Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2542(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0089/2012

Συζήτηση :

PV 16/02/2012 - 13.3
CRE 16/02/2012 - 13.3

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2012 - 14.3
CRE 16/02/2012 - 14.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0065

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

14.3. Θανατική ποινή στην Ιαπωνία (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 και B7-0093/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0088/2012

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0089/2012

(αντικαθιστά τις B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 και B7-0093/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Γεώργιος Σταυρακάκης, Pino Arlacchi, Tanja Fajon και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica και Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler και Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0065)

Παρεμβάσεις

Ο Giles Chichester, πριν τη ψηφοφορία, σχετικά με τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου