Indekss 
Protokols
PDF 248kWORD 241k
Ceturtdiena, 2012. gada 16. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Nesenā politisko notikumu attīstība Ungārijā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 3.Stāvoklis Krievijā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.ES dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo ģimeņu atkalapvienošanās (debates)
 6.Reģionālā konvencija par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem *** - Reģionālā konvencija par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (debates)
 7.Vides un drošības globālās novērošanas nākotne (GMES) (debates)
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Noguldījumu garantiju sistēmas ***I (balsošana)
  
8.2.Pamatnostādnes attiecībā uz 2013. gada budžetu - citas iedaļas, kas neattiecas uz Komisiju (balsošana)
  
8.3.Daudzgadu plāns stavridas rietumu krājumam (balsošana)
  
8.4.Kopējās zivsaimniecības politikas ieguldījums sabiedrisko preču radīšanā (balsošana)
  
8.5.Nesenā politisko notikumu attīstība Ungārijā (balsošana)
  
8.6.Stāvoklis Krievijā (balsošana)
  
8.7.ES un Marokas nolīgums par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem (balsošana)
  
8.8.ES un Marokas nolīgums par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem *** (balsošana)
  
8.9.Stāvoklis Sīrijā (balsošana)
  
8.10.Cilvēktiesību padomes 19. sesija Ženēvā (balsošana)
  
8.11.Neredzīgo personu piekļuve grāmatām (balsošana)
  
8.12.Reģionālā konvencija par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (balsošana)
  
8.13.Reģionālā konvencija par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem *** (balsošana)
  
8.14.Vides un drošības globālās novērošanas nākotne (GMES) (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Komiteju un delegāciju sastāvs
 13.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
13.1.Nāvessoda piemērošana Baltkrievijā, jo īpaši Dzmitry Kanavalau un Uladzislau Kavalyou lieta
  
13.2.Ēģipte — jaunākā notikumu attīstība
  
13.3.Nāvessoda piemērošana Japānā
 14.Balsošanas laiks
  
14.1.Nāvessoda piemērošana Baltkrievijā, jo īpaši Dzmitry Kanavalau un Uladzislau Kavalyou lieta (balsošana)
  
14.2.Ēģipte — jaunākā notikumu attīstība (balsošana)
  
14.3.Nāvessoda piemērošana Japānā (balsošana)
 15.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 16.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 17.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 18.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 19.Nākamo sēžu datumi
 20.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Nesenā politisko notikumu attīstība Ungārijā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nesenā politisko notikumu attīstība Ungārijā.

Debates notika 2012. gada 18. janvārī (2012. gada 18. janvāra protokola 21. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Kinga Gál, József Szájer, Marco Scurria un Salvatore Iacolino PPE grupas vārdā - par situāciju Ungārijā (2012/2511(RSP)) (B7-0050/2012);

- Timothy Kirkhope un Anthea McIntyre ECR grupas vārdā - par situāciju Ungārijā (2012/2511(RSP)) (B7-0053/2012);

- Hannes Swoboda, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Csaba Sándor Tabajdi un Kinga Göncz S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt, Renate Weber, Louis Michel, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland un Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Rui Tavares un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par neseno politisko notikumu attīstību Ungārijā (2012/2511(RSP)) (B7-0095/2012).

Balsojums: 2012. gada 16. februāra protokola 8.5. punkts.


3. Stāvoklis Krievijā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Krievijā.

Debates notika 2012. gada 1. februārī (2012. gada 1. februāra protokola 15. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin un Mitro Repo S&D grupas vārdā - par politisko stāvokli Krievijā (2012/2505(RSP)) (B7-0052/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Nadezhda Neynsky, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller un Vytautas Landsbergis PPE grupas vārdā - par gaidāmajām prezidenta vēlēšanām Krievijā 2012. gada 4. martā un par 2011. gada 4. decembra Valsts domes vēlēšanu rezultātiem (2012/2505(RSP)) (B7-0056/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle un Mirosław Piotrowski ECR grupas vārdā - par stāvokli Krievijā (2012/2505(RSP)) (B7-0057/2012);

- Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff un Graham Watson ALDE grupas vārdā - par gaidāmajām prezidenta vēlēšanām Krievijā 2012. gada 4. martā un par 2011. gada 4. decembra Valsts domes vēlēšanu rezultātiem (2012/2505(RSP)) (B7-0058/2012);

- Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Krievijā (2012/2505(RSP)) (B7-0059/2012);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā - par gaidāmajām prezidenta vēlēšanām Krievijā (2012/2505(RSP)) (B7-0060/2012).

Balsojums: 2012. gada 16. februāra protokola 8.6. punkts.


4. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 – 2012/0010(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ITRE, ECON, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr.1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (COM(2012)0041 - C7-0030/2012 – 2012/0019(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par papildu pētniecības programmas pieņemšanu ITER projektam (2014.–2018. gads) (COM(2011)0931 - C7-0032/2012 – 2011/0460(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu2001/83/EK attiecībā uz farmakovigilanci (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 – 2012/0025(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu(EK) Nr.726/2004 attiecībā uz farmakovigilanci (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 – 2012/0023(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, IMCO

- Īpašais ziņojums Nr. 16/2011 (2011. gada budžeta izpildes apstiprināšana) “ES finanšu palīdzība kodolspēkstaciju ekspluatācijas pārtraukšanai Bulgārijā, Lietuvā un Slovākijā: sasniegtais un nākotnē sasniedzamais” (N7-0041/2012 - C7-0040/2012 – 2012/2017(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 04/2012 - III iedaļa - Komisija (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 – 2012/2018(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 02/2012 - III iedaļa - Komisija (N7-0043/2012 - C7-0043/2012 – 2012/2022(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Deputāti

2.1. Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 120. pants)

- Juozas Imbrasas un Rolandas Paksas. Rezolūcijas priekšlikums par Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu (B7-0096/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: DEVE, ITRE, JURI, LIBE

2.2. Ieteikuma priekšlikums (Reglamenta 121. pants)

- Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā un Sarah Ludford ALDE grupas vārdā. Ieteikuma priekšlikums Padomei par sarunām par ANO Ieroču tirdzniecības līgumu (ATT) (B7-0094/2012).
nodots: AFET


5. ES dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo ģimeņu atkalapvienošanās (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000015/2012) un kuru uzdeva Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdā Komisijai: Zaļā grāmata par ES dzīvojošo trešo valstu pilsoņu tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos (Direktīva 2003/86/EK) (B7-0031/2012).

Michel Barnier (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās Véronique Mathieu PPE grupas vārdā, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Cecilia Wikström, Simon Busuttil, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zofija Mazej Kukovič, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Cornelis de Jong, Mario Borghezio, Auke Zijlstra, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Judith Sargentini, Monika Hohlmeier, Monika Flašíková Beňová, Hubert Pirker, Emine Bozkurt un Salvatore Iacolino.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Papanikolaou, Andrew Henry William Brons, Jan Mulder, Inês Cristina Zuber un Andreas Mölzer.

Uzstājās Juan Fernando López Aguilar (autors).

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Michel Barnier.

Debates tika slēgtas.


6. Reģionālā konvencija par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem *** - Reģionālā konvencija par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu reģionālu konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000024/2012) un kuru uzdeva Emilio Menéndez del Valle un Vital Moreira INTA komitejas vārdā Komisijai: Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu reģionālu konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (B7-0036/2012).

Emilio Menéndez del Valle iepazīstināja ar ziņojumu un kopā ar Vital Moreira (autors) izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Michel Barnier (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās Ana Gomes (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Tokia Saïfi PPE grupas vārdā, Jörg Leichtfried S&D grupas vārdā, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Gianluca Susta, Alexandra Thein, George Sabin Cutaş un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās João Ferreira.

Uzstājās Michel Barnier un Emilio Menéndez del Valle.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Emilio Menéndez del Valle un Vital Moreira INTA komitejas vārdā - par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu reģionālu konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (2012/2519(RSP)) (B7-0061/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 16. februāra protokola 8.12. punkts un 2012. gada 16. februāra protokola 8.13. punkts.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks


7. Vides un drošības globālās novērošanas nākotne (GMES) (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000325/2011) un kuru uzdeva Norbert Glante ITRE komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Zemes novērošanas programmas (GMES) nākotne (B7-0027/2012).

Michel Barnier (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās Norbert Glante (autors).

Uzstājās Rachida Dati PPE grupas vārdā, Silvia-Adriana Ţicău S&D grupas vārdā, Fiona Hall ALDE grupas vārdā, Jacqueline Foster ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Silvia-Adriana Ţicău, Vladimír Remek GUE/NGL grupas vārdā, Marian-Jean Marinescu, Vittorio Prodi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella, Amalia Sartori un Damien Abad.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu un Petru Constantin Luhan.

Uzstājās Michel Barnier.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Norbert Glante ITRE komitejas vārdā - par GMES nākotni (2012/2509(RSP)) (B7-0063/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 16. februāra protokola 8.14. punkts.

(Sēde tika pārtraukta uz neilgu laiku pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Noguldījumu garantiju sistēmas ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noguldījumu garantiju sistēmām (pārstrādāta redakcija) [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Peter Simon (A7-0225/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0049).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0049).


8.2. Pamatnostādnes attiecībā uz 2013. gada budžetu - citas iedaļas, kas neattiecas uz Komisiju (balsošana)

Ziņojums par 2013. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm, I iedaļa — Eiropas Parlaments, II iedaļa — Padome, IV iedaļa — Tiesa, V iedaļa — Revīzijas palāta, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, VII iedaļa — Reģionu komiteja, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests [2012/2001(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Derek Vaughan (A7-0030/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0050).


8.3. Daudzgadu plāns stavridas rietumu krājumam (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0064/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0051).


8.4. Kopējās zivsaimniecības politikas ieguldījums sabiedrisko preču radīšanā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0579/2011, B7-0581/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 un B7-0067/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0579/2011

(aizstāj B7-0579/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 un B7-0067/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

Maria do Céu Patrão Neves PPE grupas vārdā;

Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann un Antolín Sánchez Presedo S&D grupas vārdā;

Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova un Giommaria Uggias ALDE grupas vārdā;

Isabella Lövin Verts/ALE grupas vārdā;

Marek Józef Gróbarczyk un Struan Stevenson ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0052).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0581/2011 vairs nav spēkā.)


8.5. Nesenā politisko notikumu attīstība Ungārijā (balsošana)

Debates notika 2012. gada 18. janvārī (2012. gada 18. janvāra protokola 21. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumiem paziņoja 2012. gada 16. februārī (2012. gada 16. februāra protokola 2. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0050/2012, B7-0053/2012 un B7-0095/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0050/2012

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0053/2012

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0095/2012

Pieņemts (P7_TA(2012)0053).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Gerard Batten, lai precizētu balsojumu par rezolūcijas priekšlikumu B7-0050/2012.


8.6. Stāvoklis Krievijā (balsošana)

Debates notika 2012. gada 1. februārī (2012. gada 1. februāra protokola 15. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumiem paziņoja 2012. gada 16. februārī (2012. gada 16. februāra protokola 3. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012 un B7-0060/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0052/2012

(aizstāj B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012 un B7-0060/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE grupas vārdā;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi un Justas Vincas Paleckis S&D grupas vārdā;

Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott un Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā;

Werner Schulz, Barbara Lochbihler un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle un Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0054).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0059/2012 vairs nav spēkā.)


8.7. ES un Marokas nolīgums par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0047/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012 un B7-0055/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0047/2012

(aizstāj B7-0047/2012 un B7-0055/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Bové, Yannick Jadot un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā;

Paul Murphy, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Helmut Scholz, Kyriacos Triantaphyllides un Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā.

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0047/2012

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0048/2012

(aizstāj B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012 un B7-0054/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary un Elisabeth Jeggle PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin un Vital Moreira S&D grupas vārdā;

Metin Kazak un George Lyon ALDE grupas vārdā;

Robert Sturdy ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0055).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0055/2012 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Cristiana Muscardini ierosināja mutisko grozījumu 6. punktam, taču tas netika pieņemts, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


8.8. ES un Marokas nolīgums par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības un Marokas Karalistes nolīguma noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, zivīm un zivsaimniecības produktiem, 1., 2. un 3. protokola un šo protokolu pielikumu aizstāšanu un grozījumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar kuru izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: José Bové (A7-0023/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0056).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Uzstāšanās

José Bové (referents) uzstājās pirms balsošanas, lai precizētu balsojumu, un pēc balsošanas, lai prasītu viņa vārdu no šī ieteikuma svītrot balsojuma rezultātu dēļ.


8.9. Stāvoklis Sīrijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012, B7-0073/2012 un B7-0074/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0068/2012

(aizstāj B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012 un B7-0074/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Šťastný, Marco Scurria un Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin un Boris Zala S&D grupas vārdā;

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova un Jelko Kacin ALDE grupas vārdā;

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou un Frieda Brepoels Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0057).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0073/2012 vairs nav spēkā.)


8.10. Cilvēktiesību padomes 19. sesija Ženēvā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0071/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0058).

Uzstāšanās

Cristian Dan Preda ierosināja mutisko grozījumu 29. punktam, taču tas netika pieņemts, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


8.11. Neredzīgo personu piekļuve grāmatām (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0062/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0059).


8.12. Reģionālā konvencija par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0061/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0060).


8.13. Reģionālā konvencija par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu reģionālu konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0061).

Parlaments deva piekrišanu konvencijas noslēgšanai.


8.14. Vides un drošības globālās novērošanas nākotne (GMES) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0063/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0062).


SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Ziņojums Peter Simon - A7-0225/2011
Iva Zanicchi, Charles Tannock, Daniel Hannan, Gay Mitchell un Julie Girling

Ziņojums Derek Vaughan - A7-0030/2012
Kay Swinburne, Frank Vanhecke, Charles Tannock, Daniel Hannan, Anneli Jäätteenmäki, Julie Girling, Bernd Posselt un Martin Kastler

Daudzgadu plāns stavridas rietumu krājumam - B7-0064/2012
Kay Swinburne, James Nicholson, Charles Tannock, Julie Girling un Seán Kelly

Kopējās zivsaimniecības politikas ieguldījums sabiedrisko preču radīšanā - RC-B7-0579/2011
Kay Swinburne un James Nicholson

Nesenā politisko notikumu attīstība Ungārijā - B7-0050/2012, B7-0053/2012, B7-0095/2012
Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Adam Bielan un Bernd Posselt

Stāvoklis Krievijā - RC-B7-0052/2012
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Paul Murphy, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Eduard Kukan, James Nicholson, Charles Tannock, Adam Bielan un Bernd Posselt

ES un Marokas nolīgums par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem - RC-B7-0047/2012, B7-0047/2012, RC-B7-0048/2012
Mitro Repo un James Nicholson

Ieteikums José Bové - A7-0023/2012
Mitro Repo, Ryszard Czarnecki un Bernd Posselt

Stāvoklis Sīrijā - RC-B7-0068/2012 un Cilvēktiesību padomes 19. sesija Ženēvā - B7-0071/2012
Michał Tomasz Kamiński

Stāvoklis Sīrijā - RC-B7-0068/2012
Mitro Repo, James Nicholson, Adam Bielan un Bernd Posselt

Cilvēktiesību padomes 19. sesija Ženēvā - B7-0071/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Gay Mitchell un Bernd Posselt

Neredzīgo personu piekļuve grāmatām - B7-0062/2012
Eduard Kukan, Charles Tannock, James Nicholson un Seán Kelly

Vides un drošības globālās novērošanas nākotne (GMES) - B7-0061/2012
Charles Tannock


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.40 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PPE un S&D grupu pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu.

LIBE komiteja: Edit Bauer.

Delegācija attiecībām ar Palestīniešu likumdošanas padomi: Emer Costello.


13. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2012. gada 14. februāra protokola 2. punktā.)


13.1. Nāvessoda piemērošana Baltkrievijā, jo īpaši Dzmitry Kanavalau un Uladzislau Kavalyou lieta

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 un B7-0083/2012.

Jacek Protasiewicz, Marek Henryk Migalski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Jiří Maštálka un Gerben-Jan Gerbrandy iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Peter Šťastný PPE grupas vārdā, Justas Vincas Paleckis S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Kristiina Ojuland, Michał Tomasz Kamiński, Eduard Kukan un Adam Bielan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sari Essayah, Csaba Sógor, Michael Gahler, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola un Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 16. februāra protokola 14.1. punkts.


13.2. Ēģipte — jaunākā notikumu attīstība

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 un B7-0087/2012.

Bastiaan Belder, Cristian Dan Preda, Peter van Dalen, Kristian Vigenin, Rui Tavares, Jiří Maštálka un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Eija-Riitta Korhola un Sari Essayah.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu un Cristian Silviu Buşoi.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 16. februāra protokola 14.2. punkts.


13.3. Nāvessoda piemērošana Japānā

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 un B7-0093/2012.

Cristian Dan Preda, David Martin, Keith Taylor, Paul Murphy un Kristiina Ojuland iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Elena Băsescu PPE grupas vārdā un Joanna Senyszyn S&D grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sari Essayah, Mitro Repo, Carl Schlyter un Eija-Riitta Korhola.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 16. februāra protokola 14.3. punkts.


14. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


14.1. Nāvessoda piemērošana Baltkrievijā, jo īpaši Dzmitry Kanavalau un Uladzislau Kavalyou lieta (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 un B7-0083/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0075/2012

(aizstāj B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 un B7-0083/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė un Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari un Rovana Plumb S&D grupas vārdā;

Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin un Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock un Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā;

Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0063).


14.2. Ēģipte — jaunākā notikumu attīstība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 un B7-0087/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0079/2012

(aizstāj B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012 un B7-0087/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari un Rovana Plumb S&D grupas vārdā;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova un Jelko Kacin ALDE grupas vārdā;

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā;

Bastiaan Belder un Jaroslav Paška EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0064).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0086/2012 vairs nav spēkā.)


14.3. Nāvessoda piemērošana Japānā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 un B7-0093/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0088/2012

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0089/2012

(aizstāj B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 un B7-0093/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica un Jelko Kacin ALDE grupas vārdā;

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler un Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā;

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0065).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Giles Chichester par balsošanas procedūru.


15. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


16. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Iesaistītās komitejas

ITRE komiteja

- Viesabonēšana publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādātā redakcija) (COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD))
(atzinums: JURI)
Iesaistītās komitejas ITRE, IMCO
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 09.02.2012.)

Nodošana komitejām

DEVE komiteja

- Ziņojuma projekts ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par Eiropas fonda demokrātijas atbalstam iespējamās izveides kārtību (2011/2245(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: DEVE

FEMM komiteja

- Eiropas kaimiņattiecību instrumenta izveide (COM(2011)0839 - C7-0492/2011 - 2011/0405(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: FEMM, DEVE, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

JURI komiteja

- “ERASMUS VISIEM” - Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: CULT
atzinums: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, LIBE

Priekšlikumi grozīt Reglamentu (Reglamenta 212. panta 1. punkts)

AFCO komiteja

- Eiropas Parlamenta Reglamenta 48. panta 2. punkta un 50. panta interpretācija un grozījumu izdarīšana 20. un 27. pantā (2012/2012(REG))

- Grozījumu izdarīšana Reglamenta 123. pantā attiecībā uz rakstiskajām deklarācijām (2011/2058(REG))


17. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Turpmāk minētie deputāti ir iesnieguši rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 123. pants):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

48

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

166

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

358

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

115

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

256

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

176

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

303

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

375

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

143

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

210

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

105

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

59

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

109

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

54

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

41


18. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


19. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2012. gada 12. līdz 15. martam.


20. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika