Rodyklė 
Protokolas
PDF 248kWORD 242k
Ketvirtadienis, 2012 m. vasario 16 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Pastarojo meto politiniai įvykiai Vengrijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Padėtis Rusijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Gauti dokumentai
 5.Europos Sąjungoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių šeimos susijungimas (diskusijos)
 6.Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninė konvencija *** . Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninė konvencija (diskusijos)
 7.Globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemos (GMES) ateitis (diskusijos)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Indėlių garantijų sistemos ***I (balsavimas)
  
8.2.2013 m. biudžeto gairės. Kiti skirsniai, išskyrus su Komisija susijusį skirsnį (balsavimas)
  
8.3.Daugiametis Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių naudojimo ir žvejybos planas (balsavimas)
  
8.4.Bendros žuvininkystės politikos indėlis gaminant viešąsias gėrybes (balsavimas)
  
8.5.Pastarojo meto politiniai įvykiai Vengrijoje (balsavimas)
  
8.6.Padėtis Rusijoje (balsavimas)
  
8.7.ES ir Maroko susitarimas dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio ir žuvininkystės produktams (balsavimas)
  
8.8.ES ir Maroko susitarimas dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio ir žuvininkystės produktams *** (balsavimas)
  
8.9.Padėtis Sirijoje (balsavimas)
  
8.10.19-asis JT Žmogaus teisių tarybos posėdis Ženevoje (balsavimas)
  
8.11.Aklųjų galimybės skaityti knygas (balsavimas)
  
8.12.Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninė konvencija (balsavimas)
  
8.13.Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninė konvencija *** (balsavimas)
  
8.14.Globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemos (GMES) ateitis (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 13. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
13.1.Mirties bausmė Baltarusijoje, ypač Dzmitrijaus Kanavalavo ir Vladzislavo Kavaliovo atvejai
  
13.2.Naujausi įvykiai Egipte
  
13.3.Mirties bausmė Japonijoje
 14.Balsuoti skirtas laikas
  
14.1.Mirties bausmė Baltarusijoje, ypač Dzmitrijaus Kanavalavo ir Vladzislavo Kavaliovo atvejai (balsavimas)
  
14.2.Naujausi įvykiai Egipte (balsavimas)
  
14.3.Mirties bausmė Japonijoje (balsavimas)
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 16.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 17.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 18.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 19.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 20.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PROTOKOLAS

2012 M. VASARIO 16 D., KETVIRTADIENIS

PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Pastarojo meto politiniai įvykiai Vengrijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pastarojo meto politiniai įvykiai Vengrijoje

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. sausio 18 d. (2012 01 18 protokolo 21 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Kinga Gál, József Szájer, Marco Scurria ir Salvatore Iacolino PPE frakcijos vardu dėl padėties Vengrijoje (2012/2511(RSP)) (B7-0050/2012);

- Timothy Kirkhope ir Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu dėl padėties Vengrijoje (2012/2511(RSP)) (B7-0053/2012);

- Hannes Swoboda, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Csaba Sándor Tabajdi ir Kinga Göncz S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt, Renate Weber, Louis Michel, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland ir Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Rui Tavares ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu dėl pastarųjų politinių įvykių Vengrijoje (2012/2511(RSP)) (B7-0095/2012).

Balsavimas: 2012 02 16 protokolo 8.5 punktas.


3. Padėtis Rusijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Rusijoje

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. vasario 1 d. (2012 02 01 protokolo 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin ir Mitro Repo S&D frakcijos vardu dėl politinės padėties Rusijoje (2012/2505(RSP)) (B7-0052/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Nadezhda Neynsky, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller ir Vytautas Landsbergis PPE frakcijos vardu dėl 2012 m. kovo 4 d. įvyksiančių Rusijos prezidento rinkimų ir 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų į Dūmą rezultatų (2012/2505(RSP)) (B7-0056/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle ir Mirosław Piotrowski ECR frakcijos vardu dėl padėties Rusijoje (2012/2505(RSP)) (B7-0057/2012);

- Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu dėl 2012 m. kovo 4 d. įvyksiančių Rusijos prezidento rinkimų ir 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų į Dūmą rezultatų (2012/2505(RSP)) (B7-0058/2012);

- Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Rusijoje (2012/2505(RSP)) (B7-0059/2012);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand ir Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu dėl įvyksiančių Rusijos prezidento rinkimų (2012/2505(RSP)) (B7-0060/2012).

Balsavimas: 2012 02 16 protokolo 8.6 punktas.


4. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ITRE, ECON, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2009m. lapkričio 30d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (COM(2012)0041 - C7-0030/2012 - 2012/0019(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl papildomos 2014–2018m. ITER projekto mokslinių tyrimų programos priėmimo (COM(2011)0931 - C7-0032/2012 - 2011/0460(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl farmakologinio budrumo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 - 2012/0025(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl farmakologinio budrumo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 726/2004 (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 - 2012/0023(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, IMCO

- Specialioji ataskaita Nr. 16/2011 (2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „ES finansinės paramos atominių elektrinių Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje eksploatavimo nutraukimui: pasiekimai ir ateities iššūkiai“ (N7-0041/2012 - C7-0040/2012 - 2012/2017(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas perkelti DEC 04/2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 02/2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0043/2012 - C7-0043/2012 - 2012/2022(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių:

2.1) pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Juozas Imbrasas et Rolandas Paksas. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu (B7-0096/2012)
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: DEVE, ITRE, JURI, LIBE

2.2) pasiūlymas dėl rekomendacijos (Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnis)

- Anneli Jäätteenmäki ir Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl derybų dėl Jungtinių Tautų sutarties dėl prekybos ginklais (TCA) (B7-0094/2012)
perduota atsakingam komitetui: AFET


5. Europos Sąjungoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių šeimos susijungimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000015/2012), kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar LIBE komiteto vardu Komisijai: Žalioji knyga dėl Europos Sąjungoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių teisės į šeimos susijungimą (Direktyva 2003/86/EB) (B7-0031/2012)

Michel Barnier (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Véronique Mathieu PPE frakcijos vardu, Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Philip Claeys, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Cecilia Wikström pateiktą klausimą, Simon Busuttil, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Zofija Mazej Kukovič pateiktą klausimą, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Cornelis de Jong, Mario Borghezio, Auke Zijlstra, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Judith Sargentini pateiktą klausimą, Monika Hohlmeier, Monika Flašíková Beňová, Hubert Pirker, Emine Bozkurt ir Salvatore Iacolino.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Papanikolaou, Andrew Henry William Brons, Jan Mulder, Inês Cristina Zuber ir Andreas Mölzer.

Kalbėjo Juan Fernando López Aguilar (autorius).

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Michel Barnier.

Diskusijos baigtos.


6. Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninė konvencija *** . Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninė konvencija (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos sudarymo projekto [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000024/2012), kurį pateikė Emilio Menéndez del Valle ir Vital Moreira INTA komiteto vardu Komisijai: Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos sudarymo (B7-0036/2012)

Emilio Menéndez del Valle pristatė savo pranešimą ir kartu su Vital Moreira (autoriumi) pateikė žodinį klausimą.

Michel Barnier (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Ana Gomes (AFET komiteto nuomonės referentas), Tokia Saïfi PPE frakcijos vardu, Jörg Leichtfried S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Andreas Mölzer, Gianluca Susta, Alexandra Thein, George Sabin Cutaş ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: João Ferreira.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Emilio Menéndez del Valle.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Emilio Menéndez del Valle ir Vital Moreira, INTA komiteto vardu, dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos sudarymo (2012/2519(RSP)) (B7-0061/2012)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 02 16 protokolo 8.12 punktas ir 2012 02 16 protokolo 8.13 punktas.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas


7. Globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemos (GMES) ateitis (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000325/2011), kurį pateikė Norbert Glante ITRE komiteto vardu Komisijai: GMES ateitis (B7-0027/2012)

Michel Barnier (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo Norbert Glante (autorius).

Kalbėjo: Rachida Dati PPE frakcijos vardu, Silvia-Adriana Ţicău S&D frakcijos vardu, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu, Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Silvia-Adriana Ţicău pateiktą klausimą, Vladimír Remek GUE/NGL frakcijos vardu, Marian-Jean Marinescu, Vittorio Prodi, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Silvia-Adriana Ţicău pateiktą klausimą, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella, Amalia Sartori ir Damien Abad.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu ir Petru Constantin Luhan.

Kalbėjo Michel Barnier.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Norbert Glante ITRE komiteto vardu dėl GMES ateities (2012/2509(RSP)) (B7-0063/2012)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 02 16 protokolo 8.14 punktas.

(Posėdis keletui minučių sustabdytas iki balsuoti skirto laiko)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Indėlių garantijų sistemos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija) [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Peter Simon (A7-0225/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0049)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0049)


8.2. 2013 m. biudžeto gairės. Kiti skirsniai, išskyrus su Komisija susijusį skirsnį (balsavimas)

Pranešimas dėl 2013 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių, I skirsnis – Europos Parlamentas, II skirsnis – Taryba, IV skirsnis – Teisingumo Teismas, V skirsnis – Audito Rūmai, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, VII skirsnis – Regionų komitetas, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [2012/2001(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0050)


8.3. Daugiametis Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių naudojimo ir žvejybos planas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0064/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0051)


8.4. Bendros žuvininkystės politikos indėlis gaminant viešąsias gėrybes (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0579/2011, B7-0581/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 ir B7-0067/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0579/2011

(pakeičia B7-0579/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 ir B7-0067/2012)

pateiktas šių Parlamento narių:

Maria do Céu Patrão Neves PPE frakcijos vardu,

Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann ir Antolín Sánchez Presedo S&D frakcijos vardu,

Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova ir Giommaria Uggias ALDE frakcijos vardu,

Isabella Lövin Verts/ALE frakcijos vardu,

Marek Józef Gróbarczyk ir Struan Stevenson ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0052)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0581/2011 anuliuotas.)


8.5. Pastarojo meto politiniai įvykiai Vengrijoje (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. sausio 18 d. (2012 01 18 protokolo 21 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2012 m. vasario 16 d. (2012 02 16 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0050/2012, B7-0053/2012 ir B7-0095/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0050/2012

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0053/2012

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0095/2012

Priimta (P7_TA(2012)0053)

Kalbėjo:

Gerard Batten, prieš balsavimą, jis pateikė paaiškinimus dėl balsavimo dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos B7-0050/2012.


8.6. Padėtis Rusijoje (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. vasario 1 d. (2012 02 1 protokolo 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2012 m. vasario 16 d. (2012 02 16 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012 ir B7-0060/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0052/2012

(pakeičia B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012 ir B7-0060/2012)

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE frakcijos vardu,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi ir Justas Vincas Paleckis S&D frakcijos vardu,

Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott ir Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu,

Werner Schulz, Barbara Lochbihler ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0054)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0059/2012 anuliuotas.)


8.7. ES ir Maroko susitarimas dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio ir žuvininkystės produktams (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0047/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012 ir B7-0055/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0047/2012

(pakeičia B7-0047/2012 ir B7-0055/2012)

pateiktas šių Parlamento narių:

José Bové, Yannick Jadot ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Paul Murphy, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Helmut Scholz, Kyriacos Triantaphyllides ir Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu.

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0047/2012

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0048/2012

(pakeičia B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012 ir B7-0054/2012)

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary ir Elisabeth Jeggle PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin ir Vital Moreira S&D frakcijos vardu,

Metin Kazak ir George Lyon ALDE frakcijos vardu,

Robert Sturdy ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0055)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0055/2012 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Cristiana Muscardini pateikė 6 dalies žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes daugiau kaip 40 Parlamento narių tam prieštaravo.


8.8. ES ir Maroko susitarimas dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio ir žuvininkystės produktams *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, perdirbtiems žemės ūkio produktams, žuviai ir žuvininkystės produktams, dėl 1, 2 bei 3 protokolų ir jų priedų pakeitimo ir dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, dalinio pakeitimo sudarymo projekto [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: José Bové (A7-0023/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0056)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Kalbėjo:

José Bové (pranešėjas), prieš balsavimą jis pateikė patikslinimus dėl balsavimo, balsavimui įvykus jis paprašė dėl balsavimo rezultatų išbraukti jo pavardę iš šios rekomendacijos.


8.9. Padėtis Sirijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012, B7-0073/2012 ir B7-0074/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0068/2012

(pakeičia B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012 ir B7-0074/2012)

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Šťastný, Marco Scurria ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin ir Boris Zala S&D frakcijos vardu,

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova ir Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou ir Frieda Brepoels Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0057)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0073/2012 anuliuotas.)


8.10. 19-asis JT Žmogaus teisių tarybos posėdis Ženevoje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0071/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0058)

Kalbėjo:

Cristian Dan Preda pateikė 29 dalies žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes daugiau kaip 40 Parlamento narių tam prieštaravo.


8.11. Aklųjų galimybės skaityti knygas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0062/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0059)


8.12. Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninė konvencija (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0061/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0060)


8.13. Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninė konvencija *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos sudarymo projekto [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0061)

Parlamentas pritarė konvencijos sudarymui.


8.14. Globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemos (GMES) ateitis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0063/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0062)


PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas Peter Simon - A7-0225/2011
Iva Zanicchi, Charles Tannock, Daniel Hannan, Gay Mitchell ir Julie Girling

Pranešimas Derek Vaughan - A7-0030/2012
Kay Swinburne, Frank Vanhecke, Charles Tannock, Daniel Hannan, Anneli Jäätteenmäki, Julie Girling, Bernd Posselt ir Martin Kastler

Daugiametis Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių naudojimo ir žvejybos planas - B7-0064/2012
Kay Swinburne, James Nicholson, Charles Tannock, Julie Girling ir Seán Kelly

Bendros žuvininkystės politikos indėlis gaminant viešąsias gėrybes - RC-B7-0579/2011
Kay Swinburne ir James Nicholson

Pastarojo meto politiniai įvykiai Vengrijoje - B7-0050/2012, B7-0053/2012, B7-0095/2012
Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Adam Bielan ir Bernd Posselt

Padėtis Rusijoje - RC-B7-0052/2012
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Paul Murphy, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Eduard Kukan, James Nicholson, Charles Tannock, Adam Bielan ir Bernd Posselt

ES ir Maroko susitarimas dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio ir žuvininkystės produktams - RC-B7-0047/2012, B7-0047/2012, RC-B7-0048/2012
Mitro Repo ir James Nicholson

Rekomendacija José Bové - A7-0023/2012
Mitro Repo, Ryszard Czarnecki ir Bernd Posselt

Padėtis Sirijoje - RC-B7-0068/2012 ir 19-asis JT Žmogaus teisių tarybos posėdis Ženevoje - B7-0071/2012
Michał Tomasz Kamiński

Padėtis Sirijoje - RC-B7-0068/2012
Mitro Repo, James Nicholson, Adam Bielan ir Bernd Posselt

19-asis JT Žmogaus teisių tarybos posėdis Ženevoje - B7-0071/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Gay Mitchell ir Bernd Posselt

Aklųjų galimybės skaityti knygas - B7-0062/2012
Eduard Kukan, Charles Tannock, James Nicholson ir Seán Kelly

Globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemos (GMES) ateitis - B7-0061/2012
Charles Tannock


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.40 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE et S&D frakcijų prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

LIBE komitetas: Edit Bauer;

Delegacija ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba: Emer Costello.


13.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti 2012 02 14 protokolo 2 punkte)


13.1. Mirties bausmė Baltarusijoje, ypač Dzmitrijaus Kanavalavo ir Vladzislavo Kavaliovo atvejai

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 ir B7-0083/2012

Jacek Protasiewicz, Marek Henryk Migalski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Jiří Maštálka ir Gerben-Jan Gerbrandy pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Peter Šťastný PPE frakcijos vardu, Justas Vincas Paleckis S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Franz Obermayr, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Kristiina Ojuland, Michał Tomasz Kamiński, Eduard Kukan ir Adam Bielan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sari Essayah, Csaba Sógor, Michael Gahler, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 02 16 protokolo 14.1 punktas.


13.2. Naujausi įvykiai Egipte

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 ir B7-0087/2012

Bastiaan Belder, Cristian Dan Preda, Peter van Dalen, Kristian Vigenin, Rui Tavares, Jiří Maštálka ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola ir Sari Essayah.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu ir Cristian Silviu Buşoi.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 02 16 protokolo 14.2 punktas.


13.3. Mirties bausmė Japonijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 ir B7-0093/2012

Cristian Dan Preda, David Martin, Keith Taylor, Paul Murphy ir Kristiina Ojuland pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Elena Băsescu PPE frakcijos vardu ir Joanna Senyszyn S&D frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sari Essayah, Mitro Repo, Carl Schlyter ir Eija-Riitta Korhola.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 02 16 protokolo 14.3 punktas.


14. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


14.1. Mirties bausmė Baltarusijoje, ypač Dzmitrijaus Kanavalavo ir Vladzislavo Kavaliovo atvejai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 ir B7-0083/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0075/2012

(pakeičia B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 ir B7-0083/2012)

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari ir Rovana Plumb S&D frakcijos vardu;

Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin ir Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ir Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu;

Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0063)


14.2. Naujausi įvykiai Egipte (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 ir B7-0087/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0079/2012

(pakeičia B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012 ir B7-0087/2012)

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari ir Rovana Plumb S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova ir Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu;

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu;

Bastiaan Belder ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0064)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0086/2012 anuliuotas.)


14.3. Mirties bausmė Japonijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 ir B7-0093/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0088/2012

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0089/2012

(pakeičia B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 ir B7-0093/2012)

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica ir Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu;

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler ir Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0065)

Kalbėjo:

Giles Chichester, prieš balsavimą, dėl balsavimo procedūros.


15. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


16. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Susiję komitetai

ITRE komitetas

- Tarptinklinis ryšys per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (nauja redakcija) (COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD))
(nuomonė: JURI)
Susiję komitetai ITRE, IMCO
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2012 02 09)

Perdavimas komitetams

DEVE komitetas

- Pranešimo projektas su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl galimo Europos demokratijos fondo (EDF) įsteigimo tvarkos (2011/2245(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFET
nuomonė: DEVE

FEMM komitetas

- Europos kaimynystės priemonės sukūrimas (COM(2011)0839 - C7-0492/2011 - 2011/0405(COD))
perduota atsakingam komitetui: AFET
nuomonė: FEMM, DEVE, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

JURI komitetas

- „ERASMUS VISIEMS“. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD))
perduota atsakingam komitetui: CULT
nuomonė: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, LIBE

Pasiūlymai dėl Darbo tvarkos taisyklių keitimo iš dalies (Darbo tvarkos taisyklių 212 straipsnio 1 dalis)

AFCO komitetas

- Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio 2 dalies ir 50 straipsnio aiškinimas ir 20 ir 27 straipsnių keitimas iš dalies (2012/2012(REG))

- Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio, susijusio su rašytiniais pareiškimais, pakeitimas (2011/2058(REG))


17. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

48

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

166

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

358

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

115

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

256

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

176

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

303

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

375

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

143

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

210

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

105

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

59

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

109

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

54

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

41


18. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


19. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2012 m. kovo 12–15 d.


20. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.30 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika