Indeks 
Protokol
PDF 244kWORD 208k
Torsdag den 16. februar 2012 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Den seneste politiske udvikling i Ungarn (indgivne beslutningsforslag)
 3.Situationen i Rusland (indgivne beslutningsforslag)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Retten til familiesammenføring for tredjelandsstatsborgere, der bor i EU (forhandling)
 6.Regional konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse *** - Regional konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (forhandling)
 7.Fremtiden for GMES (forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Indskudsgarantiordninger (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
8.2.Prioriteringer for 2013-budgettet - Øvrige sektioner (afstemning)
  
8.3.Flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel (afstemning)
  
8.4.Den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af offentlige goder (afstemning)
  
8.5.Den seneste politiske udvikling i Ungarn (afstemning)
  
8.6.Situationen i Rusland (afstemning)
  
8.7.Aftale EU-Marokko om gensidig liberalisering for landbrugsprodukter og fiskevarer (afstemning)
  
8.8.Aftale EU-Marokko om gensidig liberalisering for landbrugsprodukter og fiskevarer *** (afstemning)
  
8.9.Situationen i Syrien (afstemning)
  
8.10.19. samling i Menneskerettighedsrådet i Genève (afstemning)
  
8.11.Blindes adgang til bøger (afstemning)
  
8.12.Regional konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (afstemning)
  
8.13.Regional konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse *** (afstemning)
  
8.14.Fremtiden for GMES (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 13.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
13.1.Dødsstraf i Hviderusland, især sagen om Dzmitry Kanavalau og Uladzislau Kavalyou
  
13.2.Egypten: den seneste udvikling
  
13.3.Dødsstraf i Japan
 14.Afstemningstid
  
14.1.Dødsstraf i Hviderusland, især sagen om Dzmitry Kanavalau og Uladzislau Kavalyou (afstemning)
  
14.2.Egypten: den seneste udvikling (afstemning)
  
14.3.Dødsstraf i Japan (afstemning)
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 17.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 18.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 19.Tidspunkt for næste mødeperiode
 20.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


PROTOKOL

TORDAG DEN 16. FEBRUAR 2012

FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Den seneste politiske udvikling i Ungarn (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den seneste politiske udvikling i Ungarn

Forhandlingen havde fundet sted den 18. januar 2012 (punkt 21 i protokollen af 18.1.2012).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Kinga Gál, József Szájer, Marco Scurria og Salvatore Iacolino for PPE-Gruppen, om situationen i Ungarn (2012/2511(RSP)) (B7-0050/2012)

- Timothy Kirkhope og Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, om situationen i Ungarn (2012/2511(RSP)) (B7-0053/2012)

- Hannes Swoboda, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Csaba Sándor Tabajdi og Kinga Göncz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt, Renate Weber, Louis Michel, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland og Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Rui Tavares og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, om den seneste politiske udvikling i Ungarn (2012/2511(RSP)) (B7-0095/2012).

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 16.2.2012.


3. Situationen i Rusland (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Rusland

Forhandlingen havde fundet sted den 1. februar 2012 (punkt 15 i protokollen af 1.2.2012).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin og Mitro Repo for S&D-Gruppen, om den politiske situation i Rusland (2012/2505(RSP)) (B7-0052/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Nadezhda Neynsky, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller og Vytautas Landsbergis for PPE-Gruppen, om det forestående præsidentvalg i Rusland den 4. marts 2012 og resultatet af valget til Dumaen den 4. december 2011 (2012/2505(RSP)) (B7-0056/2012)

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle og Mirosław Piotrowski for ECR-Gruppen, om situationen i Rusland (2012/2505(RSP)) (B7-0057/2012)

- Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff og Graham Watson for ALDE-Gruppen, om det forestående præsidentvalg i Rusland den 4. marts 2012 og resultaterne af valget til Dumaen den 4. december 2011 (2012/2505(RSP)) (B7-0058/2012)

- Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Rusland (2012/2505(RSP)) (B7-0059/2012)

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand og Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, om det kommende præsidentvalg i Rusland (2012/2505(RSP)) (B7-0060/2012).

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 16.2.2012.


4. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ITRE, ECON, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (COM(2012)0041 - C7-0030/2012 - 2012/0019(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om et supplerende forskningsprogram for ITER-projektet (2014-2018) (COM(2011)0931 - C7-0032/2012 - 2011/0460(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 - 2012/0025(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 - 2012/0023(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Særberetning nr. 16/2011 (decharge 2011) – EU’s finansielle bistand til nedlæggelse af kernekraftværker i Bulgarien, Litauen og Slovakiet: resultater og fremtidige udfordringer (N7-0041/2012 - C7-0040/2012 - 2012/2017(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 04/2012 - Sektion III - Kommissionen (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 02/2012 - Sektion III - Kommissionen (N7-0043/2012 - C7-0043/2012 - 2012/2022(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne

2.1) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Juozas Imbrasas og Rolandas Paksas. Forslag til beslutning om handelsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning (B7-0096/2012)
henvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: DEVE, ITRE, JURI, LIBE

2.2) forslag til henstilling (forretningsordenes artikel 121)

- Anneli Jäätteenmäki, for ALDE-Gruppen og Sarah Ludford for ALDE-Gruppen. Forslag til henstilling til Rådet om forhandlingerne om FN-traktaten om våbenhandel (ATT) (B7-0094/2012)
henvist til: kor. udv.: AFET


5. Retten til familiesammenføring for tredjelandsstatsborgere, der bor i EU (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000015/2012) af Juan Fernando López Aguilar, for LIBE, til Kommissionen: Grønbog om retten til familiesammenføring for tredjelandsstatsborgere, der bor i Den Europæiske Union (direktiv 2003/86/EF) (B7-0031/2012)

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Véronique Mathieu for PPE-Gruppen, Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Cecilia Wikström, Simon Busuttil, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Zofija Mazej Kukovič, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Cornelis de Jong, Mario Borghezio, Auke Zijlstra, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier, Monika Flašíková Beňová, Hubert Pirker, Emine Bozkurt og Salvatore Iacolino.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Papanikolaou, Andrew Henry William Brons, Jan Mulder, Inês Cristina Zuber og Andreas Mölzer.

Juan Fernando López Aguilar (stiller) tog ordet.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Michel Barnier tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


6. Regional konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse *** - Regional konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000024/2012) af Emilio Menéndez del Valle og Vital Moreira, for INTA, til Kommissionen: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (B7-0036/2012)

Emilio Menéndez del Valle forelagde sin betænkning og begrundede den mundtlige forespørgsel sammen med Vital Moreira (stiller).

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Ana Gomes (ordfører for udtalelse fra AFET), Tokia Saïfi for PPE-Gruppen, Jörg Leichtfried for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Gianluca Susta, Alexandra Thein, George Sabin Cutaş og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: João Ferreira.

Talere: Michel Barnier og Emilio Menéndez del Valle.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Emilio Menéndez del Valle og Vital Moreira, for INTA, om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (2012/2519(RSP)) (B7-0061/2012)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 16.2.2012 og punkt 8.13 i protokollen af 16.2.2012.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand


7. Fremtiden for GMES (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000325/2011) af Norbert Glante, for ITRE, til Kommissionen: Fremtiden for GMES (B7-0027/2012)

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Norbert Glante (stiller) tog ordet.

Talere: Rachida Dati for PPE-Gruppen, Silvia-Adriana Ţicău for S&D-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimír Remek for GUE/NGL-Gruppen, Marian-Jean Marinescu, Vittorio Prodi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella, Amalia Sartori og Damien Abad.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu og Petru Constantin Luhan.

Michel Barnier tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Norbert Glante, for ITRE, om fremtiden for GMES (2012/2509(RSP)) (B7-0063/2012)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.14 i protokollen af 16.2.2012.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Indskudsgarantiordninger (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger (omarbejdning) [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Peter Simon (A7-0225/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0049)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0049)


8.2. Prioriteringer for 2013-budgettet - Øvrige sektioner (afstemning)

Betænkning om retningslinjerne for 2013-budgetproceduren, Sektion I – Europa-Parlamentet, Sektion II – Rådet, Sektion IV – Domstolen, Sektion V – Revisionsretten, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII – Regionsudvalget, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [2012/2001(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0050)


8.3. Flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0064/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0051)


8.4. Den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af offentlige goder (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0579/2011, B7-0581/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 og B7-0067/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0579/2011

(erstatter B7-0579/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 og B7-0067/2012):

stillet af:

Maria do Céu Patrão Neves for PPE-Gruppen

Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann og Antolín Sánchez Presedo for S&D-Gruppen

Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova og Giommaria Uggias for ALDE-Gruppen

Isabella Lövin for Verts/ALE-Gruppen

Marek Józef Gróbarczyk og Struan Stevenson for ECR-Gruppen

Vedtaget (P7_TA(2012)0052)

(Forslag til beslutning B7-0581/2011 bortfaldt).


8.5. Den seneste politiske udvikling i Ungarn (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 18. januar 2012 (punkt 21 i protokollen af 18.1.2012).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 16. februar 2012 (punkt 2 i protokollen af 16.2.2012).

Forslag til beslutning B7-0050/2012, B7-0053/2012 og B7-0095/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0050/2012

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0053/2012

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0095/2012

Vedtaget (P7_TA(2012)0053)

Talere

Gerard Batten, inden afstemningen, for at give nærmere oplysninger om afstemningen om beslutningsforslag B7-0050/2012.


8.6. Situationen i Rusland (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 1. februar 2012 (punkt 15 i protokollen af 1.2.2012).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 16. februar 2012 (punkt 3 i protokollen af 16.2.2012).

Forslag til beslutning B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012 og B7-0060/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0052/2012

(erstatter B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012 og B7-0060/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska og Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė for PPE-Gruppen

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi og Justas Vincas Paleckis for S&D-Gruppen

Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott og Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen

Werner Schulz, Barbara Lochbihler og Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle og Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0054)

(Forslag til beslutning B7-0059/2012 bortfaldt).


8.7. Aftale EU-Marokko om gensidig liberalisering for landbrugsprodukter og fiskevarer (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0047/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012 og B7-0055/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0047/2012

(erstatter B7-0047/2012 og B7-0055/2012):

stillet af:

José Bové, Yannick Jadot og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen,

Paul Murphy, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Helmut Scholz, Kyriacos Triantaphyllides og Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0047/2012

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0048/2012

(erstatter B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012 og B7-0054/2012):

stillet af:

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary og Elisabeth Jeggle for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin og Vital Moreira for S&D-Gruppen

Metin Kazak og George Lyon for ALDE-Gruppen

Robert Sturdy for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0055)

(Forslag til beslutning B7-0055/2012 bortfaldt).

Talere

Cristiana Muscardini havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 6, der ikke var blevet godtaget, fordi over 40 medlemmer havde modsat sig en behandling heraf.


8.8. Aftale EU-Marokko om gensidig liberalisering for landbrugsprodukter og fiskevarer *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om gensidige liberaliseringsforanstaltninger for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer, udskiftning af protokol nr. 1, 2 og 3 og bilagene hertil og ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: José Bové (A7-0023/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0056)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Talere

José Bové (ordfører), inden afstemningen, for at give nærmere oplysninger om afstemningen, og efter afstemningen, for at anmode om, at hans navn på grund af resultatet af afstemningen blev taget af henstillingen.


8.9. Situationen i Syrien (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012, B7-0073/2012 og B7-0074/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0068/2012

(erstatter B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012 og B7-0074/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Šťastný, Marco Scurria og Elżbieta Katarzyna Łukacijewska for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin og Boris Zala for S&D-Gruppen

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova og Jelko Kacin for ALDE-Gruppen

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou og Frieda Brepoels for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki og Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0057)

(Forslag til beslutning B7-0073/2012 bortfaldt).


8.10. 19. samling i Menneskerettighedsrådet i Genève (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0071/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0058)

Talere

Cristian Dan Preda havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 29, der ikke var blevet godtaget, fordi over 40 medlemmer havde modsat sig en behandling heraf.


8.11. Blindes adgang til bøger (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0062/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0059)


8.12. Regional konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0061/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0060)


8.13. Regional konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0061)

Parlamentet godkendte indgåelsen af konventionen.


8.14. Fremtiden for GMES (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0063/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0062)


FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Peter Simon - A7-0225/2011
Iva Zanicchi, Charles Tannock, Daniel Hannan, Gay Mitchell og Julie Girling

Betænkning: Derek Vaughan - A7-0030/2012
Kay Swinburne, Frank Vanhecke, Charles Tannock, Daniel Hannan, Anneli Jäätteenmäki, Julie Girling, Bernd Posselt og Martin Kastler

Flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel - B7-0064/2012
Kay Swinburne, James Nicholson, Charles Tannock, Julie Girling og Seán Kelly

Den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af offentlige goder - RC-B7-0579/2011
Kay Swinburne og James Nicholson

Den seneste politiske udvikling i Ungarn - B7-0050/2012, B7-0053/2012, B7-0095/2012
Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Adam Bielan og Bernd Posselt

Situationen i Rusland - RC-B7-0052/2012
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Paul Murphy, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Eduard Kukan, James Nicholson, Charles Tannock, Adam Bielan og Bernd Posselt

Aftale EU-Marokko om gensidig liberalisering for landbrugsprodukter og fiskevarer - RC-B7-0047/2012, B7-0047/2012, RC-B7-0048/2012
Mitro Repo og James Nicholson

Henstilling: José Bové - A7-0023/2012
Mitro Repo, Ryszard Czarnecki og Bernd Posselt

Situationen i Syrien - RC-B7-0068/2012 og 19. samling i Menneskerettighedsrådet i Genève - B7-0071/2012
Michał Tomasz Kamiński

Situationen i Syrien - RC-B7-0068/2012
Mitro Repo, James Nicholson, Adam Bielan og Bernd Posselt

19. samling i Menneskerettighedsrådet i Genève - B7-0071/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Gay Mitchell og Bernd Posselt

Blindes adgang til bøger - B7-0062/2012
Eduard Kukan, Charles Tannock, James Nicholson og Seán Kelly

Fremtiden for GMES - B7-0061/2012
Charles Tannock


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.40 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Parlamentet godkendte efter anmodning fra PPE- og S&D-Gruppen følgende udnævnelser:

LIBE-Udvalget: Edit Bauer

Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd: Emer Costello.


13. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 14.2.2012)


13.1. Dødsstraf i Hviderusland, især sagen om Dzmitry Kanavalau og Uladzislau Kavalyou

Forslag til beslutning B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 og B7-0083/2012

Jacek Protasiewicz, Marek Henryk Migalski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Jiří Maštálka og Gerben-Jan Gerbrandy forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Peter Šťastný for PPE-Gruppen, Justas Vincas Paleckis for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Kristiina Ojuland, Michał Tomasz Kamiński, Eduard Kukan og Adam Bielan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sari Essayah, Csaba Sógor, Michael Gahler, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.1 i protokollen af 16.2.2012.


13.2. Egypten: den seneste udvikling

Forslag til beslutning B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 og B7-0087/2012

Bastiaan Belder, Cristian Dan Preda, Peter van Dalen, Kristian Vigenin, Rui Tavares, Jiří Maštálka og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Eija-Riitta Korhola og Sari Essayah.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu og Cristian Silviu Buşoi.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.2 i protokollen af 16.2.2012.


13.3. Dødsstraf i Japan

Forslag til beslutning B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 og B7-0093/2012

Cristian Dan Preda, David Martin, Keith Taylor, Paul Murphy og Kristiina Ojuland forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Elena Băsescu for PPE-Gruppen, og Joanna Senyszyn for S&D-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sari Essayah, Mitro Repo, Carl Schlyter og Eija-Riitta Korhola.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.3 i protokollen af 16.2.2012.


14. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


14.1. Dødsstraf i Hviderusland, især sagen om Dzmitry Kanavalau og Uladzislau Kavalyou (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 og B7-0083/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0075/2012

(erstatter B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 og B7-0083/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė og Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari og Rovana Plumb for S&D-Gruppen

Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin og Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock og Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen

Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0063)


14.2. Egypten: den seneste udvikling (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 og B7-0087/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0079/2012

(erstatter B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012 og B7-0087/2012):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik og Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari og Rovana Plumb for S&D-Gruppen

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova og Jelko Kacin for ALDE-Gruppen

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen

Bastiaan Belder og Jaroslav Paška for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0064)

(Forslag til beslutning B7-0086/2012 bortfaldt).


14.3. Dødsstraf i Japan (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 og B7-0093/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0088/2012

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0089/2012

(erstatter B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 og B7-0093/2012):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica og Jelko Kacin for ALDE-Gruppen

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler og Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen

Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0065)

Talere

Giles Chichester, inden afstemningen, om afstemningsproceduren.


15. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


16. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Associerede udvalg

ITRE

- Roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (Omarbejdet) (COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD))
(rådg.udv.: JURI)
Associerede udvalg ITRE, IMCO
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 09.02.2012)

Udvalgshenvisninger

DEVE

- Udkast til betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om de nærmere retningslinjer for den mulige oprettelse af en europæisk demokratifond (2011/2245(INI))
henvist til: kor.udv.: AFET
rådg.udv.: DEVE

FEMM

- Oprettelse af et europæisk naboskabsinstrument (COM(2011)0839 - C7-0492/2011 - 2011/0405(COD))
henvist til: kor.udv.: AFET
rådg.udv.: FEMM, DEVE, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

JURI

- "ERASMUS FOR ALLE" - EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD))
henvist til: kor.udv.: CULT
rådg.udv.: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, LIBE

Forslag til ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 212, stk. 1)

AFCO

- Fortolkning af artikel 48, stk. 2, og artikel 50 og ændring af artikel 20 og 27 i Europa-Parlamentets forretningsorden (2012/2012(REG))

- Ændring af forretningsordenens artikel 123 om skriftlige erkæringer (2011/2058(REG))


17. Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokument nr.

Af

Underskrifter

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

48

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

166

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

358

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

115

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

256

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

176

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

303

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

375

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

143

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

210

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

105

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

59

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

109

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

54

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

41


18. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


19. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 12. - 15. marts 2012.


20. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik