Index 
Protokoll
PDF 228kWORD 161k
Onsdagen den 15 februari 2012 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 4.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 1−2 mars 2012) (debatt)
 5.Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012 - Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012 - Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (debatt)
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012 - Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012 - Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (fortsättning på debatten)
 8.Omröstning
  
8.1.Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz och Schengenregelverket *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen ***II (omröstning)
  
8.4.Radiospektrumpolitik ***II (omröstning)
  
8.5.Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ***I (omröstning)
  
8.6.Ändring av artikel 48.2 om initiativbetänkanden (omröstning)
  
8.7.Möjligheten att införa stabilitetsobligationer (omröstning)
  
8.8.Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012 (omröstning)
  
8.9.Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012 (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Ekonomisk kris, tillväxt och sysselsättning (debatt)
 13.Situationen i Syrien (debatt)
 14.19:e sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève (debatt)
 15.Riktlinjerna för 2013 års budget – Övriga avsnitt (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Blinda personers tillgång till böcker (debatt)
 18.Insättningsgarantisystem ***I (debatt)
 19.Lagstiftning i tredjeländer och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller uppdatering av uppgiftskrav och definitioner (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - tidsfrist: 04/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: ECON

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för klopyralid, dimetomorf, fenpyrazamin, folpet och pendimetalin i eller på vissa produkter (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - tidsfrist: 01/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - tidsfrist: 10/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: ENVI, EMPL

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 658/2007 om ekonomiska sanktioner vid åsidosättande av vissa åligganden som fastställts i samband med godkännanden för försäljning som beviljats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - tidsfrist: 07/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för vattenpumpar (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - tidsfrist: 09/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE


3. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

Kommissionens delegerade beslut av den 3.2.2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss - C(2012)445 - tidsfrist: 3.4.2012

ansvarigt utskott: TRAN

för information: IMCO

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/... av den 7.2.2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av kreditvärderingsinstitut – C(2012)582 tidsfrist: 7.5.2012

ansvarigt utskott: ECON

Kommissonens delegerade beslut av den 8.2.2012 om ändring av bilaga III i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1080/2011/EU av den 25 oktober 2011 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför unionen och om upphävande av beslut nr 633/2009/EG beträffande Syrien - C(2012)615 - tidsfrist: 8.4.2012

ansvarigt utskott: BUDG

för information: AFET


4. Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 1−2 mars 2012) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 1−2 mars 2012)

Nicolai Wammen (rådets tjänstgörande ordförande) och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ashley Fox, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, som ställde en fråga ("blått kort") till Markus Ferber, som besvarade frågan, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, som ställde en fråga ("blått kort") till Georgios Toussas, som besvarade frågan, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela och Marietta Giannakou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira och Sylvana Rapti.

Talare: Maroš Šefčovič och Nicolai Wammen.

Talare: Robert Goebbels ställde en fråga till Maroš Šefčovič (talmannen meddelade att han skulle få ett skriftligt svar).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


5. Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012 - Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012 - Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (debatt)

Betänkande om sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012 [2011/2320(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Betänkande om bidraget till den årliga tillväxtöversikten 2012 [2011/2319(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès och Pervenche Berès redogjorde för sina betänkanden

Talare: Margrethe Vestager (rådets tjänstgörande ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Jan Kozłowski för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alejandro Cercas, Milan Cabrnoch för ECR-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Csaba Őry, Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati och Sylvie Goulard.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Tarja Cronberg, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Philippe Boulland, Sylvana Rapti, Roberts Zīle, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Regina Bastos, Zita Gurmai och Thomas Mann.

(Avslutning på debatten: se punkt 7 i protokollet av den 15.2.2012).


6. Parlamentets sammansättning

De behöriga myndigheterna i Irland hade meddelat att Emer Costello utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Proinsias De Rossa med verkan från och med den 15 februari 2012.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Emer Costello, fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


7. Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012 - Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012 - Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (fortsättning på debatten)

(Inledning på debatten: se punkt 5 i protokollet av den 15.2.2012).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru och Diogo Feio.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen), Margrethe Vestager (rådets tjänstgörande ordförande), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès och Pervenche Berès.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 15.2.2012, punkt 8.9 i protokollet av den 15.2.2012 och punkt 8.2 i protokollet av den 15.2.2012.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Evelyn Regner uttalade sig om förfarandet med ”blått kort”.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


8.1. Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz och Schengenregelverket *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om att på unionens vägnar ingå avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet om dessa länders deltagande i arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter i samband med genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket [07763/2010 - C7-0272/2011- 2009/0168(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0040)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


8.2. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0041)


8.3. Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 1234/2007 vad gäller utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Talare: Pervenche Berès, som före omröstningen frågade efter kommissionens ståndpunkt om detta program, och László Andor (ledamot av kommissionen), som redogjorde för kommissionens ståndpunkt.

Förklarades godkänt (P7_TA(2012)0042)


8.4. Radiospektrumpolitik ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P7_TA(2012)0043)


8.5. Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: James Nicholson (A7-0262/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0044)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0044)


8.6. Ändring av artikel 48.2 om initiativbetänkanden (omröstning)

Betänkande om att ändra artikel 48.2 i Europaparlamentets arbetsordning om initiativbetänkanden [2011/2168(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av ändringsförslagen; enkel majoritet erfordrades för antagande av beslutet)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2012)0045)


8.7. Möjligheten att införa stabilitetsobligationer (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0016/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0046)


8.8. Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012 (omröstning)

Betänkande om sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012 [2011/2320(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0047)


8.9. Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012 (omröstning)

Betänkande om bidraget till den årliga tillväxtöversikten 2012 [2011/2319(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0048)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Pervenche Berès - A7-0011/2012

Iva Zanicchi, Kay Swinburne, Salvatore Iacolino, Licia Ronzulli, Francesco De Angelis, Daniel Hannan, Mario Pirillo, Charles Tannock och Kinga Gál

Rekommendation Czesław Adam Siekierski - A7-0032/2012

Ana Miranda, Philippe Juvin, Kay Swinburne, Jim Higgins, Iva Zanicchi, Vincenzo Iovine, Salvatore Caronna, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Silvia Costa, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Peter Jahr, Sari Essayah, Diane Dodds, Salvatore Iacolino, Adam Bielan, Daniel Hannan, Marian Harkin, Charles Tannock, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė och Czesław Adam Siekierski

Rekommendation Gunnar Hökmark - A7-0019/2012

Kay Swinburne, Janusz Władysław Zemke, Hermann Winkler, Zoltán Bagó, Charles Tannock och Emma McClarkin

Betänkande James Nicholson - A7-0262/2011

Antonello Antinoro, Ana Miranda, Kay Swinburne, Jim Higgins, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Marian Harkin och Charles Tannock

Möjligheten att införa stabilitetsobligationer - B7-0016/2012

Peter Jahr, Mario Pirillo, Bendt Bendtsen, Marian Harkin, Daniel Hannan, Diane Dodds, David Campbell Bannerman och Martin Kastler

Betänkande Marije Cornelissen - A7-0021/2012

Horst Schnellhardt, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Joseph Cuschieri, Elena Băsescu, Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds och Emma McClarkin

Betänkande Jean-Paul Gauzès - A7-0018/2012

Krišjānis Kariņš, Kay Swinburne och Janusz Władysław Zemke


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.10 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Ekonomisk kris, tillväxt och sysselsättning (debatt)

Uttalande av Italiens premiärminister Mario Monti: Ekonomisk kris, tillväxt och sysselsättning

Mario Monti (Italiens premiärminister) gjorde ett uttalande.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Martin Callanan för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, och Bruno Gollnisch, grupplös.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Mario Monti.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

13. Situationen i Syrien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien

Villy Søvndal (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nirj Deva, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake och Malika Benarab-Attou.

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman

Talare: Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin och Monica Luisa Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds och Andreas Mölzer.

Talare: Villy Søvndal.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen, om situationen i Syrien (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon och Carmen Romero López för S&D-gruppen, om situationen i Syrien (2012/2543(RSP) (B7-0069/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen, om situationen i Syrien (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, om Syrien (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012);

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin och Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Syrien (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano och Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, om situationen i Syrien (2012/2543(RSP)) (B7-0074/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 16.2.2012.


14. 19:e sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: 19:e sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève

Villy Søvndal (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

Talare: Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Frank Vanhecke för EFD-gruppen, Othmar Karas, Andreas Mölzer, grupplös, Joanna Senyszyn, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Henryk Migalski, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake och Michael Cashman.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška och Andrew Henry William Brons.

Talare: Villy Søvndal.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro och Elisabeth Jeggle för PPE-gruppen, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes och Pino Arlacchi för S&D-gruppen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, om parlamentets ståndpunkt om det nittonde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 16.2.2012.


15. Riktlinjerna för 2013 års budget – Övriga avsnitt (debatt)

Betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för budgetåret 2013, avsnitt I – Europaparlamentet, avsnitt II – rådet, avsnitt IV – domstolen, avsnitt V – revisionsrätten, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, avsnitt VII – Regionkommittén, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [2012/2001(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Derek Vaughan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Edit Herczog för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, Salvador Garriga Polledo, Vladimír Maňka, Carl Haglund, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Lucas Hartong, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Ashley Fox, Barbara Matera, Göran Färm, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Seán Kelly, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak och Paweł Robert Kowal.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Jan Kozłowski, João Ferreira, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire och Paul Rübig.

Talare: Nicole Sinclaire uttalade sig om ögonkontaktsförfarandet och förfarandet med ”blått kort”.

Talare: Derek Vaughan.

Talare: Gerben-Jan Gerbrandy uppmärksammade att parlamentets berörda politiska organ inte var närvarande under budgetdiskussionen (talmannen noterade detta).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 16.2.2012.


(Sammanträdet avbröts kl. 20.05 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander ALVARO
Vice talman

16. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, S&D, ECR och EFD samt NI:s sekretariat hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet EMPL: Emer Costello

delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet: Gino Trematerra i stället för Salvatore Tatarella

delegationen för förbindelserna med Israel: Salvatore Tatarella i stället för Andreas Schwab

delegationen för förbindelserna med Indien: Andreas Schwab i stället för Gino Trematerra, Anthea McIntyre

delegationen för förbindelserna med Iran: Oreste Rossi i stället för Bastiaan Belder

delegationen för förbindelserna med Japan: Oreste Rossi var inte längre ordinarie ledamot

delegationen för förbindelserna med Koreahalvön: Juozas Imbrasas var inte längre ordinarie ledamot

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Martin Ehrenhauser var inte längre ordinarie ledamot

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


17. Blinda personers tillgång till böcker (debatt)

Muntlig fråga (O-000006/2012) från Erminia Mazzoni, för utskottet för framställningar, till kommissionen: Blinda personers tillgång till böcker (B7-0030/2012)

Erminia Mazzoni utvecklade den muntliga frågan.

Michel Barnier (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Elena Băsescu för PPE-gruppen, Michael Cashman för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Heinz K. Becker, Phil Prendergast, Luigi Berlinguer och Vilija Blinkevičiūtė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ádám Kósa, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Lichtenberger, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Peter Jahr, Raül Romeva i Rueda och Angelika Werthmann.

Talare: Michel Barnier.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Erminia Mazzoni, för utskottet för framställningar, om framställning nr 0924/2011 ingiven av Dan Pescod (brittisk medborgare) för European Blind Union/Royal National Institute of Blind People, om blinda personers tillgång till böcker och andra trycksaker (2011/2894(RSP)) (B7-0062/2012)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 16.2.2012.


18. Insättningsgarantisystem ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem (omarbetning) [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] Föredragande: Peter Simon (A7-0225/2011)

Peter Simon redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Zuzana Roithová (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Dimitar Stoyanov (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Burkhard Balz för PPE-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, och Kay Swinburne, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Giegold.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Michel Barnier och Peter Simon.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 16.2.2012.


19. Lagstiftning i tredjeländer och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd (debatt)

Muntlig fråga (O-000315/2011) från Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis, Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev och Giommaria Uggias för ALDE-gruppen, till kommissionen: Gränsöverskridande effekter av lagstiftning i tredjeland och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd (B7-0025/2012);

Muntlig fråga (O-000318/2011) från Cornelia Ernst, Miguel Portas och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Gränsöverskridande effekter av tredjeländers lagstiftning och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd (B7-0026/2012);

Muntlig fråga (O-000326/2011) från Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Gränsöverskridande effekter av lagstiftning i tredjeland och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd (B7-0028/2012);

Muntlig fråga(O-000022/2012) från Simon Busuttil, Manfred Weber och Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, till kommissionen: Gränsöverskridande effekter av lagstiftning i tredjeland och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd (B7-0035/2012).

Sophia in 't Veld, Marisa Matias, Jan Philipp Albrecht och Simon Busuttil utvecklade de muntliga frågorna.

Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, Dimitrios Droutsas för S&D-gruppen, Véronique Mathieu och Sophia in 't Veld.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Phil Prendergast, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău och Kay Swinburne.

Talare: Viviane Reding.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 481.354 OJJE).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy