Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0248(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0023/2012

Συζήτηση :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0056

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

8.7. Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0047/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012 και B7-0055/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0047/2012

(αντικαθιστά τις B7-0047/2012 και B7-0055/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Bové, Yannick Jadot και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Paul Murphy, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Τάκης Χατζηγεωργίου, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Helmut Scholz, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0047/2012

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0048/2012

(αντικαθιστά τις B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012 και B7-0054/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary και Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin και Vital Moreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Metin Kazak και George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0055)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0055/2012 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Η Cristiana Muscardini παρουσίασε προφορική τροπολογία στην παράγραφο 6, η οποία δεν κρατείται καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές στην εξέτασή της.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου