Seznam 
Zápis
PDF 244kWORD 236k
Čtvrtek, 16. února 2012 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Nedávný politický vývoj v Maďarsku (předložené návrhy usnesení)
 3.Situace v Rusku (předložené návrhy usnesení)
 4.Předložení dokumentů
 5.Právo na sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v Evropské unii (rozprava)
 6.Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu *** – Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (rozprava)
 7.Budoucnost Evropského programu monitorování Země (GMES) (rozprava)
 8.Hlasování
  
8.1.Systémy pojištění vkladů ***I (hlasování)
  
8.2.Pokyny pro rozpočtový proces na rok 2013 – oddíly jiné než Komise (hlasování)
  
8.3.Víceletý plán pro západní populaci kranase obecného (hlasování)
  
8.4.Přínos společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků (hlasování)
  
8.5.Nedávný politický vývoj v Maďarsku (hlasování)
  
8.6.Situace v Rusku (hlasování)
  
8.7.Dohoda mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu (hlasování)
  
8.8.Dohoda mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu *** (hlasování)
  
8.9.Situace v Sýrii (hlasování)
  
8.10.19. zasedání Rady OSN pro lidská práva (hlasování)
  
8.11.Dostupnost knih nevidomým (hlasování)
  
8.12.Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (hlasování)
  
8.13.Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu *** (hlasování)
  
8.14.Budoucnost Evropského programu monitorování Země (GMES) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Členství ve výborech a delegacích
 13.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
13.1.Trest smrti v Bělorusku, zejména případ Dmitrije Kanavalova a Vladzislava Kavaljova
  
13.2.Nedávný vývoj událostí v Egyptě
  
13.3.Trest smrti v Japonsku
 14.Hlasování
  
14.1.Trest smrti v Bělorusku, zejména případ Dmitrije Kanavalova a Vladzislava Kavaljova (hlasování)
  
14.2.Nedávný vývoj událostí v Egyptě (hlasování)
  
14.3.Trest smrti v Japonsku (hlasování)
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 17.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 18.Předání textů přijatých během zasedání
 19.Termíny příštích zasedání
 20.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 16. ÚNORA 2012

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Nedávný politický vývoj v Maďarsku (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Nedávný politický vývoj v Maďarsku

Rozprava se konala dne 18. ledna 2012 (bod 21 zápisu ze dne 18.1.2012).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Kinga Gál, József Szájer, Marco Scurria a Salvatore Iacolino za skupinu PPE o situaci v Maďarsku (2012/2511(RSP)) (B7-0050/2012);

- Timothy Kirkhope a Anthea McIntyre za skupinu ECR o situaci v Maďarsku (2012/2511(RSP)) (B7-0053/2012);

- Hannes Swoboda, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Csaba Sándor Tabajdi a Kinga Göncz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt, Renate Weber, Louis Michel, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland a Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Rui Tavares a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o aktuálním vývoji politické situace v Maďarsku (2012/2511(RSP)) (B7-0095/2012).

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 16.2.2012.


3. Situace v Rusku (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Rusku

Rozprava se konala dne 1. února 2012 (bod 15 zápisu ze dne 1.2.2012).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin a Mitro Repo za skupinu S&D o politické situaci v Rusku (2012/2505(RSP)) (B7-0052/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Nadezhda Neynsky, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller a Vytautas Landsbergis za skupinu PPE o nadcházejících prezidentských volbách v Rusku dne 4. března 2012 a výsledku voleb do Státní dumy dne 4. prosince 2011 (2012/2505(RSP)) (B7-0056/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle a Mirosław Piotrowski za skupinu ECR o situaci v Rusku (2012/2505(RSP)) (B7-0057/2012);

- Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff a Graham Watson za skupinu ALDE o nadcházejících prezidentských volbách v Rusku dne 4. března 2012 a výsledku parlamentních voleb do Státní dumy dne 4. prosince 2011 (2012/2505(RSP)) (B7-0058/2012);

- Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL o situaci v Rusku (2012/2505(RSP)) (B7-0059/2012);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand a Rui Tavares za skupinu Verts/ALE o nadcházejících prezidentských volbách v Rusku (2012/2505(RSP)) (B7-0060/2012).

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 16.2.2012.


4. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE, ECON, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (COM(2012)0041 - C7-0030/2012 - 2012/0019(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o přijetí doplňkového výzkumného programu pro projekt ITER (2014–2018) (COM(2011)0931 - C7-0032/2012 - 2011/0460(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č. 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Zvláštní zpráva č. 16/2011 (Udělení absolutoria za rok 2011) - „Finanční pomoc EU na vyřazování jaderných elektráren z provozu v Bulharsku, Litvě a na Slovensku: Úspěchy a výzvy“ (N7-0041/2012 - C7-0040/2012 - 2012/2017(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Návrh na převod prostředků DEC 04/2012 - Oddíl III - Komise (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 02/2012 - Oddíl III - Komise (N7-0043/2012 - C7-0043/2012 - 2012/2022(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

2) od poslanců

2.1) návrh usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Juozas Imbrasas a Rolandas Paksas: Návrh usnesení o obchodní dohodě proti padělatelství (B7-0096/2012)
předáno věcně příslušný výbor: INTA
stanovisko: DEVE, ITRE, JURI, LIBE

2.2) návrh doporučení (článek 121 jednacího řádu)

- Anneli Jäätteenmäki a Sarah Ludford za skupinu ALDE: Návrh doporučení Radě k jednání o smlouvě OSN o obchodu se zbraněmi (ATT) (B7-0094/2012)
předáno věcně příslušný výbor: AFET


5. Právo na sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v Evropské unii (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000015/2012), kterou pokládají Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE Komisi: Zelená kniha o právu na sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v Evropské unii (směrnice 2003/86/ES) (B7-0031/2012)

Michel Barnier (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Véronique Mathieu za skupinu PPE, Sylvie Guillaume za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Philip Claeys nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Cecilia Wikström, Simon Busuttil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Zofija Mazej Kukovič, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Cornelis de Jong, Mario Borghezio, Auke Zijlstra, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Judith Sargentini, Monika Hohlmeier, Monika Flašíková Beňová, Hubert Pirker, Emine Bozkurt a Salvatore Iacolino.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgios Papanikolaou, Andrew Henry William Brons, Jan Mulder, Inês Cristina Zuber a Andreas Mölzer.

Vystoupil Juan Fernando López Aguilar (autor).

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupil Michel Barnier.

Rozprava byla ukončena.


6. Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu *** – Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000024/2012), kterou pokládají Emilio Menéndez del Valle a Vital Moreira za výbor INTA Komisi: Návrh rozhodnutí Rady o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (B7-0036/2012)

Emilio Menéndez del Valle uvedl zprávu a spolu s Vitalem Moreirou (autorem) rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Michel Barnier (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Ana Gomes (navrhovatelka výboru AFET), Tokia Saïfi za skupinu PPE, Jörg Leichtfried za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Gianluca Susta, Alexandra Thein, George Sabin Cutaş a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil João Ferreira.

Vystoupili: Michel Barnier a Emilio Menéndez del Valle.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Emilio Menéndez del Valle a Vital Moreira za výbor INTA o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (2012/2519(RSP)) (B7-0061/2012)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 16.2.2012 a bod 8.13 zápisu ze dne 16.2.2012.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda


7. Budoucnost Evropského programu monitorování Země (GMES) (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000325/2011), kterou pokládá Norbert Glante za výbor ITRE Komisi: Budoucnost Evropského programu monitorování Země (GMES) (B7-0027/2012)

Michel Barnier (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupil Norbert Glante (autor).

Vystoupili: Rachida Dati za skupinu PPE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu S&D, Fiona Hall za skupinu ALDE, Jacqueline Foster za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Silvia-Adriana Ţicău, Vladimír Remek za skupinu GUE/NGL, Marian-Jean Marinescu, Vittorio Prodi, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella, Amalia Sartori a Damien Abad.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu a Petru Constantin Luhan.

Vystoupil Michel Barnier.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Norbert Glante za výbor ITRE o budoucnosti programu GMES (2012/2509(RSP)) (B7-0063/2012)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.14 zápisu ze dne 16.2.2012.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na několik minut přerušeno).


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Systémy pojištění vkladů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů [přepracované znění] [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Simon (A7-0225/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0049)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0049)


8.2. Pokyny pro rozpočtový proces na rok 2013 – oddíly jiné než Komise (hlasování)

Zpráva o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2013, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [2012/2001(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0050)


8.3. Víceletý plán pro západní populaci kranase obecného (hlasování)

Návrh usnesení B7-0064/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0051)


8.4. Přínos společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0579/2011, B7-0581/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 a B7-0067/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0579/2011

(nahrazující B7-0579/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 a B7-0067/2012):

předložen těmito poslanci:

Maria do Céu Patrão Neves za skupinu PPE,

Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann a Antolín Sánchez Presedo za skupinu S&D,

Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova a Giommaria Uggias za skupinu ALDE,

Isabella Lövin za skupinu Verts/ALE,

Marek Józef Gróbarczyk a Struan Stevenson za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2012)0052)

(Návrh usnesení B7-0581/2011 se nebere v potaz.)


8.5. Nedávný politický vývoj v Maďarsku (hlasování)

Rozprava se konala dne 18. ledna 2012 (bod 21 zápisu ze dne 18.1.2012).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 16. února 2012 (bod 2 zápisu ze dne 16.2.2012).

Návrhy usnesení B7-0050/2012, B7-0053/2012 a B7-0095/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ B7-0050/2012

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B7-0053/2012

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B7-0095/2012

přijat (P7_TA(2012)0053)

Vystoupení

Před hlasováním Gerard Batten, aby upřesnil hlasování o návrhu usnesení B7-0050/2012.


8.6. Situace v Rusku (hlasování)

Rozprava se konala dne 1. února 2012 (bod 15 zápisu ze dne 1.2.2012).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 16. února 2012 (bod 3 zápisu ze dne 16.2.2012).

Návrhy usnesení B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012 a B7-0060/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0052/2012

(nahrazující B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012 a B7-0060/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi a Justas Vincas Paleckis za skupinu S&D,

Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott a Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE,

Werner Schulz, Barbara Lochbihler a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle a Paweł Robert Kowal za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2012)0054)

(Návrh usnesení B7-0059/2012 se nebere v potaz.)


8.7. Dohoda mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0047/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012 a B7-0055/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0047/2012

(nahrazující B7-0047/2012 a B7-0055/2012):

předložen těmito poslanci:

José Bové, Yannick Jadot a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Paul Murphy, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Helmut Scholz, Kyriacos Triantaphyllides a Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B7-0047/2012

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0048/2012

(nahrazující B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012 a B7-0054/2012):

předložen těmito poslanci:

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary a Elisabeth Jeggle za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin a Vital Moreira za skupinu S&D,

Metin Kazak a George Lyon za skupinu ALDE,

Robert Sturdy za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2012)0055)

(Návrh usnesení B7-0055/2012 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Cristiana Muscardini předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 6, který nebyl vzat v potaz, jelikož se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


8.8. Dohoda mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu, o změně Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé a o nahrazení jejích protokolů č. 1, 2 a 3 včetně příloh [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: José Bové (A7-0023/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0056)

Parlament schválil uzavření dohody.

Vystoupení

José Bové (zpravodaj) před hlasováním, aby upřesnil hlasování, a po hlasování s žádostí, aby s ohledem na výsledek hlasování bylo jeho jméno staženo z tohoto doporučení.


8.9. Situace v Sýrii (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012, B7-0073/2012 a B7-0074/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0068/2012

(nahrazující B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012 a B7-0074/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Šťastný, Marco Scurria a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin a Boris Zala za skupinu S&D,

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova a Jelko Kacin za skupinu ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou a Frieda Brepoels za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Paweł Robert Kowal za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2012)0057)

(Návrh usnesení B7-0073/2012 se nebere v potaz.)


8.10. 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva (hlasování)

Návrh usnesení B7-0071/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0058)

Vystoupení

Cristian Dan Preda předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 29, který nebyl vzat v potaz, jelikož se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


8.11. Dostupnost knih nevidomým (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0062/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0059)


8.12. Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (hlasování)

Návrh usnesení B7-0061/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0060)


8.13. Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0061)

Parlament schválil uzavření úmluvy.


8.14. Budoucnost Evropského programu monitorování Země (GMES) (hlasování)

Návrh usnesení B7-0063/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0062)


PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda

9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Peter Simon - A7-0225/2011
Iva Zanicchi, Charles Tannock, Daniel Hannan, Gay Mitchell a Julie Girling

Zpráva Derek Vaughan - A7-0030/2012
Kay Swinburne, Frank Vanhecke, Charles Tannock, Daniel Hannan, Anneli Jäätteenmäki, Julie Girling, Bernd Posselt a Martin Kastler

Víceletý plán pro západní populaci kranase obecného - B7-0064/2012
Kay Swinburne, James Nicholson, Charles Tannock, Julie Girling a Seán Kelly

Přínos společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků - RC-B7-0579/2011
Kay Swinburne a James Nicholson

Nedávný politický vývoj v Maďarsku - B7-0050/2012, B7-0053/2012, B7-0095/2012
Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Adam Bielan a Bernd Posselt

Situace v Rusku - RC-B7-0052/2012
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Paul Murphy, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Eduard Kukan, James Nicholson, Charles Tannock, Adam Bielan a Bernd Posselt

Dohoda mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu - RC-B7-0047/2012, B7-0047/2012, RC-B7-0048/2012
Mitro Repo a James Nicholson

Doporučení José Bové - A7-0023/2012
Mitro Repo, Ryszard Czarnecki a Bernd Posselt

Situace v Sýrii - RC-B7-0068/2012 a 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva - B7-0071/2012
Michał Tomasz Kamiński

Situace v Sýrii - RC-B7-0068/2012
Mitro Repo, James Nicholson, Adam Bielan a Bernd Posselt

19. zasedání Rady OSN pro lidská práva - B7-0071/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Gay Mitchell a Bernd Posselt

Dostupnost knih nevidomým - B7-0062/2012
Eduard Kukan, Charles Tannock, James Nicholson a Seán Kelly

Budoucnost Evropského programu monitorování Země (GMES) - B7-0061/2012
Charles Tannock


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:40, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost skupin PPE a S&D Parlament schválil tato jmenování:

výbor LIBE: Edit Bauer

delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou: Emer Costello.


13. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 14.2.2012)


13.1. Trest smrti v Bělorusku, zejména případ Dmitrije Kanavalova a Vladzislava Kavaljova

Návrhy usnesení B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 a B7-0083/2012

Jacek Protasiewicz, Marek Henryk Migalski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Jiří Maštálka a Gerben-Jan Gerbrandy uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Peter Šťastný za skupinu PPE, Justas Vincas Paleckis za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Franz Obermayr nezařazený, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Kristiina Ojuland, Michał Tomasz Kamiński, Eduard Kukan a Adam Bielan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sari Essayah, Csaba Sógor, Michael Gahler, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 14.1 zápisu ze dne 16.2.2012.


13.2. Nedávný vývoj událostí v Egyptě

Návrhy usnesení B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 a B7-0087/2012

Bastiaan Belder, Cristian Dan Preda, Peter van Dalen, Kristian Vigenin, Rui Tavares, Jiří Maštálka a Marietje Schaake uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, Franz Obermayr nezařazený, Eija-Riitta Korhola a Sari Essayah.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu a Cristian Silviu Buşoi.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 14.2 zápisu ze dne 16.2.2012.


13.3. Trest smrti v Japonsku

Návrhy usnesení B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 a B7-0093/2012

Cristian Dan Preda, David Martin, Keith Taylor, Paul Murphy a Kristiina Ojuland uvedli návrhy usnesení.

Vystoupily: Elena Băsescu za skupinu PPE a Joanna Senyszyn za skupinu S&D.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sari Essayah, Mitro Repo, Carl Schlyter a Eija-Riitta Korhola.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 14.3 zápisu ze dne 16.2.2012.


14. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


14.1. Trest smrti v Bělorusku, zejména případ Dmitrije Kanavalova a Vladzislava Kavaljova (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 a B7-0083/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0075/2012

(nahrazující B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 a B7-0083/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari a Rovana Plumb za skupinu S&D;

Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin a Antonyia Parvanova za skupinu ALDE;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock a Marek Henryk Migalski za skupinu ECR;

Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0063)


14.2. Nedávný vývoj událostí v Egyptě (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 a B7-0087/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0079/2012

(nahrazující B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012 a B7-0087/2012):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari a Rovana Plumb za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova a Jelko Kacin za skupinu ALDE;

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR;

Bastiaan Belder a Jaroslav Paška za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2012)0064)

(Návrh usnesení B7-0086/2012 se nebere v potaz.)


14.3. Trest smrti v Japonsku (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 a B7-0093/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ B7-0088/2012

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0089/2012

(nahrazující B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 a B7-0093/2012):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska a Bogusław Sonik za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica a Jelko Kacin za skupinu ALDE;

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0065)

Vystoupení

Před hlasováním Giles Chichester k postupu hlasování.


15. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


16. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postup s přidruženými výbory

výbor ITRE

- Roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Přepracované znění) (COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD))
(stanovisko: JURI)
Postup s přidruženými výbory ITRE, IMCO
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9.2.2012)

Postoupení výborům

výbor DEVE

- Návrh zprávy s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě o způsobu a podmínkách možného založení Evropské nadace pro demokracii (EED) (2011/2245(INI))
předáno věcně příslušný výbor: AFET
stanovisko: DEVE

výbor FEMM

- Zřízení Evropského nástroje sousedství (COM(2011)0839 - C7-0492/2011 - 2011/0405(COD))
předáno věcně příslušný výbor: AFET
stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

výbor JURI

- „ERASMUS PRO VŠECHNY“ – Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD))
předáno věcně příslušný výbor: CULT
stanovisko: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, LIBE

Návrhy změn jednacího řádu (čl. 212 odst. 1 jednacího řádu)

výbor AFCO

- Výklad čl. 48 odst. 2 a článku 50 a změna článků 20 a 27 jednacího řádu Evropského parlamentu (2012/2012(REG))

- Změna článku 123 jednacího řádu týkající se písemných prohlášení (2011/2058(REG))


17. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 123 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

48

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

166

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

358

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

115

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

256

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

176

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

303

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

375

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

143

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

210

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

105

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

59

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

109

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

54

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

41


18. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


19. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 12. do 15. března 2012.


20. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:30.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí