnym a przepisy prawne UE w zakresie ochrony danych (B7-0028/2012);

Pytanie ustne(O-000022/2012), które zadali Simon Busuttil, Manfred Weber i Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE, do Komisji: Prawodawstwa krajów trzecich o oddziaływaniu eksterytorialnym a przepisy prawne UE w zakresie ochrony danych (B7-0035/2012).

Sophia in 't Veld, Marisa Matias, Jan Philipp Albrecht i Simon Busuttil zadali pytania ustne.

Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) odpowiedziała na pytania ustne.

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, Dimitrios Droutsas w imieniu grupy S&D, Véronique Mathieu i Sophia in 't Veld.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Phil Prendergast, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău i Kay Swinburne.

Głos zabrała Viviane Reding.

Debata została zamknięta.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 481.354 OJJE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności