Kazalo 
Zapisnik
PDF 221kWORD 178k
Sreda, 15. februar 2012 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)
 3.Delegirani akti (člen 87a poslovnika)
 4.Priprava zasedanja Evropskega sveta (1. - 2. marec 2012) (razprava)
 5.Zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti 2012 - Prispevek k letnemu pregledu rasti 2012 - Smernice za politike zaposlovanja držav članic (razprava)
 6.Sestava Parlamenta
 7.Zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti 2012 - Prispevek k letnemu pregledu rasti 2012 - Smernice za politike zaposlovanja držav članic (nadaljevanje razprave)
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica ter schengenski pravni red *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Smernice za politike zaposlovanja držav članic *(člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji ***II (glasovanje)
  
8.4.Politika radijskega spektra ***II (glasovanje)
  
8.5.Pogodbena razmerja v sektorju mleka in mlečnih izdelkov ***I (glasovanje)
  
8.6.Sprememba člena 48(2) o samoiniciativnih poročilih (glasovanje)
  
8.7.Izvedljivost uvedbe obveznic za stabilnost (glasovanje)
  
8.8.Zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti 2012 (glasovanje)
  
8.9.Prispevek k letnemu pregledu rasti 2012 (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Gospodarska kriza, rast in zaposlovanje (razprava)
 13.Razmere v Siriji (razprava)
 14.Devetnajsto zasedanje sveta OZN za človekove pravice (razprava)
 15.Smernice za proračun za leto 2013: drugi oddelki (razen Komisije) (razprava)
 16.Sestava odborov in delegacij
 17.Dostop slepih do knjig (razprava)
 18.Sistemi zajamčenih vlog ***I (razprava)
 19.Zakonodaja tretjih držav in zakonodaja EU o varstvu osebnih podatkov (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s posodobitvijo zahtev za podatke in opredelitev (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - rok: 04/05/2012)
posredovano pristojni: INTA
mnenje: ECON

- Uredba Komisije (EU) št. …/… z dne XXX o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klopiralid, dimetomorf, fenpirazamin, folpet in pendimetalin v ali na nekaterih proizvodih (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - rok: 01/05/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) št. …/…o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - rok: 10/05/2012)
posredovano pristojni: IMCO
mnenje: ENVI, EMPL

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 658/2007 o denarnih kaznih za kršitev nekaterih obveznosti v zvezi z dovoljenji za promet, izdanimi v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - rok: 07/05/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo vodnih črpalk (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - rok: 09/05/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE


3. Delegirani akti (člen 87a poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

Delegirani sklep Komisije z dne 3. 2. 2012 o spremembi Direktive 2009/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju - C(2012)445 – rok: 3. 4. 2012

poslano pristojnemu odboru: TRAN

v vednost: IMCO

Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/... z dne 7. 2. 2012 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami in taksami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava bonitetnim agencijam - C(2012)582 : rok: 7. 5. 2012

posredovano pristojnemu odboru: ECON

Delegirani sklep Komisije z dne 8. 2. 2012 o spremembi Priloge III k Sklepu št.1080/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za posojila za projekte zunaj Unije in o razveljavitvi Sklepa št. 633/2009/ES v zvezi s Sirijo - C(2012)615 - rok: 8. 4. 2012

posredovano pristojnemu odboru: BUDG

v vednost: AFET


4. Priprava zasedanja Evropskega sveta (1. - 2. marec 2012) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprava zasedanja Evropskega sveta (1. - 2. marec 2012)

Nicolai Wammen (predsedujoči Svetu) in Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ashley Fox, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan v imenu skupine ECR, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje na katerega je odgovoril Markus Ferber, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje na katerega je odgovoril Georgios Toussas, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela in Marietta Giannakou.

Po postopku "catch the eye" so govorili Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira in Sylvana Rapti.

Govorila sta Maroš Šefčovič in Nicolai Wammen.

Govoril je Robert Goebbels, ki je zastavil vprašanje Marošu Šefčoviču (predsednik mu je sporočil, da bo prejel pisni odgovor).

Razprava se je zaključila.


5. Zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti 2012 - Prispevek k letnemu pregledu rasti 2012 - Smernice za politike zaposlovanja držav članic (razprava)

Poročilo o zaposlovanju in socialnih vidikih v letnem pregledu rasti 2012 [2011/2320(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Poročilo o prispevku k letnemu pregledu rasti 2012 [2011/2319(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès in Pervenche Berès so predstavili svoja poročila

Govorila je Margrethe Vestager (predsedujoča Svetu).

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Govoril je László Andor (član Komisije).

Govorili so Jan Kozłowski v imenu skupine PPE, Elisa Ferreira v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alejandro Cercas, Milan Cabrnoch v imenu skupine ECR, Mara Bizzotto v imenu skupine EFD, Franz Obermayr samostojni poslanec, Csaba Őry, Sergio Gaetano Cofferati in Sylvie Goulard.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Tarja Cronberg, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Philippe Boulland, Sylvana Rapti, Roberts Zīle, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Regina Bastos, Zita Gurmai in Thomas Mann.

(Za konec razprave glej točko 7 zapisnika z dne 15. 2. 2012).


6. Sestava Parlamenta

Pristojni irski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Proinsiasa De Rosse za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Emer Costello z začetkom veljavnosti od 15. februarja 2012.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) poslovnika poslanka Emer Costello polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


7. Zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti 2012 - Prispevek k letnemu pregledu rasti 2012 - Smernice za politike zaposlovanja držav članic (nadaljevanje razprave)

(Za začetek razprave glej točko 5 zapisnika z dne 15. 2. 2012).

Po postopku "catch the eye" so govorili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru in Diogo Feio.

Govorili so László Andor (član Komisije), Margrethe Vestager (predsedujoča Svetu), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès in Pervenche Berès.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 15.2.2012, točka 8.9 zapisnika z dne 15.2.2012 in točka 8.2 zapisnika z dne 15.2.2012.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorila je Evelyn Regner o postopku "modrega kartončka".


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica ter schengenski pravni red *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Dogovora v imenu Unije med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo, Kneževino Lihtenštajn, Kraljevino Norveško in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju teh držav pri delu odborov, ki Evropski komisiji pomagajo pri izvajanju njenih izvršilnih pristojnosti v zvezi z izvajanjem, uporabo in razvojem schengenskega pravnega reda [07763/2010 - C7-0272/2011- 2009/0168(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0040)

Parlament je odobril sklenitev dogovora.


8.2. Smernice za politike zaposlovanja držav članic *(člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0041)


8.3. Razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 1234/2007 glede razdeljevanja prehrambnih proizvodov najbolj ogroženim osebam v Uniji [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

STALIŠČE SVETA

Govorila sta Pervenche Berès, pred glasovanjem, ki je hotela izvedeti stališče Komisije glede tega programa in László Andor (član Komisije), ki je sporočil to stališče.

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2012)0042)


8.4. Politika radijskega spektra ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2012)0043)


8.5. Pogodbena razmerja v sektorju mleka in mlečnih izdelkov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka in mlečnih izdelkov [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: James Nicholson (A7-0262/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0044)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0044)


8.6. Sprememba člena 48(2) o samoiniciativnih poročilih (glasovanje)

Poročilo o spremembi člena 48(2) Poslovnika Parlamenta o samoiniciativnih poročilih [2011/2168(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

(zahtevana kvalificirana večina za sprejetje predlogov sprememb, zahtevana navadna večina za sprejetje sklepov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0045)


8.7. Izvedljivost uvedbe obveznic za stabilnost (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0016/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0046)


8.8. Zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti 2012 (glasovanje)

Poročilo o zaposlovanju in socialnih vidikih v letnem pregledu rasti 2012 [2011/2320(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0047)


8.9. Prispevek k letnemu pregledu rasti 2012 (glasovanje)

Poročilo o prispevku k letnemu pregledu rasti 2012 [2011/2319(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0048)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Pervenche Berès - A7-0011/2012

Iva Zanicchi, Kay Swinburne, Salvatore Iacolino, Licia Ronzulli, Francesco De Angelis, Daniel Hannan, Mario Pirillo, Charles Tannock in Kinga Gál

Priporočilo: Czesław Adam Siekierski - A7-0032/2012

Ana Miranda, Philippe Juvin, Kay Swinburne, Jim Higgins, Iva Zanicchi, Vincenzo Iovine, Salvatore Caronna, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Silvia Costa, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Peter Jahr, Sari Essayah, Diane Dodds, Salvatore Iacolino, Adam Bielan, Daniel Hannan, Marian Harkin, Charles Tannock, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė in Czesław Adam Siekierski

Priporočilo: Gunnar Hökmark - A7-0019/2012

Kay Swinburne, Janusz Władysław Zemke, Hermann Winkler, Zoltán Bagó, Charles Tannock in Emma McClarkin

Poročilo: James Nicholson - A7-0262/2011

Antonello Antinoro, Ana Miranda, Kay Swinburne, Jim Higgins, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Marian Harkin in Charles Tannock

Izvedljivost uvedbe obveznic za stabilnost - B7-0016/2012

Peter Jahr, Mario Pirillo, Bendt Bendtsen, Marian Harkin, Daniel Hannan, Diane Dodds, David Campbell Bannerman in Martin Kastler

Poročilo: Marije Cornelissen - A7-0021/2012

Horst Schnellhardt, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Joseph Cuschieri, Elena Băsescu, Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds in Emma McClarkin

Poročilo: Jean-Paul Gauzès - A7-0018/2012

Krišjānis Kariņš, Kay Swinburne in Janusz Władysław Zemke


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.10, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Gospodarska kriza, rast in zaposlovanje (razprava)

Izjava Maria Montija, predsednika vlade Italijanske republike: Gospodarska kriza, rast in zaposlovanje

Mario Monti (predsednik vlade Italijanske republike) je podal izjavo.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Martin Callanan v imenu skupine ECR, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD, in Bruno Gollnisch samostojni poslanec.

Govorila sta Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Mario Monti.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

13. Razmere v Siriji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Siriji

Villy Søvndal (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Véronique De Keyser v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nirj Deva, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Franz Obermayr samostojni poslanec, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake in Malika Benarab-Attou.

PREDSEDSTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredsednik

Govorili so Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin in Monica Luisa Macovei.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds in Andreas Mölzer.

Govoril je Villy Søvndal.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o razmerah v Siriji (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon in Carmen Romero López v imenu skupine S&D o razmerah v Siriji (2012/2543(RSP)) (B7-0069/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek in Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v imenu skupine PPE o razmerah v Siriji (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek in Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE o Siriji (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012);

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin in Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Siriji (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano in Antonyia Parvanova v imenu skupine ALDE o razmerah v Siriji (2012/2543 (RSP)) (B7-0074/2012).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 16.2.2012.


14. Devetnajsto zasedanje sveta OZN za človekove pravice (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Devetnajsto zasedanje sveta OZN za človekove pravice

Villy Søvndal (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

Govorili so Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Frank Vanhecke v imenu skupine EFD, Othmar Karas, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Joanna Senyszyn, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Henryk Migalski, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake in Michael Cashman.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška in Andrew Henry William Brons.

Govoril je Villy Søvndal.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro in Elisabeth Jeggle v imenu skupine PPE, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes in Pino Arlacchi v imenu skupine S&D, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, k stališču Parlamenta o zasedanju Sveta ZN za človekove pravice (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 16.2.2012.


15. Smernice za proračun za leto 2013: drugi oddelki (razen Komisije) (razprava)

Poročilo o smernicah za proračunski postopek za leto 2013, oddelek I – Evropski parlament, oddelek II – Svet, oddelek IV – Sodišče, oddelek V – Računsko sodišče, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor, oddelek VII – Odbor regij, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [2012/2001(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Derek Vaughan je predstavil poročilo.

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Edit Herczog v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Richard Ashworth v imenu skupine ECR, Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, Angelika Werthmann samostojna poslanka, Salvador Garriga Polledo, Vladimír Maňka, Carl Haglund, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Lucas Hartong, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Ashley Fox, Barbara Matera, Göran Färm, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Seán Kelly, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak in Paweł Robert Kowal.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Jan Kozłowski, João Ferreira, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire, Paul Rübig.

Govorila je Nicole Sinclaire o postopku "catch the eye" in o postopku "modrega kartončka".

Govoril je Derek Vaughan.

Govoril je Gerben-Jan Gerbrandy o neprisotnosti zadevnih političnih organov Parlamenta med razpravo o proračunu (predsednik je to vzel na znanje).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika z dne 16.2.2012.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.05, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Alexander ALVARO
podpredsednik

16. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE, S&D, ECR, EFD in sekretariata NI prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor EMPL: Emer Costello

Delegacija za odnose s Palestinskim zakonodajnim svetom: Gino Trematerra namesto Salvatoreja Tatarelle

Delegacija za odnose z Izraelom: Salvatore Tatarella namesto Andreasa Schwaba

Delegacija za odnose z Indijo: Andreas Schwab namesto Gina Trematerre, Anthee McIntyre

Delegacija za odnose z Iranom: Oreste Rossi namesto Bastiaana Belderja

Delegacija za odnose z Japonsko: Oreste Rossi ni več član

Delegacija za odnose s Korejskim polotokom: Juozas Imbrasas ni več član

Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: Martin Ehrenhauser ni več član

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


17. Dostop slepih do knjig (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000006/2012), ki ga je postavila Erminia Mazzoni v imenu Odbora za peticije Komisiji: Dostop slepih do knjig (B7-0030/2012)

Erminia Mazzoni je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Michel Barnier (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Elena Băsescu v imenu skupine PPE, Michael Cashman v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Claudio Morganti v imenu skupine EFD, Heinz K. Becker, Phil Prendergast, Luigi Berlinguer in Vilija Blinkevičiūtė.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ádám Kósa, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Lichtenberger, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Peter Jahr, Raül Romeva i Rueda in Angelika Werthmann.

Govoril je Michel Barnier.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Erminia Mazzoni v imenu Odbora za peticije o peticiji št. 0924/2011 vlagatelja Dana Pescoda (britanskega državljana) v imenu Evropske zveze slepih/Kraljevega državnega inštituta za slepe o dostopu slepih do knjig in drugega tiskanega gradiva (2011/2894(RSP)) (B7-0062/2012)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 16.2.2012.


18. Sistemi zajamčenih vlog ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sistemih zajamčenih vlog (prenovitev) [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] Poročevalec: Peter Simon (A7-0225/2011)

Peter Simon je predstavil poročilo.

Govoril je Michel Barnier (član Komisije).

Govorili so Zuzana Roithová (pripravljalka mnenja odbora IMCO), Dimitar Stoyanov (pripravljalec mnenja odbora JURI), Burkhard Balz v imenu skupine PPE, Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Vicky Ford v imenu skupine ECR, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, in Kay Swinburne, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sven Giegold.

Po postopku "catch the eye" sta govorili Elena Băsescu in Silvia-Adriana Ţicău.

Govorila sta Michel Barnier in Peter Simon.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 16.2.2012.


19. Zakonodaja tretjih držav in zakonodaja EU o varstvu osebnih podatkov (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000315/2011), ki so ga postavili Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis, Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev in Giommaria Uggias v imenu skupine ALDE Komisiji: Zunajozemeljski učinek zakonodaje tretjih držav in zakonodaja EU o varstvu osebnih podatkov (B7-0025/2012);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000318/2011), ki so ga postavili Cornelia Ernst, Miguel Portas in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Zunajozemeljski učinek zakonodaje tretjih držav in zakonodaja EU o varstvu osebnih podatkov (B7-0026/2012);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000326/2011), ki so ga predstavili Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE Komisiji: Čezmejni učinki zakonodaje tretjih držav in zakonodaja EU o varstvu podatkov (B7-0028/2012);

Vprašanje za ustni odgovor(O-000022/2012), ki so ga postavili Simon Busuttil, Manfred Weber in Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE Komisiji: Ekstrateritorialni učinek zakonodaje tretjih držav in zakonodaja EU o varstvu podatkov (B7-0035/2012).

Sophia in 't Veld, Marisa Matias, Jan Philipp Albrecht in Simon Busuttil so predstavili vprašanja za ustni odgovor.

Viviane Reding (podpredsednica Komisije) je odgovorila na vprašanja za ustni odgovor.

Govorili so Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine PPE, Dimitrios Droutsas v imenu skupine S&D, Véronique Mathieu in Sophia in 't Veld.

Po postopku "catch the eye" so govorili Phil Prendergast, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău in Kay Swinburne.

Govorila je Viviane Reding.

Razprava se je zaključila.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 481.354 OJJE).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov