Index 
Notulen
PDF 249kWORD 208k
Donderdag 16 februari 2012 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Situatie in Rusland (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ingekomen stukken
 5.Gezinshereniging van in de EU woonachtige staatsburgers van derde landen (debat)
 6.Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels *** - Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (debat)
 7.Toekomst van wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES) (debat)
 8.Stemmingen
  8.1.Depositogarantiestelsels ***I (stemming)
  8.2.Richtsnoeren voor de begroting 2013 - Andere afdelingen dan de Commissie (stemming)
  8.3.Meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand (stemming)
  8.4.Bijdrage van het gemeenschappelijk visserijbeleid aan de productie van collectieve goederen (stemming)
  8.5.Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije (stemming)
  8.6.Situatie in Rusland (stemming)
  8.7.Overeenkomst EU-Marokko inzake liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten (stemming)
  8.8.Overeenkomst EU-Marokko inzake liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten *** (stemming)
  8.9.Situatie in Syrië (stemming)
  8.10.19e zitting van de Mensenrechtenraad van de VN (stemming)
  8.11.Toegang tot boeken voor blinden (stemming)
  8.12.Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (stemming)
  8.13.Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels *** (stemming)
  8.14.Toekomst van wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES) (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Samenstelling commissies en delegaties
 13.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  13.1.Doodstraf in Belarus, met name de zaak van Dmitri Konovalov en Vladislav Kovalev
  13.2.Egypte: recente ontwikkelingen
  13.3.Doodstraf in Japan
 14.Stemmingen
  14.1.Doodstraf in Belarus, met name de zaak van Dmitri Konovalov en Vladislav Kovalev (stemming)
  14.2.Egypte: recente ontwikkelingen (stemming)
  14.3.Doodstraf in Japan (stemming)
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije

Het debat heeft op 18 januari 2012 plaatsgevonden (punt 21 van de notulen van 18.1.2012).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Kinga Gál, József Szájer, Marco Scurria en Salvatore Iacolino, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Hongarije (2012/2511(RSP)) (B7-0050/2012);

- Timothy Kirkhope en Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Hongarije (2012/2511(RSP)) (B7-0053/2012);

- Hannes Swoboda, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Csaba Sándor Tabajdi en Kinga Göncz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, Renate Weber, Louis Michel, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland en Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Rui Tavares en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de recente politieke ontwikkelingen in Hongarije (2012/2511(RSP)) (B7-0095/2012).

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 16.2.2012.


3. Situatie in Rusland (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Rusland

Het debat heeft op 1 februari 2012 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 1.2.2012).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, over de politieke situatie in Rusland (2012/2505(RSP)) (B7-0052/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Nadezhda Neynsky, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller en Vytautas Landsbergis, namens de PPE-Fractie, over de komende presidentsverkiezingen in Rusland op 4 maart 2012 en de uitslag van de verkiezingen voor de Doema van 4 december 2011 (2012/2505(RSP)) (B7-0056/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle en Mirosław Piotrowski, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Rusland (2012/2505(RSP)) (B7-0057/2012);

- Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff en Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, over de komende presidentsverkiezingen in Rusland op 4 maart 2012 en de uitslag van de verkiezingen voor de Doema van 4 december 2011 (2012/2505(RSP)) (B7-0058/2012);

- Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, over de toestand in Rusland (2012/2505(RSP)) (B7-0059/2012);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, over de komende presidentsverkiezingen in Rusland (2012/2505(RSP)) (B7-0060/2012).

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 16.2.2012.


4. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ITRE, ECON, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (COM(2012)0041 - C7-0030/2012 - 2012/0019(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad houdende vaststelling van een aanvullend onderzoeksprogramma voor het ITER-project (2014-2018) (COM(2011)0931 - C7-0032/2012 - 2011/0460(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG wat de geneesmiddelenbewaking betreft (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 - 2012/0025(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr.726/2004 wat de geneesmiddelenbewaking betreft (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 - 2012/0023(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Speciaal verslag 16/2011 (Kwijting 2011) - "Financiële steun van de EU voor de ontmanteling van kerncentrales in Bulgarije, Litouwen en Slowakije: resultaten en uitdagingen" (N7-0041/2012 - C7-0040/2012 - 2012/2017(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 04/2012 - Afdeling III – Commissie (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 02/2012 - Afdeling III – Commissie (N7-0043/2012 - C7-0043/2012 - 2012/2022(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de leden

2.1) ontwerpresolutie (artikel 120 van het Reglement)

- Juozas Imbrasas en Rolandas Paksas. Ontwerpresolutie over de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (B7-0096/2012)
verwezen naar ten principale: INTA
advies: DEVE, ITRE, JURI, LIBE

2.2) ontwerpaanbeveling (artikel 121 van het Reglement)

- Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie en Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie. Ontwerpaanbeveling aan de Raad over de onderhandelingen over het VN-wapenhandelsverdrag (ATT) (B7-0094/2012)
verwezen naar ten principale: AFET


5. Gezinshereniging van in de EU woonachtige staatsburgers van derde landen (debat)

Mondelinge vraag (O-000015/2012) van Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Groenboek inzake het recht op gezinshereniging van in de Europese Unie woonachtige staatsburgers van derde landen (Richtlijn 2003/86/EG) (B7-0031/2012)

Michel Barnier (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Véronique Mathieu, namens de PPE-Fractie, Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Philip Claeys, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Cecilia Wikström, Simon Busuttil, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zofija Mazej Kukovič, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Cornelis de Jong, Mario Borghezio, Auke Zijlstra, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Judith Sargentini, Monika Hohlmeier, Monika Flašíková Beňová, Hubert Pirker, Emine Bozkurt en Salvatore Iacolino.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Papanikolaou, Andrew Henry William Brons, Jan Mulder, Inês Cristina Zuber en Andreas Mölzer.

Het woord wordt gevoerd door Juan Fernando López Aguilar (vraagsteller).

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier.

Het debat wordt gesloten.


6. Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels *** - Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (debat)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

Mondelinge vraag (O-000024/2012) van Emilio Menéndez del Valle en Vital Moreira, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (B7-0036/2012)

Emilio Menéndez del Valle leidt het verslag in en licht de mondelinge vraag toe met Vital Moreira (vraagsteller).

Michel Barnier (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Ana Gomes (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Tokia Saïfi, namens de PPE-Fractie, Jörg Leichtfried, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Gianluca Susta, Alexandra Thein, George Sabin Cutaş en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Emilio Menéndez del Valle.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Emilio Menéndez del Valle en Vital Moreira, namens de Commissie INTA, over het voorstel voor een besluit van de Raad over de sluiting van het regionale verdrag over de pan-euromediterrane preferentiële oorsprongsregels (2012/2519(RSP)) (B7-0061/2012)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 16.2.2012 en punt 8.13 van de notulen van 16.2.2012.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter


7. Toekomst van wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES) (debat)

Mondelinge vraag (O-000325/2011) van Norbert Glante, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Toekomst van het GMES (B7-0027/2012)

Michel Barnier (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Norbert Glante (vraagsteller).

Het woord wordt gevoerd door Rachida Dati, namens de PPE-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău, namens de S&D-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia-Adriana Ţicău, Vladimír Remek, namens de GUE/NGL-Fractie, Marian-Jean Marinescu, Vittorio Prodi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella, Amalia Sartori en Damien Abad.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu en Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Norbert Glante, namens de Commissie ITRE, over de toekomst van het Europees programma voor wereldwijde milieu- en veiligheidsbewaking (GMES)(2012/2509(RSP)) (B7-0063/2012)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.14 van de notulen van 16.2.2012.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Depositogarantiestelsels ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de depositogarantiestelsels [herschikking] [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Simon (A7-0225/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0049)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0049)


8.2. Richtsnoeren voor de begroting 2013 - Andere afdelingen dan de Commissie (stemming)

Verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2013, afdeling I – Europees Parlement, afdeling II – Raad, afdeling IV – Hof van Justitie, afdeling V – Rekenkamer, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité, afdeling VII – Comité van de Regio's, afdeling VIII – Europese Ombudsman, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden [2012/2001(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0050)


8.3. Meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0064/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0051)


8.4. Bijdrage van het gemeenschappelijk visserijbeleid aan de productie van collectieve goederen (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0579/2011, B7-0581/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 en B7-0067/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0579/2011

(ter vervanging van B7-0579/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 en B7-0067/2012):

ingediend door de volgende leden:

Maria do Céu Patrão Neves, namens de PPE-Fractie,

Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann en Antolín Sánchez Presedo, namens de S&D-Fractie,

Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova en Giommaria Uggias, namens de ALDE-Fractie,

Isabella Lövin, namens de Verts/ALE-Fractie,

Marek Józef Gróbarczyk en Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2012)0052)

(Ontwerpresolutie B7-0581/2011 komt te vervallen.)


8.5. Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije (stemming)

Het debat heeft op 18 januari 2012 plaatsgevonden (punt 21 van de notulen van 18.1.2012).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 16 februari 2012 (punt 2 van de notulen van 16.2.2012).

Ontwerpresoluties B7-0050/2012, B7-0053/2012 en B7-0095/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0050/2012

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0053/2012

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0095/2012

Aangenomen (P7_TA(2012)0053)

Het woord werd gevoerd door:

Gerard Batten, vóór de stemming om toelichtingen te geven bij de stemming over ontwerpresolutie B7-0050/2012.


8.6. Situatie in Rusland (stemming)

Het debat heeft op 1 februari 2012 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 1.2.2012).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 16 februari 2012 (punt 3 van de notulen van 16.2.2012).

Ontwerpresoluties B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012 en B7-0060/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0052/2012

(ter vervanging van B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012 en B7-0060/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, namens de PPE-Fractie,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi en Justas Vincas Paleckis, namens de S&D-Fractie,

Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott en Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie,

Werner Schulz, Barbara Lochbihler en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle en Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0054)

(Ontwerpresolutie B7-0059/2012 komt te vervallen.)


8.7. Overeenkomst EU-Marokko inzake liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0047/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012 en B7-0055/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0047/2012

(ter vervanging van B7-0047/2012 en B7-0055/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Bové, Yannick Jadot en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Paul Murphy, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Helmut Scholz, Kyriacos Triantaphyllides en Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0047/2012

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0048/2012

(ter vervanging van B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012 en B7-0054/2012):

ingediend door de volgende leden:

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary en Elisabeth Jeggle, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin en Vital Moreira, namens de S&D-Fractie,

Metin Kazak en George Lyon, namens de ALDE-Fractie,

Robert Sturdy, namens de ECR-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2012)0055)

(Ontwerpresolutie B7-0055/2012 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Cristiana Muscardini om een mondeling amendement op paragraaf 6 in te dienen, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.


8.8. Overeenkomst EU-Marokko inzake liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten, inzake de vervanging van de protocollen nrs. 1, 2 en 3 en de bijlagen daarbij, en houdende wijziging van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: José Bové (A7-0023/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0056)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Het woord werd gevoerd door:

José Bové (rapporteur), vóór de stemming om toelichtingen te geven bij de stemming en na de stemming om te verzoeken zijn naam van deze aanbeveling te schrappen naar aanleiding van het resultaat van de stemming.


8.9. Situatie in Syrië (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012, B7-0073/2012 en B7-0074/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0068/2012

(ter vervanging van B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012 en B7-0074/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Šťastný, Marco Scurria en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin en Boris Zala, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova en Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou en Frieda Brepoels, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0057)

(Ontwerpresolutie B7-0073/2012 komt te vervallen.)


8.10. 19e zitting van de Mensenrechtenraad van de VN (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0071/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0058)

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda om een mondeling amendement op paragraaf 29 in te dienen, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.


8.11. Toegang tot boeken voor blinden (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0062/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0059)


8.12. Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0061/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0060)


8.13. Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0061)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de conventie.


8.14. Toekomst van wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES) (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0063/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0062)


VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Peter Simon - A7-0225/2011
Iva Zanicchi, Charles Tannock, Daniel Hannan, Gay Mitchell en Julie Girling

Verslag Derek Vaughan - A7-0030/2012
Kay Swinburne, Frank Vanhecke, Charles Tannock, Daniel Hannan, Anneli Jäätteenmäki, Julie Girling, Bernd Posselt en Martin Kastler

Meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand - B7-0064/2012
Kay Swinburne, James Nicholson, Charles Tannock, Julie Girling en Seán Kelly

Bijdrage van het gemeenschappelijk visserijbeleid aan de productie van collectieve goederen - RC-B7-0579/2011
Kay Swinburne en James Nicholson

Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije - B7-0050/2012, B7-0053/2012, B7-0095/2012
Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Adam Bielan en Bernd Posselt

Situatie in Rusland - RC-B7-0052/2012
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Paul Murphy, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Eduard Kukan, James Nicholson, Charles Tannock, Adam Bielan en Bernd Posselt

Overeenkomst EU-Marokko inzake liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten - RC-B7-0047/2012, B7-0047/2012, RC-B7-0048/2012
Mitro Repo en James Nicholson

Aanbeveling José Bové - A7-0023/2012
Mitro Repo, Ryszard Czarnecki en Bernd Posselt

Situatie in Syrië - RC-B7-0068/2012 en 19e zitting van de Mensenrechtenraad van de VN - B7-0071/2012
Michał Tomasz Kamiński

Situatie in Syrië - RC-B7-0068/2012
Mitro Repo, James Nicholson, Adam Bielan en Bernd Posselt

19e zitting van de Mensenrechtenraad van de VN - B7-0071/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Gay Mitchell en Bernd Posselt

Toegang tot boeken voor blinden - B7-0062/2012
Eduard Kukan, Charles Tannock, James Nicholson en Seán Kelly

Toekomst van wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES) - B7-0061/2012
Charles Tannock


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.40 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE- en S&D-Fractie, bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie LIBE: Edit Bauer

Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur: Emer Costello.


13. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 14.2.2012 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


13.1. Doodstraf in Belarus, met name de zaak van Dmitri Konovalov en Vladislav Kovalev

Ontwerpresoluties B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 en B7-0083/2012

Jacek Protasiewicz, Marek Henryk Migalski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Jiří Maštálka en Gerben-Jan Gerbrandy lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Peter Šťastný, namens de PPE-Fractie, Justas Vincas Paleckis, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Kristiina Ojuland, Michał Tomasz Kamiński, Eduard Kukan en Adam Bielan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sari Essayah, Csaba Sógor, Michael Gahler, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.1 van de notulen van 16.2.2012.


13.2. Egypte: recente ontwikkelingen

Ontwerpresoluties B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 en B7-0087/2012

Bastiaan Belder, Cristian Dan Preda, Peter van Dalen, Kristian Vigenin, Rui Tavares, Jiří Maštálka en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Eija-Riitta Korhola en Sari Essayah.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu en Cristian Silviu Buşoi.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.2 van de notulen van 16.2.2012.


13.3. Doodstraf in Japan

Ontwerpresoluties B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 en B7-0093/2012

Cristian Dan Preda, David Martin, Keith Taylor, Paul Murphy en Kristiina Ojuland lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, en Joanna Senyszyn, namens de S&D-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sari Essayah, Mitro Repo, Carl Schlyter en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.3 van de notulen van 16.2.2012.


14. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


14.1. Doodstraf in Belarus, met name de zaak van Dmitri Konovalov en Vladislav Kovalev (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 en B7-0083/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0075/2012

(ter vervanging van B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 en B7-0083/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari en Rovana Plumb, namens de S&D-Fractie;

Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin en Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock en Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie;

Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0063)


14.2. Egypte: recente ontwikkelingen (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 en B7-0087/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0079/2012

(ter vervanging van B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012 en B7-0087/2012):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari en Rovana Plumb, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova en Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie;

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie;

Bastiaan Belder en Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0064)

(Ontwerpresolutie B7-0086/2012 komt te vervallen.)


14.3. Doodstraf in Japan (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 en B7-0093/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0088/2012

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0089/2012

(ter vervanging van B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 en B7-0093/2012):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica en Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie;

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler en Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie;

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0065)

Het woord werd gevoerd door:

Giles Chichester, vóór de stemming, over de stemprocedure.


15. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


16. Besluiten inzake bepaalde documenten

Medeverantwoordelijke commissies

Commissie ITRE

- Roaming op openbare mobiele communicatienetwerken binnen de Unie (herschikking) (COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD))
(advies: JURI)
Medeverantwoordelijke commissies ITRE, IMCO
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 09.02.2012)

Aanwijzing commissies

Commissie DEVE

- Ontwerpverslag met een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de modaliteiten voor de mogelijke oprichting van een Europees Fonds voor Democratie (2011/2245(INI))
verwezen naar ten principale: AFET
advies: DEVE

Commissie FEMM

- Invoering van een Europees nabuurschapsinstrument (COM(2011)0839 - C7-0492/2011 - 2011/0405(COD))
verwezen naar ten principale: AFET
advies: FEMM, DEVE, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

Commissie JURI

- "Erasmus voor iedereen": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jongeren en sport (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD))
verwezen naar ten principale: CULT
advies: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, LIBE

Voorstellen tot wijziging van het Reglement (artikel 212, lid 1, van het Reglement)

Commissie AFCO

- Interpretatie van de artikelen 48 (lid 2) en 50 en wijziging van de artikelen 20 en 27 van het Reglement van het Europees Parlement(2012/2012(REG))

- Wijziging van artikel 123 van het Reglement betreffende schriftelijke verklaringen (2011/2058(REG))


17. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

48

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

166

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

358

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

115

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

256

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

176

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

303

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

375

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

143

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

210

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

105

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

59

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

109

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

54

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

41


18. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


19. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 12 t/m 15 maart 2012.


20. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid