Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 241kWORD 214k
Torstai 16. helmikuuta 2012 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitys (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Venäjän tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Euroopan unionissa asuvien kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistäminen (keskustelu)
 6.Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus *** - Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus (keskustelu)
 7.Euroopan maanseurantaohjelman (GMES) tulevaisuus (keskustelu)
 8.Äänestykset
  
8.1.Talletusten vakuusjärjestelmät ***I (äänestys)
  
8.2.Vuoden 2013 talousarvion suuntaviivat - muut pääluokat (äänestys)
  
8.3.Piikkimakrillin läntisen kannan monivuotinen suunnitelma (äänestys)
  
8.4.Yhteisen kalastuspolitiikan osuus julkisten hyödykkeiden tuottamisessa (äänestys)
  
8.5.Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitys (äänestys)
  
8.6.Venäjän tilanne (äänestys)
  
8.7.EU:n ja Marokon välinen sopimus maatalous- ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä (äänestys)
  
8.8.EU:n ja Marokon välinen sopimus maatalous- ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä *** (äänestys)
  
8.9.Syyrian tilanne (äänestys)
  
8.10.YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunto (äänestys)
  
8.11.Näkövammaisten mahdollisuudet saada käyttöönsä kirjoja (äänestys)
  
8.12.Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus (äänestys)
  
8.13.Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus *** (äänestys)
  
8.14.Euroopan maanseurantaohjelman (GMES) tulevaisuus (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 13.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
13.1.Kuolemanrangaistus Valko-Venäjällä, erityisesti Dmitri Konovalovin ja Vladislav Kovaljovin tapaus
  
13.2.Egypti: viimeaikaiset tapahtumat
  
13.3.Kuolemanrangaistus Japanissa
 14.Äänestykset
  
14.1.Kuolemanrangaistus Valko-Venäjällä, erityisesti Dmitri Konovalovin ja Vladislav Kovaljovin tapaus (äänestys)
  
14.2.Egypti: viimeaikaiset tapahtumat (äänestys)
  
14.3.Kuolemanrangaistus Japanissa (äänestys)
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 17.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 18.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Jacek PROTASIEWICZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitys (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitys

Keskustelu käytiin 18. tammikuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 18.1.2012, kohta 21).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Kinga Gál, József Szájer, Marco Scurria ja Salvatore Iacolino PPE-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta (2012/2511(RSP)) (B7-0050/2012)

- Timothy Kirkhope ja Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta (2012/2511(RSP)) (B7-0053/2012)

- Hannes Swoboda, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Csaba Sándor Tabajdi ja Kinga Göncz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt, Renate Weber, Louis Michel, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland ja Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Rui Tavares ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Unkarin viimeaikaisesta poliittisesta kehityksestä (2012/2511(RSP)) (B7-0095/2012).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 8.5.


3. Venäjän tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venäjän tilanne

Keskustelu käytiin 1. helmikuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 1.2.2012, kohta 15).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta Venäjän poliittisesta tilanteesta (2012/2505(RSP)) (B7-0052/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Nadezhda Neynsky, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller ja Vytautas Landsbergis PPE-ryhmän puolesta Venäjällä 4. maaliskuuta 2012 pidettävistä presidentinvaaleista ja 4. joulukuuta 2011 pidettyjen duuman vaalien tuloksesta (2012/2505(RSP)) (B7-0056/2012)

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle ja Mirosław Piotrowski ECR-ryhmän puolesta Venäjän tilanteesta (2012/2505(RSP)) (B7-0057/2012)

- Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta Venäjällä 4. maaliskuuta 2012 pidettävistä presidentinvaaleista ja 4. joulukuuta 2011 pidettyjen duuman vaalien tuloksesta (2012/2505(RSP)) (B7-0058/2012)

- Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta Venäjän tilanteesta (2012/2505(RSP)) (B7-0059/2012)

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta Venäjän tulevista presidentinvaaleista (2012/2505(RSP)) (B7-0060/2012).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 8.6.


4. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ITRE, ECON, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 muuttamisesta (COM(2012)0041 - C7-0030/2012 - 2012/0019(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi ITER-hankkeen lisätutkimusohjelmasta (2014–2018) (COM(2011)0931 - C7-0032/2012 - 2011/0460(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 - 2012/0025(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 - 2012/0023(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Erityiskertomus nro 16/2011 (Vastuuvapaus 2011) – Ydinvoimaloiden käytöstä poistamiseen tarkoitettu EU:n taloudellinen tuki Bulgarialle, Liettualle ja Slovakialle: saavutettu edistys ja tulevat haasteet (N7-0041/2012 - C7-0040/2012 - 2012/2017(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Määrärahasiirtoesitys DEC 04/2012 - Pääluokka III – Komissio (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 02/2012 - Pääluokka III – Komissio (N7-0043/2012 - C7-0043/2012 - 2012/2022(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) jäseniltä:

2.1) päätöslauselmaehdotus (työjärjestyksen 120 artikla)

- Juozas Imbrasas ja Rolandas Paksas. Päätöslauselmaesitys väärentämisenvastaisesta kauppasopimuksesta (B7-0096/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: DEVE, ITRE, JURI, LIBE

2.2) suositusehdotus (työjärjestyksen 121 artikla)

- Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta ja Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta. Suositusehdotus neuvostolle YK:n asekauppasopimusta koskevista neuvotteluista (TCA) (B7-0094/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET


5. Euroopan unionissa asuvien kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistäminen (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000015/2012) Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Vihreä kirja Euroopan unionissa asuvien kolmansien maiden kansalaisten oikeudesta perheenyhdistämiseen (direktiivi 2003/86/EY) (B7-0031/2012)

Michel Barnier (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Véronique Mathieu PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Cecilia Wikström, Simon Busuttil, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zofija Mazej Kukovič, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Cornelis de Jong, Mario Borghezio, Auke Zijlstra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Judith Sargentini, Monika Hohlmeier, Monika Flašíková Beňová, Hubert Pirker, Emine Bozkurt ja Salvatore Iacolino.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Papanikolaou, Andrew Henry William Brons, Jan Mulder, Inês Cristina Zuber ja Andreas Mölzer.

Juan Fernando López Aguilar (laatija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


6. Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus *** - Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen tekemisestä [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

Suullinen kysymys (O-000024/2012) Emilio Menéndez del Valle ja Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Ehdotus neuvoston päätökseksi etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen tekemisestä (B7-0036/2012)

Emilio Menéndez del Valle esitteli laatimansa mietinnön ja esitteli suullisen kysymyksen yhdessä Vital Moreiran (laatija) kanssa.

Michel Barnier (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Ana Gomes (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tokia Saïfi PPE-ryhmän puolesta, Jörg Leichtfried S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Gianluca Susta, Alexandra Thein, George Sabin Cutaş ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: João Ferreira.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Emilio Menéndez del Valle.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Emilio Menéndez del Valle ja Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta ehdotuksesta neuvoston päätökseksi etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alueen alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen tekemisestä (2012/2519(RSP)) (B7-0061/2012)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 8.12 ja istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 8.13.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS


7. Euroopan maanseurantaohjelman (GMES) tulevaisuus (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000325/2011) Norbert Glante ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan maanseurantaohjelman tulevaisuus (B7-0027/2012)

Michel Barnier (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Norbert Glante (laatija) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Rachida Dati PPE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău S&D-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Silvia-Adriana Ţicău, Vladimír Remek GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marian-Jean Marinescu, Vittorio Prodi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella, Amalia Sartori ja Damien Abad.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu ja Petru Constantin Luhan.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Norbert Glante ITRE-valiokunnan puolesta Euroopan maanseurantaohjelman (GMES) tulevaisuudesta (2012/2509(RSP)) (B7-0063/2012)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 8.14.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Talletusten vakuusjärjestelmät ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmistä [uudelleenlaadittu toisinto] [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Peter Simon (A7-0225/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0049)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0049)


8.2. Vuoden 2013 talousarvion suuntaviivat - muut pääluokat (äänestys)

Mietintö vuoden 2013 talousarviomenettelyn suuntaviivoista, pääluokka I – Euroopan parlamentti, pääluokka II – Neuvosto, pääluokka IV – Tuomioistuin, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, pääluokka VII – Alueiden komitea, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [2012/2001(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0050)


8.3. Piikkimakrillin läntisen kannan monivuotinen suunnitelma (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0064/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0051)


8.4. Yhteisen kalastuspolitiikan osuus julkisten hyödykkeiden tuottamisessa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0579/2011, B7-0581/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 ja B7-0067/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0579/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0579/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 ja B7-0067/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Maria do Céu Patrão Neves PPE-ryhmän puolesta,

Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann ja Antolín Sánchez Presedo S&D-ryhmän puolesta,

Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova ja Giommaria Uggias ALDE-ryhmän puolesta,

Isabella Lövin Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Marek Józef Gróbarczyk ja Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0052)

(Päätöslauselmaesitys B7-0581/2011 raukesi.)


