Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2542(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0089/2012

Разисквания :

PV 16/02/2012 - 13.3
CRE 16/02/2012 - 13.3

Гласувания :

PV 16/02/2012 - 14.3
CRE 16/02/2012 - 14.3

Приети текстове :

P7_TA(2012)0065

Протокол
Четвъртък, 16 февруари 2012 г. - Страсбург

14.3. Смъртното наказание в Япония (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 и B7-0093/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0088/2012

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0089/2012

(за замяна на B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 и B7-0093/2012):

внесена от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska и Bogusław Sonik, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica и Jelko Kacin, от името на групата ALDE;

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler и Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0065)

Изказвания

Giles Chichester, преди гласуването, относно процедурата на гласуване.

Правна информация - Политика за поверителност