Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 februari 2012 - Straatsburg

4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ITRE, ECON, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (COM(2012)0041 - C7-0030/2012 - 2012/0019(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad houdende vaststelling van een aanvullend onderzoeksprogramma voor het ITER-project (2014-2018) (COM(2011)0931 - C7-0032/2012 - 2011/0460(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG wat de geneesmiddelenbewaking betreft (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 - 2012/0025(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr.726/2004 wat de geneesmiddelenbewaking betreft (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 - 2012/0023(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Speciaal verslag 16/2011 (Kwijting 2011) - "Financiële steun van de EU voor de ontmanteling van kerncentrales in Bulgarije, Litouwen en Slowakije: resultaten en uitdagingen" (N7-0041/2012 - C7-0040/2012 - 2012/2017(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 04/2012 - Afdeling III – Commissie (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 02/2012 - Afdeling III – Commissie (N7-0043/2012 - C7-0043/2012 - 2012/2022(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de leden

2.1) ontwerpresolutie (artikel 120 van het Reglement)

- Juozas Imbrasas en Rolandas Paksas. Ontwerpresolutie over de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (B7-0096/2012)
verwezen naar ten principale: INTA
advies: DEVE, ITRE, JURI, LIBE

2.2) ontwerpaanbeveling (artikel 121 van het Reglement)

- Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie en Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie. Ontwerpaanbeveling aan de Raad over de onderhandelingen over het VN-wapenhandelsverdrag (ATT) (B7-0094/2012)
verwezen naar ten principale: AFET

Juridische mededeling - Privacybeleid