8.5. Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitys (äänestys)

Keskustelu käytiin 18. tammikuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 18.1.2012, kohta 21).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 16. helmikuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B7-0050/2012, B7-0053/2012 ja B7-0095/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0050/2012

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0053/2012

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0095/2012

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0053)

Puheenvuorot:

Gerard Batten ennen äänestystä esittääkseen päätöslauselmaesityksestä B7-0050/2012 toimitettua äänestystä koskevia täsmennyksiä.


8.6. Venäjän tilanne (äänestys)

Keskustelu käytiin 1. helmikuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 1.2.2012, kohta 15).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 16. helmikuuta 2012 (istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012 ja B7-0060/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0052/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012 ja B7-0060/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE-ryhmän puolesta,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi ja Justas Vincas Paleckis S&D-ryhmän puolesta,

Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott ja Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta,

Werner Schulz, Barbara Lochbihler ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle ja Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0054)

(Päätöslauselmaesitys B7-0059/2012 raukesi.)


8.7. EU:n ja Marokon välinen sopimus maatalous- ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0047/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012 ja B7-0055/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0047/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0047/2012 ja B7-0055/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Bové, Yannick Jadot ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Paul Murphy, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Helmut Scholz, Kyriacos Triantaphyllides ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0047/2012

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0048/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012 ja B7-0054/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary ja Elisabeth Jeggle PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin ja Vital Moreira S&D-ryhmän puolesta,

Metin Kazak ja George Lyon ALDE-ryhmän puolesta,

Robert Sturdy ECR-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0055)

(Päätöslauselmaesitys B7-0055/2012 raukesi.)

Puheenvuorot:

Cristiana Muscardini esitti kohtaan 6 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.


8.8. EU:n ja Marokon välinen sopimus maatalous- ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita sekä kaloja ja kalastustuotteita koskevia vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä ja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1, N:o 2 ja N:o 3 sekä niiden liitteiden korvaamista ja mainitun assosiaatiosopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: José Bové (A7-0023/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0056)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Puheenvuorot:

José Bové (esittelijä) ennen äänestystä esittääkseen äänestystä koskevia täsmennyksiä ja äänestyksen jälkeen pyytääkseen, että hänen nimensä poistetaan tästä suosituksesta äänestystuloksen johdosta.


8.9. Syyrian tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012, B7-0073/2012 ja B7-0074/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0068/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012 ja B7-0074/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Šťastný, Marco Scurria ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin ja Boris Zala S&D-ryhmän puolesta,

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova ja Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou ja Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0057)

(Päätöslauselmaesitys B7-0073/2012 raukesi.)


8.10. YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunto (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0071/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0058)

Puheenvuorot:

Cristian Dan Preda esitti 29 kohtaan suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.


8.11. Näkövammaisten mahdollisuudet saada käyttöönsä kirjoja (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0062/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0059)


8.12. Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0061/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0060)


8.13. Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen tekemisestä [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0061)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä yleissopimuksen tekemiselle.


8.14. Euroopan maanseurantaohjelman (GMES) tulevaisuus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0063/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0062)


Puhetta johti
varapuhemies Jacek PROTASIEWICZ

9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Peter Simon - A7-0225/2011
Iva Zanicchi, Charles Tannock, Daniel Hannan, Gay Mitchell ja Julie Girling

Mietintö: Derek Vaughan - A7-0030/2012
Kay Swinburne, Frank Vanhecke, Charles Tannock, Daniel Hannan, Anneli Jäätteenmäki, Julie Girling, Bernd Posselt ja Martin Kastler

Piikkimakrillin läntisen kannan monivuotinen suunnitelma - B7-0064/2012
Kay Swinburne, James Nicholson, Charles Tannock, Julie Girling ja Seán Kelly

Yhteisen kalastuspolitiikan osuus julkisten hyödykkeiden tuottamisessa - RC-B7-0579/2011
Kay Swinburne ja James Nicholson

Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitys - B7-0050/2012, B7-0053/2012, B7-0095/2012
Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Adam Bielan ja Bernd Posselt

Venäjän tilanne - RC-B7-0052/2012
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Paul Murphy, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Eduard Kukan, James Nicholson, Charles Tannock, Adam Bielan ja Bernd Posselt

EU:n ja Marokon välinen sopimus maatalous- ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä - RC-B7-0047/2012, B7-0047/2012, RC-B7-0048/2012
Mitro Repo ja James Nicholson

Suositus: José Bové - A7-0023/2012
Mitro Repo, Ryszard Czarnecki ja Bernd Posselt

Syyrian tilanne - RC-B7-0068/2012 ja YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunto - B7-0071/2012
Michał Tomasz Kamiński

Syyrian tilanne - RC-B7-0068/2012
Mitro Repo, James Nicholson, Adam Bielan ja Bernd Posselt

YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunto - B7-0071/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Gay Mitchell ja Bernd Posselt

Näkövammaisten mahdollisuudet saada käyttöönsä kirjoja - B7-0062/2012
Eduard Kukan, Charles Tannock, James Nicholson ja Seán Kelly

Euroopan maanseurantaohjelman (GMES) tulevaisuus - B7-0061/2012
Charles Tannock


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.40 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti ratifioi PPE- ja S&D-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimityksets:

LIBE-valiokunta: Edit Bauer

Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta: Emer Costello.


13. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 14.2.2012, kohta 2)


13.1. Kuolemanrangaistus Valko-Venäjällä, erityisesti Dmitri Konovalovin ja Vladislav Kovaljovin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 ja B7-0083/2012

Jacek Protasiewicz, Marek Henryk Migalski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Jiří Maštálka ja Gerben-Jan Gerbrandy esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Peter Šťastný PPE-ryhmän puolesta, Justas Vincas Paleckis S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Kristiina Ojuland, Michał Tomasz Kamiński, Eduard Kukan ja Adam Bielan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sari Essayah, Csaba Sógor, Michael Gahler, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 14.1.


13.2. Egypti: viimeaikaiset tapahtumat

Päätöslauselmaesitykset B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 ja B7-0087/2012

Bastiaan Belder, Cristian Dan Preda, Peter van Dalen, Kristian Vigenin, Rui Tavares, Jiří Maštálka ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola ja Sari Essayah.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu ja Cristian Silviu Buşoi.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 14.2.


13.3. Kuolemanrangaistus Japanissa

Päätöslauselmaesitykset B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 ja B7-0093/2012

Cristian Dan Preda, David Martin, Keith Taylor, Paul Murphy ja Kristiina Ojuland esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta ja Joanna Senyszyn S&D-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sari Essayah, Mitro Repo, Carl Schlyter ja Eija-Riitta Korhola.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 14.3.


14. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


14.1. Kuolemanrangaistus Valko-Venäjällä, erityisesti Dmitri Konovalovin ja Vladislav Kovaljovin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 ja B7-0083/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0075/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 ja B7-0083/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari ja Rovana Plumb S&D-ryhmän puolesta;

Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin ja Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Charles Tannock ja Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta;

Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0063)


14.2. Egypti: viimeaikaiset tapahtumat (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 ja B7-0087/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0079/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012 ja B7-0087/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE-ryhmän puolesta;

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari ja Rovana Plumb S&D-ryhmän puolesta;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova ja Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta;

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta;

Bastiaan Belder ja Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0064)

(Päätöslauselmaesitys B7-0086/2012 raukesi.)


14.3. Kuolemanrangaistus Japanissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 ja B7-0093/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0088/2012

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0089/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 ja B7-0093/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta;

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica ja Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta;

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler ja Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0065)

Puheenvuorot:

Giles Chichester ennen äänestystä äänestysmenettelystä.


15. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


16. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntien yhteistyömenettely

ITRE-valiokunta

- Verkkovierailut yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella (uudelleenlaatiminen) (COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD))
(lausuntoa varten: JURI)
valiokuntien yhteistyömenettely ITRE, IMCO
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.2.2012)

Valiokuntaan lähettäminen

DEVE-valiokunta

- Mietintöluonnos, johon sisältyy Euroopan parlamentin suositus neuvostolle järjestelyistä eurooppalaisen demokratiarahaston mahdollista perustamista varten (2011/2245(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: DEVE

FEMM-valiokunta

- Euroopan naapuruusvälineen perustaminen (COM(2011)0839 - C7-0492/2011 - 2011/0405(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: FEMM, DEVE, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

JURI-valiokunta

- "Yhteinen Erasmus" – unionin koulutus-, ammattikoulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, LIBE

Työjärjestyksen muuttamista koskevat ehdotukset (työjärjestyksen 212 artiklan 1 kohta)

AFCO-valiokunta

- Euroopan parlamentin työjärjestyksen 48 artiklan (2 kohdan) ja 50 artiklan tulkinta ja 20 ja 27 artiklan muuttaminen I(2012/2012(REG))

- Kirjallisia kannanottoja koskevan työjärjestyksen 123 artiklan muuttaminen (2011/2058(REG))


17. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

48

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

166

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

358

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

115

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

256

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

176

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

303

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

375

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

143

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

210

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

105

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

59

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

109

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

54

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

41


18. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


19. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 12. - 15. maaliskuuta 2012.


20. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö