Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2542(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0089/2012

Debatten :

PV 16/02/2012 - 13.3
CRE 16/02/2012 - 13.3

Stemmingen :

PV 16/02/2012 - 14.3
CRE 16/02/2012 - 14.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0065

Notulen
Donderdag 16 februari 2012 - Straatsburg

14.3. Doodstraf in Japan (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 en B7-0093/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0088/2012

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0089/2012

(ter vervanging van B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 en B7-0093/2012):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica en Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie;

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler en Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie;

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0065)

Het woord werd gevoerd door:

Giles Chichester, vóór de stemming, over de stemprocedure.

Juridische mededeling - Privacybeleid