Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2505(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0052/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2012 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0054

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

8.6. Η κατάσταση στη Ρωσία (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 1 Φεβρουαρίου 2012 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.2.2012).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου 2012 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012 και B7-0060/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0052/2012

(αντικαθιστά τις B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012 και B7-0060/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska και Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi και Justas Vincas Paleckis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott και Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Werner Schulz, Barbara Lochbihler και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle και Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0054)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0059/2012 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου